Dôležitý oznam

 

Vážení rodičia! 

Oznamujeme Vám, že Materská škola - Óvoda Jelka  bude otvorená od 10.01.2022. Naďalej platí, že  vstup cudzím osobám do priestorov materskej školy je povolený v režime O/P (očkovaný/prekonaný). 

Vedúca školskej jedálne žiada rodičov, aby na 10.01.2022 obvyklým spôsobom prihlasovali/ odhlasovali svoje dieťa na/ z stravovanie/ stravovania.

 

Ďakujeme.

 

 

Tisztelt Szülők! 

Értesítjük Önöket, hogy a jókai óvoda 2022. 01.10-től fog működni. Továbbra is érvényes, hogy  az óvoda épületébe kizárólag azok a személyek léphetnek be, akik teljesítik az O/Á (oltott/átesett) rendszer feltételeit. 

Az óvodai étkezde vezetője kéri a szülőket, hogy 2022.01.10-re a megszokott módon jelentsék be/ki gyermeküket az étkezésre/étkezésről. 

 

Köszönjük.

 

Dôležitý oznam!

 

Vážení rodičia!

Oznamujeme Vám, že podľa aktualizovaného Školského semaforu od 29.11.2021 je vstup cudzím osobám do priestorov materskej školy povolený v režime O/P (očkovaný/prekonaný). V prípade, že túto podmienku nespĺňate, môžete požiadať osobu na odprevadenie/prevzatie Vášho dieťaťa do/z MŠ, ktorá spĺňa podmienky režimu O/P, alebo požiadať rodičov detí spĺňajúcich niektorú z podmienok O/P o pomoc pri vyzlečení/oblečení Vášho dieťaťa. Žiadame Vás, aby ste každý pondelok predložili aktualizované, vyplnené a podpísané tlačivo Vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré nájdete na našej webovej stránke.

Ďakujeme.

Vedúca školskej jedálne žiada rodičov, aby na 6.12.2021 obvyklým spôsobom prihlasovali/ odhlasovali svoje dieťa na/zo  stravovanie/stravovania.

Za pochopenie ďakujeme.

 

aktualizované písomné vyhlásenie bezpríznakovosti.docx (25019)

 

Tisztelt Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy az Iskolai jelzőlámpa utasításai alapján 2021.11.29 – től kizárólag azok a személyek léphetnek be az óvoda épületébe, akik teljesítik az O/Á (oltott/átesett) rendszer előírásait. Az a szülő, aki nem teljesíti ezeket a feltételeket, gyermeke reggeli átadásához és délutáni átvételéhez megkérhet olyan személyt, aki megfelel az O/Á rendszer előírásainak, vagy segítséget kérhet gyermeke levetkőztetéséhez/felöltöztetéséhez olyan szülőtől, aki teljesíti az O/Á rendszer előírásait. Kérjük Önöket, hogy minden hétfőn adják le az aktualizált, kitöltött és aláírt Tünetmentességi nyilatkozatot, amely megtalálható óvodánk weboldalán.

Köszönjük.

Az óvodai étkezde vezetője kéri a szülőket, hogy 2021.12.6-ra a megszokott módon jelentsék ki/be a gyermeküket az étkezésről/ étkezésre.

Megértésüket köszönjük.

 

DÔLEŽITÝ OZNAM

 

Riaditeľstvo Materskej školy – Óvoda v Jelke oznamuje rodičom a zákonným zástupcom detí, že podľa nariadenia RÚVZ  v Galante od 29.11.2021 do 5.12.2021 z dôvodu vysokej chorobnosti materská škola bude zatvorená.

Vedúca školskej jedálne žiada rodičov, aby na 6.12.2021 obvyklým spôsobom prihlasovali/ odhlasovali svoje dieťa na/zo   stravovanie/stravovania.

Za pochopenie ďakujeme.

                          

A jókai óvoda igazgatósága értesíti a szülőket és törvényes képviselőket, hogy a galántai Regionális közegészségügyi hivatal utasítása értelmében magas számú megbetegedés miatt az óvoda 2021.11.29-től 2021.12.5-ig zárva lesz.

Az óvodai étkezde vezetője kéri a szülőket, hogy 2021.12.6-ra a megszokott módon jelentsék ki/be a gyermeküket az étkezésről/ étkezésre.

Megértésüket köszönjük.

Dôležitý oznam

 • Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov musia ísť do karantény na 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou.
 • Pokiaľ výsledok PCR testu vykonaného najneskôr v 5.deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID-19, karanténa môže byť ukončená po 7 dňoch.
 • Po ukončení karantény je treba kontaktovať všeobecného lekára (v prípade detí všeobecného lekára pre deti a dorast), ktorý vydá Potvrdenie o chorobe s dátumom ukončenia karantény (možné aj mailom, SMS a pod.).

Nosenie rúšok naďalej dôrazne odporúčame ako účinnú prevenciu ochorenia COVID-19.

 

Školský semafor

 

Oranžová fáza predstavuje stav, kedy je v škole min. jeden potvrdený prípad na ochorenie COVID-19.

V prípade, ak je osoba potvrdená na ochorenie COVID-19, bezodkladne oznámi túto skutočnosť všetkým osobám, s ktorými bola v úzkom kontakte v období 2 dní predchádzajúcich dňu testovania na ochorenie COVID-19. Túto skutočnosť je taktiež potrebné oznámiť škole/ školskému zariadeniu. Deti/ zamestnanci, u ktorých bolo potvrdené ochorenie COVID-19, prerušia dochádzku do materskej školy/ zamestnania.

Osobám v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou sa neumožní dochádzka do školy alebo školského zariadenia (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Pozitívne testovaná osoba a úzke kontakty, u ktorých sa prejavili príznaky ochorenia COVID-19 počas izolácie/ karantény postupuje podľa usmernenia všeobecného lekára alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Ak sa v triede vyskytne dieťa alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, idú deti z triedy a zamestnanci, ktorí boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Pokiaľ výsledok RT-PCR testu vykonaného najneskôr v 5.deň karantény je negatívny a dieťa alebo zamestnanec nemá žiadne príznaky COVID-19, karanténa môže byť ukončená po 7 dňoch.

