NETRADIČNÁ ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI

Oznamujeme rodičom, že dňa 25. júna  2020 ( t.j. vo štvrtok)  od 9.30 do 11.00 hod.sa koná rozlúčka s predškolákmi, ktorí sa rozlúčia so svojimi mladšími kamarátmi a kolektívom materskej školy. 
 
Rozlúčka sa uskutoční bez účasti verejnosti. Deti si užijú spolu s mladšími kamarátmi deň hier, tanca a zábavy.
 
Prajeme Vám milí rodičia  a Vašim deťom  príjemné prežitie nastávajúcich prázdnin.
 
 
***********************************

OZNAM O PREVÁDZKE MŠ-ÓVODA POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

Riaditeľstvo MŠ- Óvoda v Jelke oznamuje, že počas letných prázdnin  bude prevádzka materskej školy , ktorej je zriaďovateľom Obec Jelka zabezpečená nasledovne:
Od 29.6.2020 do 26.7.2020 bude MŠ- Óvoda v prevádzke/ štyri týždne/.

Od 27. 07. 2020 – 31. 08. 2020 bude prevádzka prerušená kvôli závodnej dovolenke z dôvodu zabezpečenia sanitačných prác, prípravy tried k zabezpečeniu plynulého chodu nového školského roku 2020/2021.

Počas letných prázdnin budú otvorené dve triedy v čase od 7.00 do 16.00 hod. v pavilóne  C“(trieda s VJS) a v pavilóne  „D“  (trieda s VJM).

Pokyny re zákonných zástupcov:

Zákonný zástupca   zodpovedá za dodržiavanie hygienicko- epidemiologických opatrení: nosenie rúšok, dezinfekcia rúk pri privádzaní dieťaťa do materskej školy. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest (zvýšená telesná teplota kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest  )nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.

*************************

OZNÁMENIE PRE RODIČOV K OTVÁRANIU MATERSKEJ ŠKOLY -ÓVODA   od 15. júna 2020

Na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva , vedy, výskumu a športu SR zo dňa 9. júna 2020, v ktorom umožňuje zriaďovateľom  otvorenie materských škôl od 15. júna 2020 a opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR Vám oznamujeme nasledovné :

 •  Od 15. júna 2020 do 30. júna 2020  budú v  prevádzke  od 7.00 do 16.00 hod. 4 triedy v pavilónoch A,B,C, D pre všetky deti , ktorých zákonní zástupcovia nie sú na pandemickej  OČR. Personálne a priestorové podmienky materskej školy nedovolia prevádzkovať ostatné triedy, ani celodenný pobyt pre všetky deti v MŠ . V mesiaci júl bude prevádzka len pre deti zamestnaných rodičov a v mesiaci august bude prevádzka prerušená.
 • Kapacita tried : doobeda 20 detí, poobede 12 detí v jednej triede.
 • Deti, ktoré nastúpia 15. júna do materskej školy predložia písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • Záujem o dochádzku prosíme záväzne nahlásiť do 11. júna 2020 do 15.00 hod z dôvodu zabezpečenia prevádzky ako aj stravovania detí
 • telefonicky : na čísle  0918 528 881- riaditeľka, 0903 843 803 - vedúca ŠJ
 • e-mailom: msjelka@gmail.com
 • Záujem o dochádzku detí, ktoré už navštevujú MŠ od 1. júna 2020 nie je potrebné nahlasovať.
 

V súlade s rozhodnutím Obce Jelka ako zriaďovateľa Materskej školy- Óvoda , Mierová 960/18 , Jelka  Vám oznamujeme, že od 15. 6. 2020 bude materská škola v prevádzke v nasledovnom režime:

 

Vnútorná smernica č. 4/2020  o organizácií a podmienok výchovy a vzdelávania materskej školy do konca školského roku 2019/2020

 • Čas príchodu detí je od 7.00 do 8.00 hod.
 • Materskú školu môžu navštevovať len deti z rodín , ktoré nie sú v karanténe.
 • Riaditeľka  prednostne umiestni dieťa v materskej škole podľa kritérií určených v rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR:
 1. deti rodičov v prvej línii, t. j. zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov hasičského a záchranného zboru, policajného zboru, deti pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení a deti rodičov, ktorí v čase koronakrízy zabezpečujú dôležité pracovné pozície.
 2. deti, ktoré od septembra nastupujú  na plnenie povinnej školskej dochádzky.  Riaditeľstvo MŠ – Óvoda   z dôvodu obmedzeného počtu detí , žiada od rodiča Čestné prehlásenie o tom, že v čase  keď je jeho dieťa umiestnené v materskej škole rodič nie je na OČR.

