Pozvánka na stretnutie : tekvicové variácie docx (1926298)

tokparty.docx (1926311)

 

 

   VÁŽENÍ RODIČIA!

Riaditeľstvo MŠ- Óvoda po konzultácii                   so zriaďovateľom - Obec Jelka ,Vám oznamuje , že prevádzka materskej školy v dňoch 02. a 04.10.2019 / streda a piatok/ bude prerušená.    K opatreniu pristúpime na základe listu Západoslovenskej distribučnej spoločnosti  zo dňa 12.09.2019 o plánovanom prerušení distribúcie elektriny v týchto dňoch od 7.30 do 16.30 hod. 

Za pochopenie ďakujeme!

 

 

 

 

VÁŽENÍ RODIČIA!

Pozývame vás na plenárnu schôdzu ZRPŠ, ktorá sa koná dňa: 9.9.2019- pondelok o 16.30 hod. v pavilóna B.

 

TISZTELT SZÜLÖK !

Értesítjük Önöket, hogy 2019. szeptember 9-én  16.00 órától  szülöi  értekezletet tartunk az óvodában.

 

 Vážení Rodičia!

Školský rok 2019/2020 zahajujeme dňa 02.09.2019. Zoznamy a rozdelenie detí do tried k novému školskému roku zverejníme vo vstupných chodbách pavilónov.

Dôležité informácie:

1. Materská škola je v prevádzke od 6.30 do 16.30 hod. (tel. kontakt 031/ 7876159, 0918 528 881
2. Rodič privádza dieťa do materskej školy do 8.00 hod. a prevezme po 15.00 hod. Rodič je povinný prevziať dieťa do ukončenia prevádzky materskej školy t.j. do 16.30 hod.
3. Pri príchode rodič alebo ním poverená osoba dieťa osobne odovzdá učiteľke  a pri odchode sa dieťa rodičovi alebo ním poverenej osobe odovzdáva z triedy, zo školského dvora .
4. Po prevzatí dieťaťa opustite z bezpečnostných dôvodov priestory a areál materskej školy, tak predchádzate úrazom Vašich detí, nakoľko sa nám stáva, že strážime aj deti, ktoré sú už vybraté z materskej školy. Práve tieto deti navštevujú miesta na ktorých sa nemajú zdržiavať bez dozoru. 
5.Informácie ohľadne škoského stravovania  Vám poskytne vedúca školskej jedálne p. Nagyová Ildikó ,t.č. 0903 843 803.
6. Na pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa 10.-€ a to aj v prípade, ak prijaté dieťa materskú školu z rôznych dôvodov nenavštevuje. Príspevok sa uhrádza  do 10 dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Pri neuhradení poplatku zákonným zástupcom za predchádzajúce dva mesiace bude dieťa z materskej školy riaditeľom vylúčené na základe jeho rozhodnutia. Príspevok sa uhrádza šekovou poukážkou alebo bankovým prevodom.
7. Čítajte informácie na tabuliach, nástenkách.
8. Čo potrebuje dieťa v materskej škole: - VŠETKO PODPÍSANÉ
 -  uzavreté papuče/pevnú obuv (nie šľapky), pyžamo, náhradné oblečenie(spodná bielizeň, ponožky, pančuchy, nohavice, tričko).
 -  predškoláci- úbor na telesnú výchovu / krátke nohavice, biele tričko, cvičky/,
 -  hygienický balíček: toaletný papier, papierové vreckovky, zubná pasta
9. Čo do materskej školy nepatrí:  
 - žuvačky, tvrdé cukríky, sladkosti
 - plienky, cumlíky , fľaša na pitie s cumľom
 - drobné predmety, čo by si mohli vložiť do úst, nosa
 - jedlo, pitie,

- retiazky, prstene.....

10. Čo má dieťaťa vedieť pri nástupe do materskej školy ?

