Projekty:

21.10.2012 21:00

Spoločnosť Samsung a Nadácia Pontis vyhlásili  druhý ročník grantového programu Teším sa do škôlky.

Podporili  v ňom materské školy v Galante a okolí, ktoré sa snažia vytvoriť prostredie pre šťastných škôlkarov: plné lásky, záujmu, tvorivých podnetov, rozvíjania zvedavosti, talentu i spolužitia s druhými.

Na podporu tohto účelu prerozdelili celkovú sumu 31 770 Eur.

Materská škola- Óvoda v Jelke  sa zapojila do grantového programu a vypracovala projekt pod názvom „ Letná škôlka- Ekotrieda“.  Hlavným zámerom nášho  projektu bola  estetická a funkčná úprava dvora materskej školy. Projekt letná škôlka je zameraný na vybudovanie altánku  , ktorý bude vybavený drevenými stolmi s lavičkami , tabuľou, počítadlom. Chceme vybudovať  oddychovú zónu , vysadiť stromy, kríky a vytvárať vhodné podmienky na výučbu detí mimo tried v prírodných podmienkach.

Druhý ročník grantového programu podporil sedem materských škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti miest a obcí a nemajú dostatok financií na skrášľovanie a vytvorenie tvorivého prostredia pre rozvoj detí.  Medzi ocenenými   je aj  naša materská škola, schválenou  sumou 5 960.- €

 

Ďalšie projekty:

-  január 2013: "Podpora športových aktivít "  VÚC Trnava

-  jún 2014: Národný projekt: " Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva" - MŚVVaŚ SR

-  september 2014: "Podpora digitalizácie škôl" EDULAB Bratislava

-  december 2014: "ZELANÁ OÁZA: " Chrobáčikova bylinková záhrada" : Nadácia Ekopolis, Slovnaft

-  december 2014: " Pohybom nielen fyzickému ale aj duševnému zdraviu škôlkárov": Nadácia PONTIS

 

POĎAKOVANIE- KÖSZÖNET

Ďakujeme všetkým, ktorí nám s láskou a chuťou pomohli založiť bylinkovú záhradku, či už poskytnutím byliniek, nádob, drenážneho a mulčovacieho podkladu alebo účasťou na samotnej realizácii. Záhradka je nielen krásna, ale dúfajme, že prinesie do života našich najmenších aj niečo nové- vo forme starostlivosti o ňu a niečo zdravé- vo forme využívania jej darov v škôlkárskej kuchyni.
                                        
Köszönjük mindazoknak, akik szeretettel, odaadással, időt és verejtéket  nem kímélve segítettek a fűszeres kertünk kialakításában. Legyen az akár adomány   ( növények, fakéreg, cserepek....) akár kivitelezés formájában. Kiskertünk nem csupán szép, de reméljük, hogy legkisebbjeink életében ezáltal erősödni fog a tenniakarás, gondoskodás, felelőségtudat. Nem elhanyagolható tény, hogy a kert adta finomságok konyhánk hasznára válnak.
 
                                                    *******************************************************************************************************************
 

PROJEKT „ LETNÁ ŠKȎLKA- EKOTRIEDA „   podporovaný Spoločnosťou SAMSUNGNadáciou PONTIS v rámci grantového programu „TEŠÍM SA DO ŠKȎLKY“.

 

 Ďakujeme spoločnosti SAMSUNG,nadácie Pontis, všetkým rodičom a sponzorom, ktorí nás podporili finančne, či vecne ako  p. Štiglic,  majiteľ miestnej  štrkovne, ktorý daroval stavebný materiál -   štrk a makadam .

Ďakujeme p. Ing. Melinde Mártonovej za odbornú pomoc pri výbere rastlín do oddychovej zóny v areáli dvora a    za pomoc pri ich vysádzaní.

Ďakujeme rodine Maszayovej za vtáčie kŕmítko, rodine Nagyovej za nákup a dovoz materiálu,rodine Gorfolovej za darovanie rastlín, rodine Prvákovej za trávnatý koberec a dopravu.

 

Elkészült óvodánk udvarán az új játszópavilon.Ezúton fejezzük ki köszönetünket példaértékű és önzetlen segítségükért és támogatásukért:

  • László Bélának és Lászlónak a faanyag bebiztosításáért
  • Ballán Zoltánnak és munkatársainak a jelképes összegért végzett gyors és pontos munkáért
  • Török Péternek a kedvezményes áron kapott festékért és ecsetekért
  • Bohony Lászlónak és munkatársainak a tető elkészítéséért
  • községi hivatal alkalmazottainak Bittera Imre vezetésével a pavilon lefestéséért
  • az óvodánk mellett működő szülői szövetségnek az anyagi támogatásért.

               Köszönjük!