Naše pravidlá:

Každé dieťa je tvor osobitý a jedinečný. Každé dieťa sa inak a z iného teší, na iné sa smeje a pre iné smúti. Usilujeme sa vcítiť do ich detského sveta a vyvolať v nich radosť a smiech.

Naši škôlkari sa snažia dodržiavať tieto pravidlá.

 1. Privítame sa a rozlúčime navzájom.
 2. Sme kamaráti, pomáhame si.
 3. Nikoho nebijeme, neubližujeme si.
 4. Neberieme nič, čo nám nepatrí.
 5. Používame tieto zázračné slová: prosím, prepáč, ďakujem, nech sa páči
 6. Veci si pekne upratujeme.
 7. Nekričíme, nehovoríme neslušné slová.
 8. Poslúchame a počúvame dospelých.
 9. Neničíme hru druhým deťom.
 10. Je lepšie sa usmievať, ako sa mračiť.

Naše škôlkarské pravidlá pre rodičov

 1. Mamka a otecko, voďte ma do škôlky pravidelne a včas.
 2. Nedávajte ma do škôlky chorého, aby som nenakazil kamarátov.
 3. Ak budem chorý alebo nebudem môcť prísť do škôlky, včas ma odhláste na tel. čísle: 78 76 159.
 4. Dávajte ma do škôlky pravidelne, lebo sa teším na všetko nové, čo prežijem s kamarátmi.
 5. Prosím včas uhrádzajte  poplatky za stravu a školné.
 6. Voďte ma do škôlky do 8.00 hod. a vyzdvihnite ma až po 15.00 hodine.
 7. Všímajte si moje obrázky na výstavke, je to pre mňa dôležité.
 8. Ak mi dáte hračku do škôlky, nehnevajte sa , keď ju stratím alebo pokazím.
 9. Zaujímajte sa o dianie v škôlke, pomôžte škôlke, ak môžete , hoci aj drobnosťami.
 10. Ak sa v škôlke ušpiním, nezabúdajte, že aj Vy ste boli malými deťmi.

Desatoro zásad správania učiteľky

 1. Počas adaptácie pomáha dieťaťu vyrovnať sa s touto záťažovou situáciou.
 2. Neprenáša negatívne emócie do medziľudských vzťahov v pracovnom kolektíve a v kolektíve detí.
 3. Dodržiava etiku materskej školy.
 4. Je pre deti vzorom v správaní a v kultúre vystupovania.
 5. Neodchádza od detí z triedy.
 6. Rešpektuje individuálne osobitosti každého dieťaťa pri stravovaní a odpočinku.
 7. S pedagogickým taktom podáva rodičom pravdivé informácie o dieťati.
 8. Intenzívnejšou profiláciou MŠ zvyšuje informovanosť a záujem  verejnosti o živote v materskej škole.

Zásady ľudských práv prerozprávaných pre deti

 1. "Sme deti sveta. Nie je dôležité, kto sú naši rodičia, kde bývame alebo v čo veríme. Správajte sa k nám ako k seberovným."                              Do materskej školy prijímame deti bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia rodičov.
 2.  "Chráňte nás, aby sme mohli vyrastať slobodne a dôstojne."           Vytvárame dôstojné podmienky pre každé dieťa, aby sa v slobodných a dôstojných podmienkach zdravým a normálnym spôsobom vyvíjalo telesne, duševne, morálne a socionálne.
 3. "Dajte nám meno a krajinu, ktorú môžeme volať svojou."                Vekuprimerane utvárame u detí povedomie o rodine, spoločnosti a celej krajine.
 4. "Poskytnite  nám teplo a útočište, dajte nám najesť a poskytnite nám miesto na hranie."                                                                         Vytvárame vhodné, bezpečné prostredie pre zdravý psychosomatický vývin každého dieťaťa.
 5. "Ak sme postihnutí telesne, duševne , starajte sa o nás viac a vychádzajte v ústrety našim zvláštnym potrebám."                               Pri deťoch so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami rešpektujeme špecifiká ich osobnosti.
 6. "Nechajte nás vyrastať  v rodine ."                                                                V MŠ utvárame priaznivú klímu pre harmonický rozvoj osobnosti každého dieťaťa , zdôrazňujeme potrebu výchovy dieťaťa v rodine.
 7. "Učte nás ako prežiť šťastný a produktívny život. Nechajte nás, aby sme sa hrou učili žiť sami,"                                                            Vytvárame vhodné podmienky a napomáhame aktivite detí prostredníctvom uplatňovania aktivizujúcich metód. Poskytujeme deťom dostatočný priestor na hru .
 8. "V ťažkých časoch pomôžte nám ako prvým. Budúcnosť sveta závisí od nás."                                                                                                 Zabezpečujeme deťom zákonnými prostriedkami bezpečné prostredie a ochranu.
 9. "Chráňte nás pred krutosťou a pred tými, ktorí nás chceli zneužívať."                                                                                        Spolupracujeme so sociálnym úradom - oddelením pre právnu ochranu detí  v prípade podozrenia z týrania detí v rodine.
 10. "Vychovávajte nás s porozumením, slobodne a s láskou."                 Podporujeme rozvoj schopností decentrácie, empátie a kooperácie s druhými, utvárame vlastnosti, ktoré sú potrebné pre tímovosť a pre dôležitú socioemocionálnu schopnosť vytvárať v živote zdravé medziľudské vzťahy.