- samostatne jesť lyžicou, piť z pohára,

- pýtať sa na toaletu,

- umývať si ruky  pod tečúcou vodou, používať mydlo, toaletný papier,

- snažiť sa samostatne obliekať a obúvať,

- popoludní odpočívať.

Tešíme sa na Vás!

*************************

 

 

Vážení rodičia!      Vedúca Školskej jedálne pri MŠ- Óvoda , Vám oznamuje, že v dňoch 26-28. augusta 2019 sa uskutoční zápis detí na stravovanie. Prosíme rodičov detí, ktoré od septembra budú navštevovať materskú školu, aby  od 8,00 do 16,00 hod sa zastavili  v školskej jedálne kvôli prevzatiu zápisných lístkov na stravovanie. Ďakujeme!

 

Az  Óvoda  mellett müködö étkezde vezetöje értesíti a tisztelt szülöket, hogy 2019. augusztus 26-28-án történik meg az étkeztetésre való beíratkozás. Értesítjük  azokat a szülöket, akik gyermekei szeptemberben elkezdik az óvodalátogatást, 8,00 és 16,00 óra között l át tudják venni a szükséges beíratkozási lapot. Köszönjük!

 

 

 

GOOAL Academy ŠPORTOVÝ KURZ informuje:

-všeobecný atleticko - gymnastický základ pre budúci výber športu cieľ: výchova zdravého jedinca so vzťahom k športu, zdravý životný štýl budovanie všestranných pohybových návykov, tréningy zamerané na loptové hry, základy atletiky, základy gymnastiky, kolektívnu prácu 

-kde: bezpečné známe prostredie školy/škôlky (telocvičňa, areál škôlky/ školy, trieda) 

-ako: v športovom úbore (tepláková súprava, tričko, trenky), tenisky (pevná obuv) a fľaška s čistou vodou

- tréner: kvalifikovaný profesionálny tréner tréningová jednotka vedená zábavnou formou v duchu fair - play 

-cena: 25€ / 10tréningov + 8€ tréningové tričko 10tréningov = 1kurz - v rámci roku max.3 kurzy (jesenný, zimný, letný)

- platba sa vykonáva pred prvým tréningom v kurze na platbu budete vyzvaný formou emailu IBAN: SK08 0200 0000 0034 7089 0857 do poznámky uviesť: názov školy/škôlky + meno dieťaťa info: gooalacademypodunajsko@gmail.com

termíny a časy :
 
utorok - 8:00 - 8:45 I.skupina
štvrtok - 8:00 - 8:45 II.skupina 

jarný program: 10 tréningov

prihláška na športový krúžok.pdf (140401)

 

 

********************************************************************************************************************************************************************************

 

Oznam!

Riaditeľstvo Materskej školy- Óvoda  oznamuje rodičom, že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva  so sídlom v Galante  bude prevádzka materskej školy prerušená v termíne od 11. 02.2019 do 15.02.2019  z dôvodu chrípky a chrípke podobných ochorení. Poplatok za MŠ bude znížený o 5 pracovných dní. Prevádzka začne 

v pondelok 18.02.2019. Ďakujeme za pochopenie!

Értesítés!

 

 

Az Óvoda igazgatósága értesíti a szülöket, hogy a galántai Regionális Hivatal határozata alapján az óvoda müködése a gyermekek  betegsége miatt 2019. február 11- töl 2019. február 15-ig szünetel, ezért a következö hónapban az óvodai illeték 7,50 € lesz. Az óvoda 2019. február 18- tól újra üzemel.

Megértésüket köszönjük!

metodické usmernenie OU odbor školstva (2).pdf (1201562)

 

 

 


 

 

 

VÁZENÍ RODICIA!

Prosíme , podporte našu Materskú školu- Óvoda s 2% -mi z Vašich daní ! Oznámte svojmu zamestnávateľovi Váš zámer! ĎAKUJEME!!

TISZTELT SZULOK!