POKYNY PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

 • S prihliadnutím na priestorové, materiálne, personálne  možnosti materskej školy  v prevádzke budú  triedy s maximálnym počtom 20  detí v skupine . 
 • Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, nebude dochádzať k migrácií detí medzi jednotlivými skupinami. Riaditeľ materskej školy zváži v prípade nízkych počtov detí zmenu skupiny tak, aby k zmene prišlo až v nasledujúcom týždni po dosiahnutí nízkeho počtu detí (napr. skupina A sa v stredu zmenší na 4 deti, skupina B na 5 detí, v pondelok – nasledujúci týždeň sa tieto skupiny spoja).
 • Zamestnanci materskej školy zabezpečia dostatočné vzdialenosti medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu.
 • Výchovno- vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia  ochorením COVID-19.
 • Ostatné činnosti v materskej škole – stravovanie, upratovanie  zabezpečia nepedagogickí zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia  ochorením COVID-19.
 • Zákonný zástupca zabezpečí , aby dieťa , s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia  COVID-19 v materskej škole , prichádzalo  a odchádzalo  len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú  v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou  súrodenec , musí byť starší ako 10 rokov / zapísaný v Splnomocnení/.
 • V jednotlivých skupinách bude zabezpečený každodenný ranný filter, ranné meranie teploty detí  pedagogickým zamestnancom  bezdotykovým teplomerom pri vstupe do triedy.
 • Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení: nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatni a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy. Počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy  sa môžu zdržiavať  naraz len dvaja dospelí a dve deti . Ostatní čakajú pred vchodovými dverami. Vyzdvihnutie dieťaťa z materskej školy  bude  realizované bez  vstupovania  zákonných zástupcov do šatní / výnimkou nepriaznivého  počasia- prudký dážď/. Pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy  triedne učiteľky odovzdajú dieťa zákonnému zástupcovi pri bráne, aby sa minimalizovalo zhromažďovanie osôb na školskom dvore. Celkový čas zdržiavania   sa osôb  sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy nesmie presiahnuť 10 minút.
 • Pri vstupe do budovy si dieťa  a rodič dezinfikuje ruky pripraveným  dezinfekčným prostriedkom  vo vstupnej chodbe .
 • Pred vstupom do triedy dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom sprevádzajúcej osoby, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
 • Rodič odovzdáva dieťa výhradne pedagogickému zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra
 •  Nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, je  zakázané.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
 • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčen
 • V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti bude organizované  v exteriéri,  v areáli MŠ, a mimo neho v menších oddelených skupinkách .
 • Materská škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – rozlúčky s deťmi, besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde by dochádzalo k združovaniu väčšieho množstva osôb.
 • Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy by nemal presiahnuť 10 minút. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa v rámci možností bez vstupovania do šatne.
 • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné Vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky.
 • Školské stravovanie je zabezpečené v bežnej podobe, v jednotlivých pavilónoch, kde sa skupina zdržuje počas dňa.
 • Príprava a výdaj stravy bude zabezpečené len deťom zúčastnených na výchovno-vzdelávacej činnosti priamo v budove  materskej školy. Miestne technické podmienky nedovolia, aby príprava a výdaj stravy bola zabezpečená aj pre ostatné deti.
 • Ak dieťa nebude odhlásené zo stravovania podľa podmienok ustanovených v zápisnom liste na stravovanie platnom na školský rok 2019/2020, náklady na prípravu jedla znáša jeho zákonný zástupca. . Balenie a výdaj neodhlásenej stravy bude odmietnuté. Ostatné náležitosti zápisného lista sú platné aj v čase mimoriadnej situácie.

 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy
 • Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnené do samostatnej miestnosti a kontaktujeme zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 materská škola informuje príslušný RÚVZ .
 • Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky materskej školy po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní.
 • Vyhlásenie o bezinfekčnosti.docx (15571)
 • Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa.docx (18145)
 • Čestné prehlásenie.doc (47104) 

************************************************************************************************

 
https://www.minedu.sk/data/att/16553.pdf
 
 

P R I E S K U M   ZÁUJMU  O  MŠ:

 

Vážení Rodičia!

Vzhľadom na súčasnú situáciu spojenú s otváraním MŠ na báze dobrovoľnosti, sa obraciame na Vás 

so žiadosťou o informáciu záujmu o umiestnenie Vášho dieťaťa do MŠ.

Prosíme o spätnú väzbu do stredy (20.05.2020).

Ďakujeme!

Bližšie informácie budú poskytované priebežne na web.stránke materskej školy. 

 

Kedves Szülők!

Az óvoda megnyitásával kapcsolatban kéréssel fordulunk Önökhöz gyermekeik óvodába való elhelyezésével kapcsolatban. 

Mivel az óvodalátogatás önkéntes, ezért fel kell mérnünk a szülők érdeklődését az óvodalátogatás iránt. Kérjük Önöket, hogy 2020.05.20-ig jeleźzenek vissza. További információkat weboldalunkon találhatnak. 

