Profilácia MŠ

 

* Poskytovať deťom doplnkové aktivity zamerané  na uplatňovanie zdravého životného štýlu

* Sprostredkovať porozumenie k prírode, posilniť ohľaduplnosť a zodpovednosť človeka k životnému prostrediu, voči sebe samému a druhým.

* Poskytovať deťom  doplnkové aktivity zamerané na rozvoj pohybových aktivít.

* Uplatňovať alternatívne prvky vo výučbe využívaním  digitálnych technológií.

* Rozvíjať jazykové schopnosti nadaných detí jazykovou prípravou v anglickom jazyku.

* Rozvíjať hudobno-pohybové schopnosti nadaných detí prostredníctvom tanečného krúžku.