Kérjuk Onoket, támogassák óvodánkat adójuk 2%-val. Szándékukat kérjuk jelezzék munkáltatójuknál! KOSZONJUK!!

Naše údaje:  Slovenská rada rodičovských  združení :Rodičovské združenie pri MŠ- Óvoda, Mierová 960/18, 925 23 Jelka, IČO: 17319617/1190

Právna forma: Občianske združenie

 

15
/
16
Obchodné meno (názov)
17
Sídlo - Ulica Súpisné /orientačné číslo
18
19
PSČ Obec
20
21
Súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddiele podľa § 50 ods. 8 zákona. (vyznačí sa „x“)
Vyhlasujem, že uvedené údaje v tomto vyhlásení sú pravdivé.
V...................................................... dňa .................................. .........................................................
Podpis daňovníka
MF/021447/2015-721 1 7 3 1 9 6 1 7 1 1 9 0
Mierová 9 6 0 1 8
9 2 5 2 3 Jelka

Vážení rodičia!

 

Oznamujeme Vám, že dňa 11. 09. 2018 o 16:30 hod. bude konať plenárna schôdza ZRPŠ v triedach s VJS.

Ďakujeme!

 

Kedves Szülők!

 

Értesítjük Önöket, hogy 2018. 09. 11 - én 16:00 órai kezdettel szülői értekezlet lesz a magyar tanítási nyelvű osztályokban. A részvétel fontos! 

Köszönjük!

 

 

Oznam o prerušení prevádzky MŠ počas lených prázdnin

 
 

Počas lených prázdnin bude MŠ v prevádzke od 02. 07. 2018 do 20. 07. 2018 pre deti, ktorých obaja rodičia sú zamestnaní. 

Od 23. 07. 2018 do 31. 08. 2018 je MŠ zatvorená z dôvodu čerpanoa závodnej dovolenky. 

 

Értesítés az óvoda üzemeléséről a nyári szünetben

 
 
Értesítjük a szülőket, hogy az óvoda 2018. 07. 02 - tól 2018. 07. 20 - ig üzemel.
 
2018. 07. 23 - tól 2018. 08. 31 - ig az óvoda nem üzemel.

Prerušená prevádzka

Riaditeľstvo Materskej školy oznamuje rodičom, že kvôli chrípkovej epidémií od 20. 02.2018-utorok do 23.02.2018- piatok bude prevádzka materskej školy prerušená .

 

Az óvoda üzemeltetésének megszakítása

Az Óvoda igazgatósága értesíti a Tisztelt Szülőket, hogy 2018. február 20- tól 2018. február 23-ig, azaz keddtől péntekig influenza járvány miatt az ovoda nem üzemel.

 

 

 

 

Žiadosť

Vedúca Školskej jedálne ako súčasť Materskej školy – Óvoda v Jelke so súhlasom riaditeľstva materskej školy žiada Vážených rodičov, aby dňa 5.2.2018- pondelok  v ranných hodinách si prevzali od vedúcej ŠJ šeky za stravu na mesiac február.                          Ďakujeme!

 

 

Kérvény

A Jókai Óvoda mellett működö konyha főnöknöje az óvoda igazgatóságának engedélyével kéri a Tisztelt szülőket, hogy 2018.2.5-én, hétfőn  a reggeli órákban a étkezde vezetőjétől vegyék át a februári étkezés értékét tartalmazó postai utalványt.                Köszönjük!

 

Prerušená prevádzka

 

Riaditeľstvo MŠ so súhlasom zriaďovateľa MŠ v zastúpení p. starostom obce Imrem Farkašom oznamuje, že bude prerušená prevádzka v dňoch od 29.1.2018 do 2.2.2018. Z dôvodu sťahovania nábytku, hračiek a didaktického materiálu z budovy základnej školy a ukončovania prác v budove materskej školy. Brány materskej školy sa opäť  otvoria pre všetky prijaté deti od 5.2.2018.