Köszönjük!

 

Dôležity oznam!!!

Na základe nariadenia Ministerstva školstva Slovenskej republiky bude prevádzka Materskej školy - Óvoda Jelka prerušená od 30. marca 2020 až do odvolania.

Az Iskolaügyi minisztérium utasítása alapján az óvoda 2020.03.30- tól visszavonásig nem üzemel.

usmernenie_ministerky_skolstva.pdf (880619)

Opatrenia MŠVVaŠ SR z 24. marca 2020

Zápis do 1. ročníka ZŠ  pre školský rok 2020/2021

 

 

Riaditeľstvo Základnej školy, Školská 399/1, Jelka oznamuje, že zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v termínoch:

 • elektronicky:  od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020 prostredníctvom https://moja.skolanawebe.sk/skola/zsjelka/prihlaska_zs  (upozorňujeme, že na úprave tlačiva e-prihlášky sa stále pracuje, preto ho posielajte až od 15.04. 2020) - doklady potrebné k zápisu (občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list a preukaz poistenca dieťaťa) sa budú overovať v termíne do dvoch týždňov od otvorenia školy.

 

 • osobne - bez účasti dieťaťa: 27. apríl 2020 od 8.00 do 12.00 v budove ZŠ Jelka                                                  28.apríl 2020 od 12.00 do 16.00 v budove ZŠ Jelka
 • Pri osobnom zápise je potrebné dodržať všetky hygienicko-epidemiologické opatrenia - rúško, rukavice, vlastné pero.

Je potrebné  doniesť občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list a preukaz poistenca dieťaťa.

Tlačivá  potrebné k zápisu máte možnosť si stiahnuť a priniesť ich vyplnené. 

Dokumenty na stiahnutie:

https://zsjelka.sk/wp-content/uploads/2020/03/Vážení_rodičia_budúcich_prvákov2020.docx

https://zsjelka.sk/wp-content/uploads/2020/03/img-200304140021.pdf

https://zsjelka.sk/wp-content/uploads/2020/03/Dotazník-k-zápisu-do-1.ročníka.pdf

https://zsjelka.sk/wp-content/uploads/2020/03/zap_list_1r2020.doc

https://zsjelka.sk/wp-content/uploads/2020/03/dotaznik_skolskej_zrelosti_2020.doc

https://zsjelka.sk/wp-content/uploads/2020/03/ziadost_o_odlozenie_skol_doch2020.doc


*********************************************************************************************************

Dôležitý oznam!

 

Na základe nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante  bude prevádzka MŠ prerušená od 10.03.2020 do 15.03.2020. 

K preventívnemu opatreniu pristupujeme vzhľadom na aktuálnu situáciu týkajúcu sa koronavírusu COVID-19. O ďalšom postupe Vás budeme včas informovať.

A galántai Regionális közegészségügyi hivatal utasítása alapján az óvoda 2020.03.10-től 2020.03.15-ig nem üzemel.

Ezen megelőző intézkedést a COVID - 19 koronavírus következtében kialakult helyzet miatt vezetjük be. A további intézkedésekről időben értesítük  Önöket.

------------------------------------

 

Usmernenie k šíreniu koronavírusu

V súvislosti so  šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 vo svete dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste sa riadili priloženým usmernením a prispeli tak k zamedzeniu ohrozenia zdravia osôb pohybujúcich sa v školskom kolektíve. 

Prosíme Vás o pravidelné monitorovanie zdravotného stavu Vás aj Vašich detí a v prípade akýchkoľvek príznakov ochorenia rešpektovali pokyny  MŠVVaŠ SR.

Ďakujeme za pochopenie a veríme, že svojím zodpovedným prístupom prispejete k ochrane zdravia našich detí.
 
 
A COVID - 19 koronavírus által előidézett megbetegedések terjedésével kapcsolatban kérjük Önöket, hogy tartsák be az alábbiakban csatolt utasításokat. Ezzel hozzájárulnak a betegség terjedésének megakadályozásához az óvodai kollegtívában.
 

Kérjük Önöket, hogy rendszeresen ellenőrizzék saját és gyermekeik egészségi állapotát. Abban az essetben, ha a betegség bármilyen tünetét észlelik, az Iskolaügyi  minisztérium utasításai alapján járjanak el. 

Megértésüket köszönjük. Bízunk abban, hogy felelőségteljes hozzáállásukkal hozzájáíulnak gyermekeik egészségének megőrzéséhez. 