Osoby, u ktorých bolo potvrdené ochorenie COVID-19 idú do domácej izolácie. Domáca izolácia trvá po dobu 10 dní od dátumu vykonania PCR testu s pozitívnym výsledkom, pokiaľ sa počas posledných troch dní tejto doby u tejto osoby nevyskytol ani jeden z klinických príznakov ochorenia COVID-19. Osoby, ktoré boli označené ako úzke kontakty, idú do karantény (okrem výnimiek podľa aktuálnej platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR). Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch, pokiaľ výsledok PCR testu vykonaného najneskôr v 5.deň karantény je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID-19.

 

Všeobecné opatrenia ÚVZ SR

 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom ochorenia COVID-19 nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy. Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje príznaky ochorenia, okamžite nasadí rúško. Triedna učiteľka kontaktuje rodiča, ktorý ho bezodkladne vyzdvihne.

Všetkým osobám, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá sa neskôr stala osobou pozitívnou na ochorenie, počas obdobia dvoch dni predo dňom odberu vzorky biologického materiálu tejto osobe alebo dvoch dní pred objavením sa prvých klinických príznakoch ochorenia u tejto osoby do skončenia jej izolácie je nariadená karanténa v domácom prostredí.

Karanténa sa začína:

 1. od momentu, kedy sa osoba dozvie, že osoba, s ktorou bola v úzkom kontakte, je osoba pozitívna na ochorenie,
 2. pri osobe, kedy sa u nej vyskytne čo i len jeden z klinických príznakov ochorenia potom, čo sa osoba dozvie, že osoba, s ktorou bola v úzkom kontakte, je osoba pozitívna na ochorenie.

Osoba, ktorá prišla do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie je povinná dodržiavať karanténu.

 

DÔLEŽITÝ OZNAM

 

Riaditeľstvo Materskej školy – Óvoda v Jelke oznamuje rodičom a zákonným zástupcom detí, že podľa nariadenia RÚVZ  v Galante od 08.11.2021 do 14.11.2021 z dôvodu vysokej chorobnosti materská škola bude zatvorená.

Vedúca školskej jedálne žiada rodičov, aby na 15.11.2021 obvyklým spôsobom prihlasovali/ odhlasovali svoje dieťa na/zo   stravovanie/stravovania.

Za pochopenie ďakujeme.

                          

A jókai óvoda igazgatósága értesíti a szülőket és törvényes képviselőket, hogy a galántai Regionális közegészségügyi hivatal utasítása értelmében magas számú megbetegedés miatt az óvoda 2021.11.08-tól 2021.11.14-ig zárva lesz.

Az óvodai étkezde vezetője kéri a szülőket, hogy 2021.11.15-re a megszokott módon jelentsék ki/be a gyermeküket az étkezésről/ étkezésre.

Megértésüket köszönjük.


 

Podľa usmernenia MŠ SR zo dňa 6.10.2021 rodič môže ospravedlniť neprítomnosť dieťaťa nasledovne:

 

Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa

Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť materskej škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti písomne, ústne alebo telefonicky triednej učiteľke dieťaťa alebo riaditeľke materskej školy. Doklad, ktorým sa ospravedlňuje neúčasť dieťaťa na predprimárnom vzdelávaní z akého dôvodu sa prekladá triednej učiteľke dieťaťa.

Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa sa uznáva najmä:

 • choroba,
 • lekárom nariadený zákaz dochádzky do materskej školy,
 • rekonvalescencia alebo vyzdvihnutie dieťaťa z materskej školy pri príznakoch ochorenia počas dňa,
 • mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky,
 • rodinná dovolenka,
 • choroba iného člena domácnosti,
 • náhle vycestovanie rodiny z pracovných či rodinných dôvodov,
 • náhle prerušenie premávky hromadných prostriedkov,
 • mimoriadne udalosti v rodine,
 • účasť dieťaťa na súťažiach.

Ak dieťa nepríde do materskej školy tri dni vrátane víkendov a sviatkov, jeho neprítomnosť ospravedlňuje zákonný zástupca tlačivom Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Ak ide o dieťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné, vystaví rodič pri návrate dieťaťa do materskej školy v prípade, že jeho neprítomnosť trvala tri a viac po sebe idúcich kalendárnych dni (vrátane víkendov a sviatkov), a to z akýchkoľvek dôvodov (napr. ochorenie, trávi čas so starou mamou, ide na dovolenku s rodičmi a pod.). Obsahom písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti podľa § 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. je údaj o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti vystavuje rodič vždy, v prípade potreby aj opakovane viackrát počas školského roka.

Ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, vystaví rodič pri návrate dieťaťa do materskej školy v prípade, že jeho neprítomnosť trvala tri a viac po sebe idúcich kalendárnych dni (vrátane víkendov a sviatkov) z iných dôvodov ako ochorenia (možné len v nevyhnutnom prípade). Obsahom písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti podľa § 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. je údaj o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti vystavuje rodič vždy, v prípade potreby aj opakovane viackrát počas školského roka.

Rodič vystaví Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti pri návrate dieťaťa do materskej školy v prípade, že neprítomnosť dieťaťa v materskej škole trvala od 3 do 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) z dôvodu ochorenia, ktoré si nevyžadovalo osobné vyšetrenie u všeobecného lekára pre deti a dorast. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti môže v takomto prípade vystaviť rodič bez obmedzenia, aj opakovane viackrát počas školského roka.

Pokiaľ rodič plánuje dlhšiu neprítomnosť dieťaťa z iných dôvodov ako choroby, oznámi to materskej škole písomne, ústne alebo telefonicky triednej učiteľke dieťaťa alebo riaditeľke materskej školy. V takom prípade rodič ospravedlňuje neprítomnosť dieťaťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie prekladaním tlačiva Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné z dôvodu ochorenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. sa predlžuje z troch po sebe nesledujúcich vyučovacích dní na sedem po sebe nasledujúcich dní (víkendy a sviatky sa napočítajú).

