Žiadosť

 

 

Ž i a d o s ť

 o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

 

Materská škola Jelka, Mierová 960/18, 925 23 Jelka

 

Meno dieťaťa:................................................................................................................................

Dátum a miesto narodenia.............................................................................................................

Rodné číslo:............................................, Národnosť:........................................ Št. pr....................

Názov a číslo zdravotnej poisťovne:................................................................................................

Bydlisko................................................................................... tel.čislo:........................................

Meno a priezvisko otca....................................................................................................................

Adresa zamestnávateľa ..................................................................................................................

Pracovné zaradenie:.................................................................. tel. číslo:.......................................

Meno a priezvisko matky.................................................................................................................

Adresa zamestnávateľa...................................................................................................................

Pracovné zaradenie: ................................................................. tel. číslo:.......................................

Počet súrodencov v rodine: ............................................................................................................

 

Dieťa navštevovalo/ nenavštevovalo MŠ ( uveďte ktorú a kedy):.....................................................

.......................................................................................................................................................

Žiadam (e) prijať dieťa do MŠ na : a) celodenný pobyt ( desiata, obed, olovrant) , b) poldenný pobyt    ( desiata, obed), c) poldenný pobyt ( desiata),  d) adaptačný pobyt ,  e) diagnostický pobyt *

 

Záväzný nástup dieťaťa do materskej školy žiadam (e) od dňa:........................................................

*) Nehodiace sa prečiarknite

 

                                    VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ( ÝCH) ZÁSTUPCU(OV)

V prípade ochorenia dieťaťa , výskytu choroby v rodine alebo v najbližšom okolí , bezodkladne oznámim (e ) túto skutočnosť riaditeľke ( triednej učiteľke) materskej školy. Ďalej sa zaväzujeme (e), že oznámim (e) aj každé očkovanie a ochorenie dieťaťa prenosnou chorobou.

Beriem (e) na vedomie, že na základe opakovaného porušovania Školského poriadku materskej školy zákonnými zástupcami dieťaťa, môže riaditeľka školy rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy.  

Súčasne sa zaväzujem ( e) , že budem( e) pravidelne mesačne a v termíne  platiť príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy v súlade s § 28 ods.3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so VZN obce Jelka č. 1/2009 zo dňa 19.08.2009.

Čestne vyhlasujem ( e) , že dieťa nie je prihlásené v inej materskej škole.

Zároveň dávam ( e) súhlas na spracovanie osobných údajov dieťaťa a jeho zákonných zástupcov pre potreby školy v zmysle §       11 písm. 7 školského zákona.

 

...............................................................                               .............................................................

Dátum vyplnenia žiadosti                                                           Podpis (y) zákonného (ých ) zástupcu(ov)

 

 

LEKÁRSKE POTVRDENIE O ZDRAVOTNOM STAVE DIEŤAŤA

 

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa podľa § 24 ods. 7 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole.

*Dieťa :             je spôsobilé navštevovať materskú školu

                           nie je spôsobilé navštevovať materskú školu                        *) nehodiace sa prečiarknite

Údaje o povinnom očkovaní:................................................................................................................

 

Dátum:........................................... Pečiatka a podpis lekára:...........................................................

 

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami , zákonný zástupca predloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.