 

usmernenie č.1_koronavirus (1).pdf (493666)

 
 
 
------------------------------------------------------------

 

 

Zápis do prvého ročníka.docx (14275)

 

 

 

 

Karneval2020.docx (147870)OZNAM PRE RODIČOV

 
 
 
 

Riaditeľstvo MŠ - Óvoda v spolupráci CPPPaP v Galante Vám ponúka  skupinové vyšetrenie školskej spôsobilosti v triedach u predškolákov so súhlasom rodičov a riaditeľstva MŠ- Óvoda.

Termín : 23. marec2020 - trieda s VJM, 31. marec 2020 - triedy s VJS

Tlačivá /Prihláška a Súhlas zákonného  zástupcu/  sú k dispozicií v triedach. 

 

 

 

Pozvánka na stretnutie : tekvicové variácie docx (1926298)

tokparty.docx (1926311)

 

 

   VÁŽENÍ RODIČIA!

Riaditeľstvo MŠ- Óvoda po konzultácii                   so zriaďovateľom - Obec Jelka ,Vám oznamuje , že prevádzka materskej školy v dňoch 02. a 04.10.2019 / streda a piatok/ bude prerušená.    K opatreniu pristúpime na základe listu Západoslovenskej distribučnej spoločnosti  zo dňa 12.09.2019 o plánovanom prerušení distribúcie elektriny v týchto dňoch od 7.30 do 16.30 hod. 

Za pochopenie ďakujeme!

 

 

 

 

VÁŽENÍ RODIČIA!

Pozývame vás na plenárnu schôdzu ZRPŠ, ktorá sa koná dňa: 9.9.2019- pondelok o 16.30 hod. v pavilóna B.

 

TISZTELT SZÜLÖK !

Értesítjük Önöket, hogy 2019. szeptember 9-én  16.00 órától  szülöi  értekezletet tartunk az óvodában.

 

 Vážení Rodičia!

Školský rok 2019/2020 zahajujeme dňa 02.09.2019. Zoznamy a rozdelenie detí do tried k novému školskému roku zverejníme vo vstupných chodbách pavilónov.

Dôležité informácie:

1. Materská škola je v prevádzke od 6.30 do 16.30 hod. (tel. kontakt 031/ 7876159, 0918 528 881
2. Rodič privádza dieťa do materskej školy do 8.00 hod. a prevezme po 15.00 hod. Rodič je povinný prevziať dieťa do ukončenia prevádzky materskej školy t.j. do 16.30 hod.
3. Pri príchode rodič alebo ním poverená osoba dieťa osobne odovzdá učiteľke  a pri odchode sa dieťa rodičovi alebo ním poverenej osobe odovzdáva z triedy, zo školského dvora .
4. Po prevzatí dieťaťa opustite z bezpečnostných dôvodov priestory a areál materskej školy, tak predchádzate úrazom Vašich detí, nakoľko sa nám stáva, že strážime aj deti, ktoré sú už vybraté z materskej školy. Práve tieto deti navštevujú miesta na ktorých sa nemajú zdržiavať bez dozoru. 
5.Informácie ohľadne škoského stravovania  Vám poskytne vedúca školskej jedálne p. Nagyová Ildikó ,t.č. 0903 843 803.
6. Na pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa 10.-€ a to aj v prípade, ak prijaté dieťa materskú školu z rôznych dôvodov nenavštevuje. Príspevok sa uhrádza  do 10 dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Pri neuhradení poplatku zákonným zástupcom za predchádzajúce dva mesiace bude dieťa z materskej školy riaditeľom vylúčené na základe jeho rozhodnutia. Príspevok sa uhrádza šekovou poukážkou alebo bankovým prevodom.
7. Čítajte informácie na tabuliach, nástenkách.
8. Čo potrebuje dieťa v materskej škole: - VŠETKO PODPÍSANÉ
 -  uzavreté papuče/pevnú obuv (nie šľapky), pyžamo, náhradné oblečenie(spodná bielizeň, ponožky, pančuchy, nohavice, tričko).
 -  predškoláci- úbor na telesnú výchovu / krátke nohavice, biele tričko, cvičky/,
 -  hygienický balíček: toaletný papier, papierové vreckovky, zubná pasta
9. Čo do materskej školy nepatrí:  
 - žuvačky, tvrdé cukríky, sladkosti
 - plienky, cumlíky , fľaša na pitie s cumľom
 - drobné predmety, čo by si mohli vložiť do úst, nosa
 - jedlo, pitie,

- retiazky, prstene.....

10. Čo má dieťaťa vedieť pri nástupe do materskej školy ?

- samostatne jesť lyžicou, piť z pohára,

- pýtať sa na toaletu,

- umývať si ruky  pod tečúcou vodou, používať mydlo, toaletný papier,

- snažiť sa samostatne obliekať a obúvať,

- popoludní odpočívať.

Tešíme sa na Vás!