Potvrdenie od lekára

Ak ide o dieťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné, Potvrdenie od lekára od všeobecného lekára pre deti a dorast predloží rodič pri návrate dieťaťa do materskej školy v prípade neprítomnosti dieťaťa v materskej škole z dôvodu ochorenia, a to len v tom prípade, ak lekár po prezenčnom vyšetrení dieťaťa posúdi, že je potrebné Potvrdenie od lekára vystaviť z epidemiologických dôvodov kvôli ochrane zdravia ostatných detí v kolektíve. V prípade, že všeobecný lekár pre deti a dorast nevydá Potvrdenie od lekára, rodič predloží Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, Potvrdenie od lekára vystavené všeobecným lekárom pre deti a dorast rodič predloží pri návrate dieťaťa do materskej školy v prípade, ak jeho neprítomnosť trvala viac ako sedem po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) z dôvodu ochorenia, o priebehu ktorého mal všeobecný lekár pre deti a dorast vedomosť. Potvrdenie od lekára môže vystaviť lekár bez obmedzenia počtu počas školského roka.

Za zdravotný stav dieťaťa je plne zodpovedný výhradne jeho rodič. Len vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať Potvrdenie od lekára. Spôsob poskytovania zdravotnej starostlivosti, ako aj potreba vydať rodičovi v tejto súvislosti potvrdenie, je plne v kompetencii ošetrujúceho všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade detí, pre ktoré predprimárne nie je povinné, ak má materská škola podozrenie zo zanedbania zdravotnej starostlivosti dieťaťa rodičom, má možnosť kontaktovať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/18439:1-A1810 z 13.augusta 2021 sa s účinnosťou od 18. októbra 2021 mení takto:

Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z.

 1. sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
 2. nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné.

 

Zapojte sa do súťaže - Starý mobil sem!

Súťaž trvá do 30. októbra 2021
 
Odovzdajte staré mobily u triednej učiteľky
Najúspešnejší jednotlivec môže získať nový tablet a materská škola peňažné výhry a environmentálne divadielko. 
 
Tešíme sa na spoluprácu! 
 

Dotácie na stravu alebo daňový bonus

 

Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je možné poskytnúť na:

 • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti v poslednom ročníku MŠ), nie je možné z dôvodu veku dieťaťa si uplatniť zvýšný daňový bonus.
Rodič môže mať vyplatený dvojnásobný daňový bonus v sume 46,44 € a zároveň dotáciu na stravu v sume 26 €, t.j. spolu mesačne 72,44 €. 

ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

Vyhlásenie o bezpríznakovosti.docx (23996)

 

****************************************************************************************************************************************

Dôležitý oznam!

Riaditeľstvo Materskej školy-Óvoda Jelka v spolupráci s vedúcou školskej jedálne pri materskej škole žiada rodičov, aby v dňoch 25. augusta a 26. augusta 2021 v čase od 9,00 – 17,00 hoddňa 27. augusta 2021 v čase od 9,00-13,00 hod v hospodárskej časti budovy materskej školy vyplnili a odovzdali zápisný lístok na stravovanie a prevzali poštové poukážky za stravu. V tomto čase bude zápisný lístok zverejnený na stiahnutie aj na web stránke materskej školy.

Zápisný lístok na stravovanie v školskom roku 2021/2022 si môžete stiahnuť v sekcii:

Školská jedáleň, Tlačivá na stiahnutie.

Včasnou úhradou stravného prispievate k plynulému a bezproblémovému chodu prevádzky školskej jedálne.

Prosíme rodičov detí, ktorým je potrebné zabezpečiť diétne stravovanie, aby sa zastavili osobne u vedúcej ŠJ.

Za spoluprácu Vám ďakujeme!

 

 

A Jókai óvoda igazgatósága az iskolai konyha vezetőnőjével együttműködve kéri a szülőket,

hogy 2021. augusztus 25 és 26 - án 9,00 – 17,00 óráig, 2021. augusztus 27 – én 9,00 – 13,00 óráig az óvoda gazdasági részében töltsék ki és adják át a jelentkezö lapot az iskolai étkeztetésre és vegyék át a postai utalványt az étkezési díj befizetésére. Ebben az idöben az óvoda weboldalán megtalálható lesz a jelentkezö lap.

A jelentkező laphoz az iskolai étkeztetésre a következő szakaszban juthatnak:

Školská jedáleň, Tlačivá na stiahnutie.

Az elöre befizetett étkezési díjjal hozzájárulnak az iskolai konyha folyamatos és problémamentes müködéséhez.

Kérjük a szülőket, akik gyermeke diétás étkeztetésre szorul, álljanak meg személyesen a konyha vezetőnőjénél.

Együttmüködésüket elöre is köszönjük!

rozhodnutie ŠJ - k 01.09.2021.doc (24576)

 

****************************************************************************************************************************************

 

 

Opatrenia materskej školy v rámci prevencie nákazy COVID-19  

 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy!!

Opatrenia  smerujú ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky.

 • Materská škola zverejnení oznam na vchodových dverách, ktorý hovorí, za akých podmienok nemôže nastúpiť dieťa do materskej školy .
 • Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
 • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy odporúčame obmedziť na nevyhnutné minimum. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
 • Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.
 • Materská škola v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy vhodne umiestneným dezinfekčným prostriedkom.
 • Ranný zdravotný filter sa  bude vykonávať podľa štandardných pravidiel -   učiteľka bude vykonávať meranie telesnej teploty deťom ,
 • Materská škola, v prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen na COVID-19), dieťa nepreberie.
 •  Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy  alebo po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni  písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie .
 • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky alebo na miesto na to určené zamestnancom materskej školy.
 • Dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom  zamestnanca materskej školy, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko– epidemiologickými nariadeniami.
 • V miestnosti, kde sa zdržujú osoby, je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie.
 • Priestory materskej školy, hygienické zariadenia a priestory umyvární, ako aj hrové prvky v exteriéri sa dezinfikujú najmenej dvakrát denne a podľa potreby aj opakovane.
 • Osobitná pozornosť sa venuje dezinfikovaniu šatňových/vstupných priestorov, do ktorých vstupujú sprevádzajúce osoby; rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich okolia.
 • Sociálno- hygienické miestnosti sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Nepoužívajú sa textilné uteráky a vzduchové sušiče rúk.
 • Nepoužívajú sa klimatizačné zariadenia a ventilátory.
 • Upratovací personál je  informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a    o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov.
 • Smetné koše  sú zabezpečené tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu

 