Za pochopenie a trpezlivosť ďakujeme.

                                                     Riaditeľstvo a kolektív MŠ

 

Az óvoda üzemeltetésének megszakítása

 

Értesítjük Önöket, hogy az óvoda épületében a felújítási munkálatok befejeződtek.

Az óvoda igazgatósága értesíti a szülőket, hogy a fenntartó jóváhagyásával hétfőtől, azaz 2018. január 29-től február 2-ig az óvoda nem fog üzemelni, mivel az eddig használt segédeszközöket, játékokat és bútorokat vissza kell juttatni a felújított óvoda épületébe. Köszönjük a megértésüket.

A felújított óvoda 2018. február 5 –én nyitja meg kapuit. Szeretettel várunk minden beiratott gyermeket.

Köszönjük

************************************************************************************************************************************************************************************

 

 

Skorý návrat do budovy materskej školy?

 

Milí rodičia,

rekonštrukčné práce na budove materskej školy sa chýlia ku koncu. Našou snahou je skorý návrat do budovy,  avšak upratovacích prác je veľa a čas je neúprosný.

Z tohto dôvodu by sme radi oslovili Vás rodičov. Uvítali by sme každého, kto má chuť  pomôcť a priložiť ruku k našej spoločnej snahe.

Upratovacie a sťahovacie práce už prebiehajú, ale od pondelka 15.1.2018 od 8-mej hodiny sa budú vykonávať čistiace práce v jednotlivých triedach.

Rodičov, ktorí si nájdu čas pomôcť uvítame od pondelka s vlastným vedrom a handrou v budove materskej školy.

Veríme v skorý návrat a spoluprácu s Vami.

Ďakujeme.

                                                                      Kolektív MŠ

 

Kedves Szülők!

A felújítasi munkálatok az óvoda épületében a végéhez közelednek. Mi, óvodai  alkalmazottak, már megkezdtünk a takarítási munkálatokat. Az idő kevés,ezért kérjük Önöket, szülőket, hogy lehetőségeikhez mérten segítsék munkánkat.

Hétfőtől, 2018.1.15-től, 8:00 órától megkezdjük az osztályok rendbetételét. Várjuk minden jóakaratú és segítőkész szülő segítségét. Amennyiben készek segíteni, hozzanak  magukkal vödröt és rongyot.

Reméljük, hogy a közös munka meghozza gyümölcsét és minél előbb visszatérhetünk az óvodánkba.

Köszönjük

 

***************************************************************************************************************************************************************************************

 

Metodické usmernenie z RÚVZ

Vážení rodičia,

v prílohe Vám  poskytujeme metodické usmernenie z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Trnava  v súvislosti s chrípkovou sezónou.

metodické usmernenie školy 1.pdf (1316424)

Príloha č.1.docx (12630)

 

 

Dočasné telefónne číslo do materskej školy

Vážení rodičia,

dočasné telefónne číslo do materskej školy na komunikáciu s pedagógmi - odôvodnenie neprítomnosti dieťaťa, skorší ev. neskorší príchod atď. je

0944 879 246.

Vzhľadom k dočasnej aktivácií karty na informačné Smsk-ky nebudeme odpovedať, avšak berieme na vedomie. Ďakujeme.

Toto číslo nie je určené na odhlasovanie stravy. K dispozícií je pre Vás počas prevádzky MŠ t.j. od 6:30 - 16:30.

Stravu poprosíme odhlásiť výlučne na telefónnom čísle 0903 843 803 u vedúcej školskej jedálne p. Nagyovej.

Za pochopenie ďakujeme.

 

 

Tisztelt Szülők!

            

Az ideiglenes telefonszám a pedagógusokkal való kommunikáció érdekében (a gyermek kijelentése az óvodából, későbbi vagy korábbi  érkezés stb.) az alapiskola épületében való tartózkodás idején:

0944 879 246

Ezt a számot 6,30-tól 16,30- ig lehet hívni. Felhívjuk a figyelmüket, hogy az üzeneteket tudomásul vesszük, de nem válaszolunk rájuk.