*************************

 

 

Vážení rodičia!      Vedúca Školskej jedálne pri MŠ- Óvoda , Vám oznamuje, že v dňoch 26-28. augusta 2019 sa uskutoční zápis detí na stravovanie. Prosíme rodičov detí, ktoré od septembra budú navštevovať materskú školu, aby  od 8,00 do 16,00 hod sa zastavili  v školskej jedálne kvôli prevzatiu zápisných lístkov na stravovanie. Ďakujeme!

 

Az  Óvoda  mellett müködö étkezde vezetöje értesíti a tisztelt szülöket, hogy 2019. augusztus 26-28-án történik meg az étkeztetésre való beíratkozás. Értesítjük  azokat a szülöket, akik gyermekei szeptemberben elkezdik az óvodalátogatást, 8,00 és 16,00 óra között l át tudják venni a szükséges beíratkozási lapot. Köszönjük!

 

 

 

GOOAL Academy ŠPORTOVÝ KURZ informuje:

-všeobecný atleticko - gymnastický základ pre budúci výber športu cieľ: výchova zdravého jedinca so vzťahom k športu, zdravý životný štýl budovanie všestranných pohybových návykov, tréningy zamerané na loptové hry, základy atletiky, základy gymnastiky, kolektívnu prácu 

-kde: bezpečné známe prostredie školy/škôlky (telocvičňa, areál škôlky/ školy, trieda) 

-ako: v športovom úbore (tepláková súprava, tričko, trenky), tenisky (pevná obuv) a fľaška s čistou vodou

- tréner: kvalifikovaný profesionálny tréner tréningová jednotka vedená zábavnou formou v duchu fair - play 

-cena: 25€ / 10tréningov + 8€ tréningové tričko 10tréningov = 1kurz - v rámci roku max.3 kurzy (jesenný, zimný, letný)

- platba sa vykonáva pred prvým tréningom v kurze na platbu budete vyzvaný formou emailu IBAN: SK08 0200 0000 0034 7089 0857 do poznámky uviesť: názov školy/škôlky + meno dieťaťa info: gooalacademypodunajsko@gmail.com

termíny a časy :
 
utorok - 8:00 - 8:45 I.skupina
štvrtok - 8:00 - 8:45 II.skupina 

jarný program: 10 tréningov

prihláška na športový krúžok.pdf (140401)

 

 

********************************************************************************************************************************************************************************

 

Oznam!

Riaditeľstvo Materskej školy- Óvoda  oznamuje rodičom, že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva  so sídlom v Galante  bude prevádzka materskej školy prerušená v termíne od 11. 02.2019 do 15.02.2019  z dôvodu chrípky a chrípke podobných ochorení. Poplatok za MŠ bude znížený o 5 pracovných dní. Prevádzka začne 

v pondelok 18.02.2019. Ďakujeme za pochopenie!

Értesítés!

 

 

Az Óvoda igazgatósága értesíti a szülöket, hogy a galántai Regionális Hivatal határozata alapján az óvoda müködése a gyermekek  betegsége miatt 2019. február 11- töl 2019. február 15-ig szünetel, ezért a következö hónapban az óvodai illeték 7,50 € lesz. Az óvoda 2019. február 18- tól újra üzemel.

Megértésüket köszönjük!

metodické usmernenie OU odbor školstva (2).pdf (1201562)

 

 

 


 

 

 

VÁZENÍ RODICIA!

Prosíme , podporte našu Materskú školu- Óvoda s 2% -mi z Vašich daní ! Oznámte svojmu zamestnávateľovi Váš zámer! ĎAKUJEME!!

TISZTELT SZULOK!

Kérjuk Onoket, támogassák óvodánkat adójuk 2%-val. Szándékukat kérjuk jelezzék munkáltatójuknál! KOSZONJUK!!

Naše údaje:  Slovenská rada rodičovských  združení :Rodičovské združenie pri MŠ- Óvoda, Mierová 960/18, 925 23 Jelka, IČO: 17319617/1190

Právna forma: Občianske združenie

 

15
/
16
Obchodné meno (názov)
17
Sídlo - Ulica Súpisné /orientačné číslo
18
19
PSČ Obec
20
21
Súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddiele podľa § 50 ods. 8 zákona. (vyznačí sa „x“)
Vyhlasujem, že uvedené údaje v tomto vyhlásení sú pravdivé.
V...................................................... dňa .................................. .........................................................
Podpis daňovníka
MF/021447/2015-721 1 7 3 1 9 6 1 7 1 1 9 0
Mierová 9 6 0 1 8
9 2 5 2 3 Jelka

Vážení rodičia!

 

Oznamujeme Vám, že dňa 11. 09. 2018 o 16:30 hod. bude konať plenárna schôdza ZRPŠ v triedach s VJS.

Ďakujeme!

 

Kedves Szülők!