Pokyny pre zákonných zástupcov

 • Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení: nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatni a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy. Počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy  sa môžu zdržiavať  naraz len dvaja dospelí a dve deti . Ostatní čakajú pred vchodovými dverami. V prípade, keď deti v poobedňajších hodinách sa nachádzajú na školskom dvore, pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy  triedne učiteľky odovzdajú dieťa zákonnému zástupcovi k bráne, aby sa minimalizovalo zhromažďovanie osôb na školskom dvore. Celkový čas zdržiavania  sa osôb  sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy nesmie presiahnuť 10 minút.
 • Pri vstupe do budovy si dieťa  a rodič dezinfikuje ruky pripraveným  dezinfekčným prostriedkom  vo vstupnej chodbe .
 • Pred vstupom do triedy dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom zamestnanca materskej školy, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
 • Rodič odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.
 • Rodič predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy  alebo po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. 
 •  Nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, je  zakázané.
 •  V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania

 • V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri, či už v areáli materskej školy, alebo mimo neho.
 • Pri pobyte v interiéri  nosenie rúška pre deti nie je povinné, ale odporúča sa, v exteriéri materskej školy deti rúška nemusia nosiť.
 • Zvýšenú pozornosť budeme  venovať rozvíjaniu a upevňovanie hygienických návykov osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku. Je potrebné dbať na to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy.
 • Zabezpečia sa  ucelené kolektívy detí v triedach a zruší  sa zberná trieda, v ktorej dochádza ku kontaktu detí s rozličných tried .
 • Vytvorená trieda sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, triedy sa nebudú medzi sebou premiešavať. Materská škola zváži, v prípade hraničných počtov, zmenu triedy.
 • Materská škola neorganizuje spoločné akcie , hromadné podujatia, kde by dochádzalo k združovaniu väčšieho množstva osôb; ak realizuje podujatie len na úrovni skupiny a bez prítomnosti zákonných zástupcov a iných osôb, nepracujúcich v materskej škole.
 • Pracovníci materskej školy podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozptyl medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu.

Vážení Rodičia , žiadame Vás , aby ste do priestorov materskej školy vstupovali iba zdraví a dodržiavali vyššie uvedené opatrenia, ktoré  vychádzajú z platnej legislatívy, COVID Automatu schváleného vládou SR dňa 10.8.2021 a vyhlášok ÚVZ SR zverejnených dňa 12.8.2021 a sú platné od 1.9.2021.

 

***********************************************************************************************************

 

OPATRENIA MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

      pre školy a školské zariadenia:

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Pri príprave školského roka 2020/2021 materská škola zohľadňuje možnosť zhoršenia epidemiologickej situácie.

ZÁSADNÉ PRAVIDLÁ

Pri podozrení na ochorenie  dieťaťa  je prvý kontakt  rodiča  so všeobecným lekárom len telefonicky. Škola, rodič nekontaktuje RÚVZ.

*******************************************************************************************************************************************************

Obmedzovať kontakty medzi  triedami, osobami, podujatia organizovať v súlade s aktuálnymi pokynmi ÚVZ SR.

********************************************************************************************************************************************************

Dodržiavať zásaday R-O-R  / ruky-odstup- rúško /v zmysle pokynov jednotlivých fáz.

*********************************************************************************************************************************************************

Podľa možnosti neorganizovať výchovu a vzdelávanie v zberných triedach.

**********************************************************************************************************************************************************

Materská škola vyčlení na začiatku školského roka jednu miestnosť určenú na bezprostrednú izoláciu.

 

 

 

 

 

 

Dôležity oznam!!!

Na základe nariadenia Ministerstva školstva Slovenskej republiky bude prevádzka Materskej školy - Óvoda Jelka prerušená od 30. marca 2020 až do odvolania.

Az Iskolaügyi minisztérium utasítása alapján az óvoda 2020.03.30- tól visszavonásig nem üzemel.

usmernenie_ministerky_skolstva.pdf (880619)

Opatrenia MŠVVaŠ SR z 24. marca 2020

Zápis do 1. ročníka ZŠ  pre školský rok 2020/2021

 

 

Riaditeľstvo Základnej školy, Školská 399/1, Jelka oznamuje, že zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v termínoch:

 • elektronicky:  od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020 prostredníctvom https://moja.skolanawebe.sk/skola/zsjelka/prihlaska_zs  (upozorňujeme, že na úprave tlačiva e-prihlášky sa stále pracuje, preto ho posielajte až od 15.04. 2020) - doklady potrebné k zápisu (občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list a preukaz poistenca dieťaťa) sa budú overovať v termíne do dvoch týždňov od otvorenia školy.

 

 • osobne - bez účasti dieťaťa: 27. apríl 2020 od 8.00 do 12.00 v budove ZŠ Jelka                                                  28.apríl 2020 od 12.00 do 16.00 v budove ZŠ Jelka
 • Pri osobnom zápise je potrebné dodržať všetky hygienicko-epidemiologické opatrenia - rúško, rukavice, vlastné pero.

Je potrebné  doniesť občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list a preukaz poistenca dieťaťa.

Tlačivá  potrebné k zápisu máte možnosť si stiahnuť a priniesť ich vyplnené. 

Dokumenty na stiahnutie:

https://zsjelka.sk/wp-content/uploads/2020/03/Vážení_rodičia_budúcich_prvákov2020.docx

https://zsjelka.sk/wp-content/uploads/2020/03/img-200304140021.pdf

https://zsjelka.sk/wp-content/uploads/2020/03/Dotazník-k-zápisu-do-1.ročníka.pdf

https://zsjelka.sk/wp-content/uploads/2020/03/zap_list_1r2020.doc

https://zsjelka.sk/wp-content/uploads/2020/03/dotaznik_skolskej_zrelosti_2020.doc

https://zsjelka.sk/wp-content/uploads/2020/03/ziadost_o_odlozenie_skol_doch2020.doc


*********************************************************************************************************

Dôležitý oznam!

 

Na základe nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante  bude prevádzka MŠ prerušená od 10.03.2020 do 15.03.2020. 

K preventívnemu opatreniu pristupujeme vzhľadom na aktuálnu situáciu týkajúcu sa koronavírusu COVID-19. O ďalšom postupe Vás budeme včas informovať.

A galántai Regionális közegészségügyi hivatal utasítása alapján az óvoda 2020.03.10-től 2020.03.15-ig nem üzemel.

Ezen megelőző intézkedést a COVID - 19 koronavírus következtében kialakult helyzet miatt vezetjük be. A további intézkedésekről időben értesítük  Önöket.

