Zamestnanci MŠ :

Výchovno- vzdelávaciu činnosť vykonáva 12 kvalifikovaných učiteliek predprimárneho vzdelávania, ktoré spĺňajú  kritériá zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášku č. 437/2009 Z. z. a vyhlášku č. 170/2010 ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a 1 asistentka uč. Vyučovanie náboženstva vykonáva pedagogický zamestnanec s odbornou a pedagogickou spôsobilosťou, má cirkevné poverenie podľa vnútorných predpisov  rímskokatolickej cirkvi. Nepedagogickí zamestnanci : účtovníčka, vedúca ŠJ, kuchárky, upratovačky splnia požadované vzdelanie pre výkon ich činnosti a pracovného zaradenia. Priemerný vek zamestnancov je okolo 40 rokov.

Az intézmény  felelős vezetője az igazgatónő.Hatáskörébe tartozik az intézmény rendelkezésére álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a munkáltatói jogok gyakorlása, az óvoda képviseletével kapcsolatos feladatok ellátása.Vezetői munkáját a vezetőhelyettes segíti. Az óvoda minden csoportjában 2  szakképzett óvónő tevékenykedik.  Az óvónő-párok jól kiegészítik egymást a munkában, hasonló nevelési elveket vallanak, melyeket a gyakorlatban kiválóan alkalmaznak. Az alkalmazottak átlag életkora 40 év. A technikai személyzet is szakképzett.

Riaditeľka: Vidrová Ildikó

Zástup. riad. Kovácsová Anikó

Triedne učiteľky:Bc. Gaálová Ružena, Bc.Mészárosová Renáta, Bc. Benczeová Erika, Lelkešová Andrea, Réka Marič, Mgr. Polomová Katarína, Bc. Márišová Stella, Mgr. Skablová Kristína, Pálová Viola, Takácsová Judita, Mgr. Rigóová Mária- asistenka uč.

Vedúca ŠJ, mzdová a  finančná účtovníčka: Nagyová Ildikó

Hlavná kuchárka: Vinczeová Eva, Ravaszová Marika

Upratovačky: Ravaszová Monika, Palsovicsová Darina

Školník - údržbár : Varga Michal