 

Értesítjük Önöket, hogy 2018. 09. 11 - én 16:00 órai kezdettel szülői értekezlet lesz a magyar tanítási nyelvű osztályokban. A részvétel fontos! 

Köszönjük!

 

 

Oznam o prerušení prevádzky MŠ počas lených prázdnin

 
 

Počas lených prázdnin bude MŠ v prevádzke od 02. 07. 2018 do 20. 07. 2018 pre deti, ktorých obaja rodičia sú zamestnaní. 

Od 23. 07. 2018 do 31. 08. 2018 je MŠ zatvorená z dôvodu čerpanoa závodnej dovolenky. 

 

Értesítés az óvoda üzemeléséről a nyári szünetben

 
 
Értesítjük a szülőket, hogy az óvoda 2018. 07. 02 - tól 2018. 07. 20 - ig üzemel.
 
2018. 07. 23 - tól 2018. 08. 31 - ig az óvoda nem üzemel.

Prerušená prevádzka

Riaditeľstvo Materskej školy oznamuje rodičom, že kvôli chrípkovej epidémií od 20. 02.2018-utorok do 23.02.2018- piatok bude prevádzka materskej školy prerušená .

 

Az óvoda üzemeltetésének megszakítása

Az Óvoda igazgatósága értesíti a Tisztelt Szülőket, hogy 2018. február 20- tól 2018. február 23-ig, azaz keddtől péntekig influenza járvány miatt az ovoda nem üzemel.

 

 

 

 

Žiadosť

Vedúca Školskej jedálne ako súčasť Materskej školy – Óvoda v Jelke so súhlasom riaditeľstva materskej školy žiada Vážených rodičov, aby dňa 5.2.2018- pondelok  v ranných hodinách si prevzali od vedúcej ŠJ šeky za stravu na mesiac február.                          Ďakujeme!

 

 

Kérvény

A Jókai Óvoda mellett működö konyha főnöknöje az óvoda igazgatóságának engedélyével kéri a Tisztelt szülőket, hogy 2018.2.5-én, hétfőn  a reggeli órákban a étkezde vezetőjétől vegyék át a februári étkezés értékét tartalmazó postai utalványt.                Köszönjük!

 

Prerušená prevádzka

 

Riaditeľstvo MŠ so súhlasom zriaďovateľa MŠ v zastúpení p. starostom obce Imrem Farkašom oznamuje, že bude prerušená prevádzka v dňoch od 29.1.2018 do 2.2.2018. Z dôvodu sťahovania nábytku, hračiek a didaktického materiálu z budovy základnej školy a ukončovania prác v budove materskej školy. Brány materskej školy sa opäť  otvoria pre všetky prijaté deti od 5.2.2018.

Za pochopenie a trpezlivosť ďakujeme.

                                                     Riaditeľstvo a kolektív MŠ

 

Az óvoda üzemeltetésének megszakítása

 

Értesítjük Önöket, hogy az óvoda épületében a felújítási munkálatok befejeződtek.

Az óvoda igazgatósága értesíti a szülőket, hogy a fenntartó jóváhagyásával hétfőtől, azaz 2018. január 29-től február 2-ig az óvoda nem fog üzemelni, mivel az eddig használt segédeszközöket, játékokat és bútorokat vissza kell juttatni a felújított óvoda épületébe. Köszönjük a megértésüket.

A felújított óvoda 2018. február 5 –én nyitja meg kapuit. Szeretettel várunk minden beiratott gyermeket.

Köszönjük

************************************************************************************************************************************************************************************

 

 

Skorý návrat do budovy materskej školy?

 

Milí rodičia,

rekonštrukčné práce na budove materskej školy sa chýlia ku koncu. Našou snahou je skorý návrat do budovy,  avšak upratovacích prác je veľa a čas je neúprosný.

Z tohto dôvodu by sme radi oslovili Vás rodičov. Uvítali by sme každého, kto má chuť  pomôcť a priložiť ruku k našej spoločnej snahe.

Upratovacie a sťahovacie práce už prebiehajú, ale od pondelka 15.1.2018 od 8-mej hodiny sa budú vykonávať čistiace práce v jednotlivých triedach.

Rodičov, ktorí si nájdu čas pomôcť uvítame od pondelka s vlastným vedrom a handrou v budove materskej školy.

Veríme v skorý návrat a spoluprácu s Vami.

Ďakujeme.

                                                                      Kolektív MŠ

 

Kedves Szülők!

A felújítasi munkálatok az óvoda épületében a végéhez közelednek. Mi, óvodai  alkalmazottak, már megkezdtünk a takarítási munkálatokat. Az idő kevés,ezért kérjük Önöket, szülőket, hogy lehetőségeikhez mérten segítsék munkánkat.