------------------------------------

 

Usmernenie k šíreniu koronavírusu

V súvislosti so  šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 vo svete dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste sa riadili priloženým usmernením a prispeli tak k zamedzeniu ohrozenia zdravia osôb pohybujúcich sa v školskom kolektíve. 

Prosíme Vás o pravidelné monitorovanie zdravotného stavu Vás aj Vašich detí a v prípade akýchkoľvek príznakov ochorenia rešpektovali pokyny  MŠVVaŠ SR.

Ďakujeme za pochopenie a veríme, že svojím zodpovedným prístupom prispejete k ochrane zdravia našich detí.
 
 
A COVID - 19 koronavírus által előidézett megbetegedések terjedésével kapcsolatban kérjük Önöket, hogy tartsák be az alábbiakban csatolt utasításokat. Ezzel hozzájárulnak a betegség terjedésének megakadályozásához az óvodai kollegtívában.
 

Kérjük Önöket, hogy rendszeresen ellenőrizzék saját és gyermekeik egészségi állapotát. Abban az essetben, ha a betegség bármilyen tünetét észlelik, az Iskolaügyi  minisztérium utasításai alapján járjanak el. 

Megértésüket köszönjük. Bízunk abban, hogy felelőségteljes hozzáállásukkal hozzájáíulnak gyermekeik egészségének megőrzéséhez. 

 

usmernenie č.1_koronavirus (1).pdf (493666)

 
 
 
------------------------------------------------------------

 

 

Zápis do prvého ročníka.docx (14275)

 

 

 

 

Karneval2020.docx (147870)OZNAM PRE RODIČOV

 
 
 
 

Riaditeľstvo MŠ - Óvoda v spolupráci CPPPaP v Galante Vám ponúka  skupinové vyšetrenie školskej spôsobilosti v triedach u predškolákov so súhlasom rodičov a riaditeľstva MŠ- Óvoda.

Termín : 23. marec2020 - trieda s VJM, 31. marec 2020 - triedy s VJS

Tlačivá /Prihláška a Súhlas zákonného  zástupcu/  sú k dispozicií v triedach. 

 

 

 

Pozvánka na stretnutie : tekvicové variácie docx (1926298)

tokparty.docx (1926311)

 

 

   VÁŽENÍ RODIČIA!

Riaditeľstvo MŠ- Óvoda po konzultácii                   so zriaďovateľom - Obec Jelka ,Vám oznamuje , že prevádzka materskej školy v dňoch 02. a 04.10.2019 / streda a piatok/ bude prerušená.    K opatreniu pristúpime na základe listu Západoslovenskej distribučnej spoločnosti  zo dňa 12.09.2019 o plánovanom prerušení distribúcie elektriny v týchto dňoch od 7.30 do 16.30 hod. 

Za pochopenie ďakujeme!

 

 

 

 

VÁŽENÍ RODIČIA!

Pozývame vás na plenárnu schôdzu ZRPŠ, ktorá sa koná dňa: 9.9.2019- pondelok o 16.30 hod. v pavilóna B.

 

TISZTELT SZÜLÖK !

Értesítjük Önöket, hogy 2019. szeptember 9-én  16.00 órától  szülöi  értekezletet tartunk az óvodában.

 

 Vážení Rodičia!

Školský rok 2019/2020 zahajujeme dňa 02.09.2019. Zoznamy a rozdelenie detí do tried k novému školskému roku zverejníme vo vstupných chodbách pavilónov.

Dôležité informácie:

1. Materská škola je v prevádzke od 6.30 do 16.30 hod. (tel. kontakt 031/ 7876159, 0918 528 881
2. Rodič privádza dieťa do materskej školy do 8.00 hod. a prevezme po 15.00 hod. Rodič je povinný prevziať dieťa do ukončenia prevádzky materskej školy t.j. do 16.30 hod.
3. Pri príchode rodič alebo ním poverená osoba dieťa osobne odovzdá učiteľke  a pri odchode sa dieťa rodičovi alebo ním poverenej osobe odovzdáva z triedy, zo školského dvora .
4. Po prevzatí dieťaťa opustite z bezpečnostných dôvodov priestory a areál materskej školy, tak predchádzate úrazom Vašich detí, nakoľko sa nám stáva, že strážime aj deti, ktoré sú už vybraté z materskej školy. Práve tieto deti navštevujú miesta na ktorých sa nemajú zdržiavať bez dozoru. 
5.Informácie ohľadne škoského stravovania  Vám poskytne vedúca školskej jedálne p. Nagyová Ildikó ,t.č. 0903 843 803.
6. Na pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa 10.-€ a to aj v prípade, ak prijaté dieťa materskú školu z rôznych dôvodov nenavštevuje. Príspevok sa uhrádza  do 10 dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Pri neuhradení poplatku zákonným zástupcom za predchádzajúce dva mesiace bude dieťa z materskej školy riaditeľom vylúčené na základe jeho rozhodnutia. Príspevok sa uhrádza šekovou poukážkou alebo bankovým prevodom.
7. Čítajte informácie na tabuliach, nástenkách.
8. Čo potrebuje dieťa v materskej škole: - VŠETKO PODPÍSANÉ
 -  uzavreté papuče/pevnú obuv (nie šľapky), pyžamo, náhradné oblečenie(spodná bielizeň, ponožky, pančuchy, nohavice, tričko).
 -  predškoláci- úbor na telesnú výchovu / krátke nohavice, biele tričko, cvičky/,
 -  hygienický balíček: toaletný papier, papierové vreckovky, zubná pasta
9. Čo do materskej školy nepatrí:  
 - žuvačky, tvrdé cukríky, sladkosti
 - plienky, cumlíky , fľaša na pitie s cumľom
 - drobné predmety, čo by si mohli vložiť do úst, nosa
 - jedlo, pitie,

- retiazky, prstene.....

10. Čo má dieťaťa vedieť pri nástupe do materskej školy ?

- samostatne jesť lyžicou, piť z pohára,

- pýtať sa na toaletu,

- umývať si ruky  pod tečúcou vodou, používať mydlo, toaletný papier,

- snažiť sa samostatne obliekať a obúvať,

- popoludní odpočívať.

Tešíme sa na Vás!