Az étkezésről való kijelentés továbbra is a 0903 843 803 telefonszámon történik Nagy Ildikó konyhavezetőnél.

Megértésüket köszönjük.

 

 

 

Stretnutie rodičov a učiteľov

Milí rodičia,

srdečne Vás pozývame na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 14.9.2017 (vo štvrtok) o 16-tej hodine v priestoroch ZŠ v jednotlivých triedach.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Kolektív MŠ

 

Szülői értekezlet

Kedves Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy 2017.9.14-én 16,00 órai kezdettel szülői értekezlet lesz az osztályunkban.

Köszönjük

                            ************************************************************************************************************************

 

Vážení rodičia,

v dňoch 25. augusta a 28. augusta sa uskutoční zápis do školskej jedálne. Poprosím rodičov detí, ktoré budú navštevovať MŠ v náhradných priestoroch v ZŠ, t.j. všetky 5-6 ročné a 3-4 ročné deti zamestnaných rodičov, aby sa zastavili v priestoroch ZŠ kvôli prevzatiu zápisných lístkov na stravovanie od 8.00 do 15.00 hod.

Za pochopenie ďakujem.

                                                                                                                                                                              Vedúca ŠJ


Értesítjük a Szülőket, hogy 2017.08.25-én és 2017.08.28-án zajlik az óvodai étkezdébe való beíratkozás. Kérjük az 5-6 éves gyermekek és a munkaviszonyban lévő 3-4 éves gyermekek szüleit, hogy 8,00 és 15,00 óra között vegyék át a nyomtatványokat az iskola épületében.

 

************************************************************************************************

Važení rodičia,
 
taktiež Vás poprosíme o zhovievavosť a pochopenie rozhodnutia RÚVZ v Galante, v ktorom je dané, že MŠ počas rekonštrukcie môže navštevovať len istý počet detí z kapacitných a hygienických dôvodov. T.j. všetky 5-6 ročné deti a 3-4 ročné deti zamestnaných rodičov. Deti rodičov, ktorí sú doma ako i novoprijaté deti s radosťou privítame v MŠ po ukončení rekonštrukcie v budove materskej školy. 
 
Ďakujeme za ľudský a ústretový prístup v tejto aj pre nás náročnej situácii, ktorého odmenou budú krásne priestory pre vaše/"naše" detičky.A galántai regionális egészégügyi központ által kiadott rendelet alapján az óvoda átalakítási munkálatai idéjen csak 80 gyermeket tudunk fogadni
higiéniai okok és helyszüke miatt
az alapiskolában: az 5-6 éves gyermekeket és a 3-4 éves gyermekeket, akiknek szüleik munkaviszonyban vannak.
A nem munkaviszonyban lévö szülök gyermekeit és az újonnan felvett gyermekeket szeretettel várjuk az átalakítási munkák befejezése után az új, felújított óvodában.

Megértésüket és emberi hozzáállásukat köszönjük.
 

 

*************************************************************************************************

Vážení rodičia,

Bezpečnosť, pohodlie detí je našou prioritou, vzhľadom k tomu bude aj prevádzka zabezpečená v priestoroch ZŠ v Jelke. Na základe rozhodnutia RÚVZ v Galante budú MŠ

 z kapacitných a hygienických dôvodov navštevovať všetky deti 5-6 ročné3-4 ročné deti zamestnaných rodičov.

O nových skutočnostiach Vás budeme priebežne informovať.

Vopred Vám ďakujeme za pochopenie, ústretový prístup v tejto výnimočnej situácií.

Veríme v zdarný priebeh celej rekonštrukcie, bezkonfliktnú spoluprácu a skorý návrat do zrekonštruovanej budovy.