Hétfőtől, 2018.1.15-től, 8:00 órától megkezdjük az osztályok rendbetételét. Várjuk minden jóakaratú és segítőkész szülő segítségét. Amennyiben készek segíteni, hozzanak  magukkal vödröt és rongyot.

Reméljük, hogy a közös munka meghozza gyümölcsét és minél előbb visszatérhetünk az óvodánkba.

Köszönjük

 

***************************************************************************************************************************************************************************************

 

Metodické usmernenie z RÚVZ

Vážení rodičia,

v prílohe Vám  poskytujeme metodické usmernenie z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Trnava  v súvislosti s chrípkovou sezónou.

metodické usmernenie školy 1.pdf (1316424)

Príloha č.1.docx (12630)

 

 

Dočasné telefónne číslo do materskej školy

Vážení rodičia,

dočasné telefónne číslo do materskej školy na komunikáciu s pedagógmi - odôvodnenie neprítomnosti dieťaťa, skorší ev. neskorší príchod atď. je

0944 879 246.

Vzhľadom k dočasnej aktivácií karty na informačné Smsk-ky nebudeme odpovedať, avšak berieme na vedomie. Ďakujeme.

Toto číslo nie je určené na odhlasovanie stravy. K dispozícií je pre Vás počas prevádzky MŠ t.j. od 6:30 - 16:30.

Stravu poprosíme odhlásiť výlučne na telefónnom čísle 0903 843 803 u vedúcej školskej jedálne p. Nagyovej.

Za pochopenie ďakujeme.

 

 

Tisztelt Szülők!

            

Az ideiglenes telefonszám a pedagógusokkal való kommunikáció érdekében (a gyermek kijelentése az óvodából, későbbi vagy korábbi  érkezés stb.) az alapiskola épületében való tartózkodás idején:

0944 879 246

Ezt a számot 6,30-tól 16,30- ig lehet hívni. Felhívjuk a figyelmüket, hogy az üzeneteket tudomásul vesszük, de nem válaszolunk rájuk.

Az étkezésről való kijelentés továbbra is a 0903 843 803 telefonszámon történik Nagy Ildikó konyhavezetőnél.

Megértésüket köszönjük.

 

 

 

Stretnutie rodičov a učiteľov

Milí rodičia,

srdečne Vás pozývame na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 14.9.2017 (vo štvrtok) o 16-tej hodine v priestoroch ZŠ v jednotlivých triedach.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Kolektív MŠ

 

Szülői értekezlet

Kedves Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy 2017.9.14-én 16,00 órai kezdettel szülői értekezlet lesz az osztályunkban.

Köszönjük

                            ************************************************************************************************************************

 

Vážení rodičia,

v dňoch 25. augusta a 28. augusta sa uskutoční zápis do školskej jedálne. Poprosím rodičov detí, ktoré budú navštevovať MŠ v náhradných priestoroch v ZŠ, t.j. všetky 5-6 ročné a 3-4 ročné deti zamestnaných rodičov, aby sa zastavili v priestoroch ZŠ kvôli prevzatiu zápisných lístkov na stravovanie od 8.00 do 15.00 hod.

Za pochopenie ďakujem.

                                                                                                                                                                              Vedúca ŠJ


Értesítjük a Szülőket, hogy 2017.08.25-én és 2017.08.28-án zajlik az óvodai étkezdébe való beíratkozás. Kérjük az 5-6 éves gyermekek és a munkaviszonyban lévő 3-4 éves gyermekek szüleit, hogy 8,00 és 15,00 óra között vegyék át a nyomtatványokat az iskola épületében.

 

************************************************************************************************

Važení rodičia,
 
taktiež Vás poprosíme o zhovievavosť a pochopenie rozhodnutia RÚVZ v Galante, v ktorom je dané, že MŠ počas rekonštrukcie môže navštevovať len istý počet detí z kapacitných a hygienických dôvodov. T.j. všetky 5-6 ročné deti a 3-4 ročné deti zamestnaných rodičov. Deti rodičov, ktorí sú doma ako i novoprijaté deti s radosťou privítame v MŠ po ukončení rekonštrukcie v budove materskej školy. 
 
Ďakujeme za ľudský a ústretový prístup v tejto aj pre nás náročnej situácii, ktorého odmenou budú krásne priestory pre vaše/"naše" detičky.A galántai regionális egészégügyi központ által kiadott rendelet alapján az óvoda átalakítási munkálatai idéjen csak 80 gyermeket tudunk fogadni
higiéniai okok és helyszüke miatt
az alapiskolában: az 5-6 éves gyermekeket és a 3-4 éves gyermekeket, akiknek szüleik munkaviszonyban vannak.
A nem munkaviszonyban lévö szülök gyermekeit és az újonnan felvett gyermekeket szeretettel várjuk az átalakítási munkák befejezése után az új, felújított óvodában.