*************************

 

 

Vážení rodičia!      Vedúca Školskej jedálne pri MŠ- Óvoda , Vám oznamuje, že v dňoch 26-28. augusta 2019 sa uskutoční zápis detí na stravovanie. Prosíme rodičov detí, ktoré od septembra budú navštevovať materskú školu, aby  od 8,00 do 16,00 hod sa zastavili  v školskej jedálne kvôli prevzatiu zápisných lístkov na stravovanie. Ďakujeme!

 

Az  Óvoda  mellett müködö étkezde vezetöje értesíti a tisztelt szülöket, hogy 2019. augusztus 26-28-án történik meg az étkeztetésre való beíratkozás. Értesítjük  azokat a szülöket, akik gyermekei szeptemberben elkezdik az óvodalátogatást, 8,00 és 16,00 óra között l át tudják venni a szükséges beíratkozási lapot. Köszönjük!

 

 

 

GOOAL Academy ŠPORTOVÝ KURZ informuje:

-všeobecný atleticko - gymnastický základ pre budúci výber športu cieľ: výchova zdravého jedinca so vzťahom k športu, zdravý životný štýl budovanie všestranných pohybových návykov, tréningy zamerané na loptové hry, základy atletiky, základy gymnastiky, kolektívnu prácu 

-kde: bezpečné známe prostredie školy/škôlky (telocvičňa, areál škôlky/ školy, trieda) 

-ako: v športovom úbore (tepláková súprava, tričko, trenky), tenisky (pevná obuv) a fľaška s čistou vodou

- tréner: kvalifikovaný profesionálny tréner tréningová jednotka vedená zábavnou formou v duchu fair - play 

-cena: 25€ / 10tréningov + 8€ tréningové tričko 10tréningov = 1kurz - v rámci roku max.3 kurzy (jesenný, zimný, letný)

- platba sa vykonáva pred prvým tréningom v kurze na platbu budete vyzvaný formou emailu IBAN: SK08 0200 0000 0034 7089 0857 do poznámky uviesť: názov školy/škôlky + meno dieťaťa info: gooalacademypodunajsko@gmail.com

termíny a časy :
 
utorok - 8:00 - 8:45 I.skupina
štvrtok - 8:00 - 8:45 II.skupina 

jarný program: 10 tréningov

prihláška na športový krúžok.pdf (140401)

 

 

********************************************************************************************************************************************************************************

 

Oznam!

Riaditeľstvo Materskej školy- Óvoda  oznamuje rodičom, že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva  so sídlom v Galante  bude prevádzka materskej školy prerušená v termíne od 11. 02.2019 do 15.02.2019  z dôvodu chrípky a chrípke podobných ochorení. Poplatok za MŠ bude znížený o 5 pracovných dní. Prevádzka začne 

v pondelok 18.02.2019. Ďakujeme za pochopenie!

Értesítés!

 

 

Az Óvoda igazgatósága értesíti a szülöket, hogy a galántai Regionális Hivatal határozata alapján az óvoda müködése a gyermekek  betegsége miatt 2019. február 11- töl 2019. február 15-ig szünetel, ezért a következö hónapban az óvodai illeték 7,50 € lesz. Az óvoda 2019. február 18- tól újra üzemel.

Megértésüket köszönjük!

metodické usmernenie OU odbor školstva (2).pdf (1201562)

 

 

 


 

 

 

VÁZENÍ RODICIA!

Prosíme , podporte našu Materskú školu- Óvoda s 2% -mi z Vašich daní ! Oznámte svojmu zamestnávateľovi Váš zámer! ĎAKUJEME!!

TISZTELT SZULOK!

Kérjuk Onoket, támogassák óvodánkat adójuk 2%-val. Szándékukat kérjuk jelezzék munkáltatójuknál! KOSZONJUK!!

Naše údaje:  Slovenská rada rodičovských  združení :Rodičovské združenie pri MŠ- Óvoda, Mierová 960/18, 925 23 Jelka, IČO: 17319617/1190

Právna forma: Občianske združenie

 

15
/
16
Obchodné meno (názov)
17
Sídlo - Ulica Súpisné /orientačné číslo
18
19
PSČ Obec
20
21
Súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddiele podľa § 50 ods. 8 zákona. (vyznačí sa „x“)
Vyhlasujem, že uvedené údaje v tomto vyhlásení sú pravdivé.
V...................................................... dňa .................................. .........................................................
Podpis daňovníka
MF/021447/2015-721 1 7 3 1 9 6 1 7 1 1 9 0
Mierová 9 6 0 1 8
9 2 5 2 3 Jelka

Vážení rodičia!

 

Oznamujeme Vám, že dňa 11. 09. 2018 o 16:30 hod. bude konať plenárna schôdza ZRPŠ v triedach s VJS.

Ďakujeme!

 

Kedves Szülők!

 

Értesítjük Önöket, hogy 2018. 09. 11 - én 16:00 órai kezdettel szülői értekezlet lesz a magyar tanítási nyelvű osztályokban. A részvétel fontos! 

Köszönjük!

 

 

Oznam o prerušení prevádzky MŠ počas lených prázdnin

 
 

Počas lených prázdnin bude MŠ v prevádzke od 02. 07. 2018 do 20. 07. 2018 pre deti, ktorých obaja rodičia sú zamestnaní. 

Od 23. 07. 2018 do 31. 08. 2018 je MŠ zatvorená z dôvodu čerpanoa závodnej dovolenky. 

 

Értesítés az óvoda üzemeléséről a nyári szünetben

 
 
Értesítjük a szülőket, hogy az óvoda 2018. 07. 02 - tól 2018. 07. 20 - ig üzemel.
 
2018. 07. 23 - tól 2018. 08. 31 - ig az óvoda nem üzemel.

Prerušená prevádzka

Riaditeľstvo Materskej školy oznamuje rodičom, že kvôli chrípkovej epidémií od 20. 02.2018-utorok do 23.02.2018- piatok bude prevádzka materskej školy prerušená .

 

Az óvoda üzemeltetésének megszakítása

Az Óvoda igazgatósága értesíti a Tisztelt Szülőket, hogy 2018. február 20- tól 2018. február 23-ig, azaz keddtől péntekig influenza járvány miatt az ovoda nem üzemel.