Kolektív MŠ

 

 
*************************************************************************************************************************************************************************************

 

 

PROJEKT DEntal Alarm

Program Dental Alarm sa skladá zo štyroch tematických prednášok:
Dentálna hygiena: Deti sa naučia správnu techniku čistenia zubov. Dozvedia sa tiež , aké vlastnosti by mala mať správna zuná kefka a prečo.
Anatómia: Študenti  budú pracovať s modelom chrupu. Deti sa naučia nielen stavbu zubov , ale pochopia tiež úlohu ďasien, jazyka a pier.Študenti dajú deťom kolovať aj vytrhnutý zub. Dostanú motivačné kartičky s nálepkami, ktoré ich naučia pravidelnosti v čistení zubov.
Patogenetika: Deti sa dozvedia súvislosti medzi  zubným povlakom a ochoreniami zubov. Naučia sa tiež, ako týmto  ochoreniam predchádzať. Na tejto prednáške deti poteší darček v podobe pexesa. Pomocou poučných obrázkov si tak môžu utvrdovať získané poznatky.
Výživa: Študenti deťom vysvetlia správne stravovacie návyky , ktoré pomáhajú predchádzať problémom so zubami. Naučia ich , akým potravinám sa majú vyhýbať. Aby deti prednáška ešte viac bavila , sprevádzať ich ňou bude poučná maľovka s Lili a Lolom, ktorú dostane každé dieťa. 
 

 

RODIČOM BUDÚCICH PRVÁKOV

 

             

   ********************

Vážení rodičia a priatelia Materskej školy v Jelke!

 

   Financovanie činnosti materskej školy je náročné a zdroje zriaďovateľa sú obmedzené. Preto aktívne hľadáme aj iné spôsoby získavania finančných zdrojov.

   Od roku 2005 sme využili možnosť a registrovali sme sa za prijímateľov 2% podielu zaplatenej dane z príjmu. Nakoľko sa nám týmto podarilo získať dodatočné finančné prostriedky pre naše deti, opäť sa  Rodičovské združenie pri Materskej škole v Jelke aj  v tomto roku sa  zapísalo do zoznamu prijímateľov 2 % podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2016. Využite, prosím, aj vy zákonnú možnosť a rozhodnite, ako budú použité, vami zaplatené dane do štátneho rozpočtu.

   S vďačnosťou prijmeme aj akúkoľvek inú formu pomoci našim deťom, či už v podobe finančných, vecných darov, alebo vo forme pomoci pri organizovaní záujmových činností škôlkárov.

   Pomôžte, prosím, našim deťom, aby mali život v materskej škole pestrejší, veselší a zaujímavejší.

   Ďakujeme!

 

Identifikačné údaje:

 

Názov : Rodičovské združenie pri Materskej škole -Óvoda 

Sídlo:     Mierová 960/18

              925 23 Jelka

Právna forma:  Občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa ( IČO) :  17319617 1190

Bankové spojenie:  262 380 32 39/1100

 

 Tlačivo:  2 % :vyhlasenie-zamestnanca[1].rtf (106631) 

*****************************************************************************************************************************

 

Vážení rodičia a priatelia materskej školy ZAPOJTE SA DO PROJEKTOV!!!
 

  - RECYKLOHRY: zber drobných spotrebičov. Viac informácií o projekte: www. recyklohry.sk

- STAROSTLIVOSŤOU O SVOJ DOMOV POMÁHAJTE DEŤOM!!!  škole venujte kópiu alebo orginál pokladničného bloku od nákupu ľubovoľných čistiacich prípravkov CIF alebo DOMESTOS. viac informácií:  www.rozvojskol.sk

-ZBER PAPIERA: v hospodárskej časti budovy MŠ  zbierame papier, kartóny, zapojte sa aj VY.

-RAŇAJKY PRE ŠKOLKY viac informácií: www. ranajkypreskolky.sk

 

          :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::