Megértésüket és emberi hozzáállásukat köszönjük.
 

 

*************************************************************************************************

Vážení rodičia,

Bezpečnosť, pohodlie detí je našou prioritou, vzhľadom k tomu bude aj prevádzka zabezpečená v priestoroch ZŠ v Jelke. Na základe rozhodnutia RÚVZ v Galante budú MŠ

 z kapacitných a hygienických dôvodov navštevovať všetky deti 5-6 ročné3-4 ročné deti zamestnaných rodičov.

O nových skutočnostiach Vás budeme priebežne informovať.

Vopred Vám ďakujeme za pochopenie, ústretový prístup v tejto výnimočnej situácií.

Veríme v zdarný priebeh celej rekonštrukcie, bezkonfliktnú spoluprácu a skorý návrat do zrekonštruovanej budovy.

Kolektív MŠ

 

 
*************************************************************************************************************************************************************************************

 

 

PROJEKT DEntal Alarm

Program Dental Alarm sa skladá zo štyroch tematických prednášok:
Dentálna hygiena: Deti sa naučia správnu techniku čistenia zubov. Dozvedia sa tiež , aké vlastnosti by mala mať správna zuná kefka a prečo.
Anatómia: Študenti  budú pracovať s modelom chrupu. Deti sa naučia nielen stavbu zubov , ale pochopia tiež úlohu ďasien, jazyka a pier.Študenti dajú deťom kolovať aj vytrhnutý zub. Dostanú motivačné kartičky s nálepkami, ktoré ich naučia pravidelnosti v čistení zubov.
Patogenetika: Deti sa dozvedia súvislosti medzi  zubným povlakom a ochoreniami zubov. Naučia sa tiež, ako týmto  ochoreniam predchádzať. Na tejto prednáške deti poteší darček v podobe pexesa. Pomocou poučných obrázkov si tak môžu utvrdovať získané poznatky.
Výživa: Študenti deťom vysvetlia správne stravovacie návyky , ktoré pomáhajú predchádzať problémom so zubami. Naučia ich , akým potravinám sa majú vyhýbať. Aby deti prednáška ešte viac bavila , sprevádzať ich ňou bude poučná maľovka s Lili a Lolom, ktorú dostane každé dieťa. 
 

 

RODIČOM BUDÚCICH PRVÁKOV

 

             

   ********************

Vážení rodičia a priatelia Materskej školy v Jelke!

 

   Financovanie činnosti materskej školy je náročné a zdroje zriaďovateľa sú obmedzené. Preto aktívne hľadáme aj iné spôsoby získavania finančných zdrojov.

   Od roku 2005 sme využili možnosť a registrovali sme sa za prijímateľov 2% podielu zaplatenej dane z príjmu. Nakoľko sa nám týmto podarilo získať dodatočné finančné prostriedky pre naše deti, opäť sa  Rodičovské združenie pri Materskej škole v Jelke aj  v tomto roku sa  zapísalo do zoznamu prijímateľov 2 % podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2016. Využite, prosím, aj vy zákonnú možnosť a rozhodnite, ako budú použité, vami zaplatené dane do štátneho rozpočtu.

   S vďačnosťou prijmeme aj akúkoľvek inú formu pomoci našim deťom, či už v podobe finančných, vecných darov, alebo vo forme pomoci pri organizovaní záujmových činností škôlkárov.

   Pomôžte, prosím, našim deťom, aby mali život v materskej škole pestrejší, veselší a zaujímavejší.

   Ďakujeme!

 

Identifikačné údaje:

 

Názov : Rodičovské združenie pri Materskej škole -Óvoda 

Sídlo:     Mierová 960/18

              925 23 Jelka

Právna forma:  Občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa ( IČO) :  17319617 1190

Bankové spojenie:  262 380 32 39/1100

 

 Tlačivo:  2 % :vyhlasenie-zamestnanca[1].rtf (106631) 

*****************************************************************************************************************************

 

Vážení rodičia a priatelia materskej školy ZAPOJTE SA DO PROJEKTOV!!!
 

  - RECYKLOHRY: zber drobných spotrebičov. Viac informácií o projekte: www. recyklohry.sk

- STAROSTLIVOSŤOU O SVOJ DOMOV POMÁHAJTE DEŤOM!!!  škole venujte kópiu alebo orginál pokladničného bloku od nákupu ľubovoľných čistiacich prípravkov CIF alebo DOMESTOS. viac informácií:  www.rozvojskol.sk

-ZBER PAPIERA: v hospodárskej časti budovy MŠ  zbierame papier, kartóny, zapojte sa aj VY.

-RAŇAJKY PRE ŠKOLKY viac informácií: www. ranajkypreskolky.sk

 

          :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::