 

 

 

 

Žiadosť

Vedúca Školskej jedálne ako súčasť Materskej školy – Óvoda v Jelke so súhlasom riaditeľstva materskej školy žiada Vážených rodičov, aby dňa 5.2.2018- pondelok  v ranných hodinách si prevzali od vedúcej ŠJ šeky za stravu na mesiac február.                          Ďakujeme!

 

 

Kérvény

A Jókai Óvoda mellett működö konyha főnöknöje az óvoda igazgatóságának engedélyével kéri a Tisztelt szülőket, hogy 2018.2.5-én, hétfőn  a reggeli órákban a étkezde vezetőjétől vegyék át a februári étkezés értékét tartalmazó postai utalványt.                Köszönjük!

 

Prerušená prevádzka

 

Riaditeľstvo MŠ so súhlasom zriaďovateľa MŠ v zastúpení p. starostom obce Imrem Farkašom oznamuje, že bude prerušená prevádzka v dňoch od 29.1.2018 do 2.2.2018. Z dôvodu sťahovania nábytku, hračiek a didaktického materiálu z budovy základnej školy a ukončovania prác v budove materskej školy. Brány materskej školy sa opäť  otvoria pre všetky prijaté deti od 5.2.2018.

Za pochopenie a trpezlivosť ďakujeme.

                                                     Riaditeľstvo a kolektív MŠ

 

Az óvoda üzemeltetésének megszakítása

 

Értesítjük Önöket, hogy az óvoda épületében a felújítási munkálatok befejeződtek.

Az óvoda igazgatósága értesíti a szülőket, hogy a fenntartó jóváhagyásával hétfőtől, azaz 2018. január 29-től február 2-ig az óvoda nem fog üzemelni, mivel az eddig használt segédeszközöket, játékokat és bútorokat vissza kell juttatni a felújított óvoda épületébe. Köszönjük a megértésüket.

A felújított óvoda 2018. február 5 –én nyitja meg kapuit. Szeretettel várunk minden beiratott gyermeket.

Köszönjük

************************************************************************************************************************************************************************************

 

 

Skorý návrat do budovy materskej školy?

 

Milí rodičia,

rekonštrukčné práce na budove materskej školy sa chýlia ku koncu. Našou snahou je skorý návrat do budovy,  avšak upratovacích prác je veľa a čas je neúprosný.

Z tohto dôvodu by sme radi oslovili Vás rodičov. Uvítali by sme každého, kto má chuť  pomôcť a priložiť ruku k našej spoločnej snahe.

Upratovacie a sťahovacie práce už prebiehajú, ale od pondelka 15.1.2018 od 8-mej hodiny sa budú vykonávať čistiace práce v jednotlivých triedach.

Rodičov, ktorí si nájdu čas pomôcť uvítame od pondelka s vlastným vedrom a handrou v budove materskej školy.

Veríme v skorý návrat a spoluprácu s Vami.

Ďakujeme.

                                                                      Kolektív MŠ

 

Kedves Szülők!

A felújítasi munkálatok az óvoda épületében a végéhez közelednek. Mi, óvodai  alkalmazottak, már megkezdtünk a takarítási munkálatokat. Az idő kevés,ezért kérjük Önöket, szülőket, hogy lehetőségeikhez mérten segítsék munkánkat.

Hétfőtől, 2018.1.15-től, 8:00 órától megkezdjük az osztályok rendbetételét. Várjuk minden jóakaratú és segítőkész szülő segítségét. Amennyiben készek segíteni, hozzanak  magukkal vödröt és rongyot.

Reméljük, hogy a közös munka meghozza gyümölcsét és minél előbb visszatérhetünk az óvodánkba.

Köszönjük

 

***************************************************************************************************************************************************************************************

 

Metodické usmernenie z RÚVZ

Vážení rodičia,

v prílohe Vám  poskytujeme metodické usmernenie z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Trnava  v súvislosti s chrípkovou sezónou.

metodické usmernenie školy 1.pdf (1316424)

Príloha č.1.docx (12630)

 

 

Dočasné telefónne číslo do materskej školy

Vážení rodičia,

dočasné telefónne číslo do materskej školy na komunikáciu s pedagógmi - odôvodnenie neprítomnosti dieťaťa, skorší ev. neskorší príchod atď. je

0944 879 246.

Vzhľadom k dočasnej aktivácií karty na informačné Smsk-ky nebudeme odpovedať, avšak berieme na vedomie. Ďakujeme.

Toto číslo nie je určené na odhlasovanie stravy. K dispozícií je pre Vás počas prevádzky MŠ t.j. od 6:30 - 16:30.

Stravu poprosíme odhlásiť výlučne na telefónnom čísle 0903 843 803 u vedúcej školskej jedálne p. Nagyovej.

Za pochopenie ďakujeme.

 

 

Tisztelt Szülők!

            

Az ideiglenes telefonszám a pedagógusokkal való kommunikáció érdekében (a gyermek kijelentése az óvodából, későbbi vagy korábbi  érkezés stb.) az alapiskola épületében való tartózkodás idején:

0944 879 246

Ezt a számot 6,30-tól 16,30- ig lehet hívni. Felhívjuk a figyelmüket, hogy az üzeneteket tudomásul vesszük, de nem válaszolunk rájuk.

Az étkezésről való kijelentés továbbra is a 0903 843 803 telefonszámon történik Nagy Ildikó konyhavezetőnél.

Megértésüket köszönjük.

 

 

 

Stretnutie rodičov a učiteľov

Milí rodičia,

srdečne Vás pozývame na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 14.9.2017 (vo štvrtok) o 16-tej hodine v priestoroch ZŠ v jednotlivých triedach.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Kolektív MŠ

 

Szülői értekezlet

Kedves Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy 2017.9.14-én 16,00 órai kezdettel szülői értekezlet lesz az osztályunkban.

Köszönjük

                            ************************************************************************************************************************

 

Vážení rodičia,

v dňoch 25. augusta a 28. augusta sa uskutoční zápis do školskej jedálne. Poprosím rodičov detí, ktoré budú navštevovať MŠ v náhradných priestoroch v ZŠ, t.j. všetky 5-6 ročné a 3-4 ročné deti zamestnaných rodičov, aby sa zastavili v priestoroch ZŠ kvôli prevzatiu zápisných lístkov na stravovanie od 8.00 do 15.00 hod.

Za pochopenie ďakujem.

                                                                                                                                                                              Vedúca ŠJ


Értesítjük a Szülőket, hogy 2017.08.25-én és 2017.08.28-án zajlik az óvodai étkezdébe való beíratkozás. Kérjük az 5-6 éves gyermekek és a munkaviszonyban lévő 3-4 éves gyermekek szüleit, hogy 8,00 és 15,00 óra között vegyék át a nyomtatványokat az iskola épületében.

 

************************************************************************************************

Važení rodičia,
 
taktiež Vás poprosíme o zhovievavosť a pochopenie rozhodnutia RÚVZ v Galante, v ktorom je dané, že MŠ počas rekonštrukcie môže navštevovať len istý počet detí z kapacitných a hygienických dôvodov. T.j. všetky 5-6 ročné deti a 3-4 ročné deti zamestnaných rodičov. Deti rodičov, ktorí sú doma ako i novoprijaté deti s radosťou privítame v MŠ po ukončení rekonštrukcie v budove materskej školy. 
 
Ďakujeme za ľudský a ústretový prístup v tejto aj pre nás náročnej situácii, ktorého odmenou budú krásne priestory pre vaše/"naše" detičky.A galántai regionális egészégügyi központ által kiadott rendelet alapján az óvoda átalakítási munkálatai idéjen csak 80 gyermeket tudunk fogadni
higiéniai okok és helyszüke miatt
az alapiskolában: az 5-6 éves gyermekeket és a 3-4 éves gyermekeket, akiknek szüleik munkaviszonyban vannak.
A nem munkaviszonyban lévö szülök gyermekeit és az újonnan felvett gyermekeket szeretettel várjuk az átalakítási munkák befejezése után az új, felújított óvodában.

Megértésüket és emberi hozzáállásukat köszönjük.
 

 

*************************************************************************************************

Vážení rodičia,

Bezpečnosť, pohodlie detí je našou prioritou, vzhľadom k tomu bude aj prevádzka zabezpečená v priestoroch ZŠ v Jelke. Na základe rozhodnutia RÚVZ v Galante budú MŠ

 z kapacitných a hygienických dôvodov navštevovať všetky deti 5-6 ročné3-4 ročné deti zamestnaných rodičov.

O nových skutočnostiach Vás budeme priebežne informovať.

Vopred Vám ďakujeme za pochopenie, ústretový prístup v tejto výnimočnej situácií.

Veríme v zdarný priebeh celej rekonštrukcie, bezkonfliktnú spoluprácu a skorý návrat do zrekonštruovanej budovy.

Kolektív MŠ

 

 
*************************************************************************************************************************************************************************************

 

 

PROJEKT DEntal Alarm

Program Dental Alarm sa skladá zo štyroch tematických prednášok:
Dentálna hygiena: Deti sa naučia správnu techniku čistenia zubov. Dozvedia sa tiež , aké vlastnosti by mala mať správna zuná kefka a prečo.
Anatómia: Študenti  budú pracovať s modelom chrupu. Deti sa naučia nielen stavbu zubov , ale pochopia tiež úlohu ďasien, jazyka a pier.Študenti dajú deťom kolovať aj vytrhnutý zub. Dostanú motivačné kartičky s nálepkami, ktoré ich naučia pravidelnosti v čistení zubov.
Patogenetika: Deti sa dozvedia súvislosti medzi  zubným povlakom a ochoreniami zubov. Naučia sa tiež, ako týmto  ochoreniam predchádzať. Na tejto prednáške deti poteší darček v podobe pexesa. Pomocou poučných obrázkov si tak môžu utvrdovať získané poznatky.
Výživa: Študenti deťom vysvetlia správne stravovacie návyky , ktoré pomáhajú predchádzať problémom so zubami. Naučia ich , akým potravinám sa majú vyhýbať. Aby deti prednáška ešte viac bavila , sprevádzať ich ňou bude poučná maľovka s Lili a Lolom, ktorú dostane každé dieťa. 
 

 

RODIČOM BUDÚCICH PRVÁKOV

 

             

   ********************

Vážení rodičia a priatelia Materskej školy v Jelke!

 

   Financovanie činnosti materskej školy je náročné a zdroje zriaďovateľa sú obmedzené. Preto aktívne hľadáme aj iné spôsoby získavania finančných zdrojov.

   Od roku 2005 sme využili možnosť a registrovali sme sa za prijímateľov 2% podielu zaplatenej dane z príjmu. Nakoľko sa nám týmto podarilo získať dodatočné finančné prostriedky pre naše deti, opäť sa  Rodičovské združenie pri Materskej škole v Jelke aj  v tomto roku sa  zapísalo do zoznamu prijímateľov 2 % podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2016. Využite, prosím, aj vy zákonnú možnosť a rozhodnite, ako budú použité, vami zaplatené dane do štátneho rozpočtu.

   S vďačnosťou prijmeme aj akúkoľvek inú formu pomoci našim deťom, či už v podobe finančných, vecných darov, alebo vo forme pomoci pri organizovaní záujmových činností škôlkárov.

   Pomôžte, prosím, našim deťom, aby mali život v materskej škole pestrejší, veselší a zaujímavejší.

   Ďakujeme!

 

Identifikačné údaje:

 

Názov : Rodičovské združenie pri Materskej škole -Óvoda 

Sídlo:     Mierová 960/18

              925 23 Jelka

Právna forma:  Občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa ( IČO) :  17319617 1190

Bankové spojenie:  262 380 32 39/1100

 

 Tlačivo:  2 % :vyhlasenie-zamestnanca[1].rtf (106631) 

*****************************************************************************************************************************

 

Vážení rodičia a priatelia materskej školy ZAPOJTE SA DO PROJEKTOV!!!
 

  - RECYKLOHRY: zber drobných spotrebičov. Viac informácií o projekte: www. recyklohry.sk

- STAROSTLIVOSŤOU O SVOJ DOMOV POMÁHAJTE DEŤOM!!!  škole venujte kópiu alebo orginál pokladničného bloku od nákupu ľubovoľných čistiacich prípravkov CIF alebo DOMESTOS. viac informácií:  www.rozvojskol.sk

-ZBER PAPIERA: v hospodárskej časti budovy MŠ  zbierame papier, kartóny, zapojte sa aj VY.

-RAŇAJKY PRE ŠKOLKY viac informácií: www. ranajkypreskolky.sk

 

          :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::