DOKUMENTY:

ŠKOLSKÝ  PORIADOK  MATERSKEJ  ŠKOLY- ÓVODA

 

 

 

Dátum prerokovania ŠP s pedagogickou radou:    28.08.2018

Dátum prerokovania ŠP s radou školy:                  30.08.2018

Dátum vydania ŠP:             01.09.2018
Platnosť ukončená dňa:     31.08.2019

 

 

I.   Všeobecné ustanovenia

II.  Článok 1 Prijímanie na predprimárne vzdelávanie, predprimárne vzdelanie

     Článok 2  Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v materskej

                    škole, pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými

                    zamestnancami a ďalšími zamestnancami materskej školy

     Článok 3 Prevádzka a vnútorný režim materskej školy

    Článok 4 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich        

                    ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou

                    alebo násilím

     Článok 5 Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy

III. Záverečné ustanovenia

 

Časť I.

Všeobecné ustanovenia

 

Školský poriadok materskej školy vydáva riaditeľka Materskej školy, ul. Mierová 960, Jelka, v zmysle § 153 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,školský zákon“).

 

V záujme naplnenia práva výchovy a vzdelávania, vedenie materskej školy zabezpečí vnútorný chod materskej školy a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby bol čas strávený v materskej škole efektívne využitý z hľadiska výchovy a vzdelávania a aby bol aj časom príjemne stráveným rovnako deťmi ako aj učiteľmi.

 

Materská škola bude dôsledne dbať na dodržiavanie záväzných právnych noriem, ako sú Deklarácia práv dieťaťa, Listina základných práv a slobôd ako aj iné platné dokumenty vo vzťahu k deťom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy. Z uvedeného dôvodu ustanovuje tento Školský poriadok, ktorý sa opiera o platnú legislatívu Ministerstva školstva SR. Je to súhrn noriem, zásad a pravidiel spolužitia celého kolektívu detí, pedagogických a ostatných zamestnancov školy.

Uplatňovanie školského poriadku v každodennom živote školy je prejavom uvedomelého vzťahu k práci v škole a k plneniu svojich povinností.

 

Časť II

Článok 1

Prijímanie na predprimárne vzdelávanie, predprimárne vzdelanie

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku, výnimočne, ak je voľná kapacita, možno prijať dieťa od dvoch rokov veku. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia školskej dochádzky .

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti rodiča/zákonného zástupcu (ďalej len ,,zákonný zástupca“). Deti sa prijímajú k začiatku školského roka od 15. februára do 15. marca, pokiaľ je voľná kapacita aj v priebehu školského roka.

O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľka materskej školy podľa § 5 ods. 13. písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pri prijímaní detí do materskej školy sa postupuje v zmysle  § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole (ďalej len vyhláška č. 306/2008 Z. z. a vyhláška č. 308/2009 Z. z.

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu, môžu sa prijímať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vo veku spravidla od troch rokov do šiestich rokov, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.

Miesto a čas podávania žiadostí pre školský rok zverejní riaditeľka po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom dostupnom mieste spravidla od 15. februára do 15. marca. Riaditeľka spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľka konkrétnej materskej školy a po prerokovaní s pedagogickou radou školy zverejní na viditeľnom mieste.

 

Deti sa prijímajú do materskej školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Žiadosť si zákonný zástupca prevezme v materskej škole a predloží riaditeľke spolu  s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nie je potvrdením o akútnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením toho, že dieťa netrpí žiadnou takou chorobou, ktorej prejavy by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v materskej škole, ohroziť zdravie, príp. aj bezpečnosť detí / epilepsia, cukrovka.../. Detský lekár taktiež potvrdí, či dieťa absolvoval povinné očkovania.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Špeciálny pedagóg a psychológ vo svojom posudku spracuje aj návrh na zníženie počtu detí v triede, vzhľadom na charakter postihnutia dieťaťa.

 

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka vydá riaditeľka spravidla do 30. apríla.

Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľke do 15. apríla. Rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Písomné rozhodnutie o prijatí dieťaťa počas školského roka vydá riaditeľka do 30 dní odo dňa podania žiadosti. V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľka určiť adaptačná alebo diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace. O forme pobytu sa rozhodne s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa. V predadaptačnom období umožníme dieťaťu oboznámiť sa so sociálnym / personál / aj materiálnym / okolie, priestory materskej školy, hračky ..../ prostredím materskej školy. Adaptačný pobyt realizujeme skupinovo – posledný mesiac v školskom roku umožníme prehliadku MŠ spolu s rodičmi, ale aj priebežne počas roka pri prijatí dieťaťa, a to nasledovne: -prijímame dieťa s obľúbenou hračkou, umožníme rodičovi priamu účasť na adaptácii jeho dieťaťa, umožníme dieťaťu byť v MŠ spočiatku menej hodín, dohodneme kontakt na rodičov v prípade naliehavej potreby. Pri zápise do MŠ oboznámime rodiča s usporiadaním dňa v MŠ a navrhneme zosúladiť usporiadanie dňa v rodine s jeho usporiadaním v materskej škole. Týka sa to prevažne ranného vstávania, času obeda, odpoludňajšieho odpočinku. Pre rodičov pripravíme stručný informačný list o adaptácií dieťaťa na prostredie materskej školy. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme zdravého vývinu môže riaditeľka po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy (na dohodnutý čas) alebo o ukončení tejto dochádzky, a to na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

Z dôvodu neuhradenia príspevkov v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 1/2009 z 19. augusta 2009 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách a v zmysle VZN obce Jelka č. 02/2011 zo dňa 13.10.2011, ktorým sa mení VZN obce Jelka č. 7/2008 z 02.09.2008  o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni  pri materskej škole môže riaditeľka po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy/ porušenie povinností zákonného zástupcu podľa § 144 ods. 7 , písm. b) /.

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania (vydané na tlačive schválenom ministerstvom školstva).

 

Článok 2

Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole, pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami materskej školy

Dieťa má právo na:

• bezplatné vzdelanie v materskej škole rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

• vzdelanie v štátnom jazyku a v materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom v školskom zákone,

• individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti a zdravotný stav,

• úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,

• poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,

• výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,

• organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,

• úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,

• právo na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov.

 

Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

 

Deťom cudzincov v povoleným pobytom na území Slovenskej republiky a deťom žiadateľov o udelenie azylu a Slovákov žijúcich v zahraničí sa poskytuje výchova a vzdelávanie a stravovanie v materskej škole za tých istých podmienok ako občanom Slovenskej republiky.

 

Dieťa je povinné:

• neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,

• dodržiavať školský poriadok materskej školy,

• chrániť pred poškodením majetok materskej školy a majetok, ktorý využíva na výchovu  a vzdelávanie,

• pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní,

• konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,

• ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov materskej školy,

• rešpektovať pokyny zamestnancov materskej školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

 

Zákonný zástupca dieťaťa má právo:

• žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v materskej škole poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona,

• oboznámiť sa so vzdelávacím programom materskej školy a školským poriadkom,

• byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

• zúčastňovať sa na výchove a vzdelávaní po predchádzajúcom súhlase riaditeľky materskej školy,

• vyjadrovať sa k vzdelávaciemu programu materskej školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.

 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:

• dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacej činnosti svojho dieťaťa určené školským poriadkom,

• dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno - vzdelávacie potreby,

• informovať materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

• neprítomnosť maloletého  dieťaťa v materskej škole, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia: vo výnimočných a osobitne odôvodnených  prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri  po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží zákonný zástupca dieťaťa potvrdenie od lekára.

• pravidelne uhrádzať príspevky v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka .

 

Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa:

• ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

• ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

• ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,

• ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom (vopred zaplatený príspevok sa v prípade potreby rieši kompenzáciou v nasledujúcom mesiaci).

Ak zákonný zástupca uhradí príspevok a nastanú podmienky podľa uvedených bodov, zriaďovateľ materskej školy vráti alebo započíta úhradu na ďalší mesiac už zaplatený príspevok na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

Príspevok na stravovanie dieťaťa, pokiaľ sa v materskej škole stravuje.

• V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 02/2011 z 13.10.2011 , ktorým sa mení VZN obce Jelka č. 7/2008 z 2. septembra 2008 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí v školských jedálňach pri materských školách v súlade s § 140 ods. 9 školského zákona činnosť v školských jedálňach sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školských jedálňach.

MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je na jeden deň určený príspevok jednotne:

celodenná strava: vo výške stravného limitu 1,12 € 

   z toho: desiata:    0,26 eura               obed:       0,64 eura                olovrant:  0,22 eura  .

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, je určený vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky - § 140 ods. 10 školského zákona.

Príspevok sa uhrádza vopred do 25. dňa v predchádzajúcom mesiaci za celý mesiac na bankový účet školskej jedálne 35-13032132/0200 (bankovým prevodom, poštovou poukážkou).

 

Článok 3

Prevádzka a vnútorný režim materskej školy

 

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6.30 hod. do 16.30 hod.

Riaditeľka materskej školy: Ildiko Vidrová.

Konzultačné hodiny: streda od 8,00 do 15,00 hod.  prípadne podľa dohody so zákonnými zástupcami / nepárny týždeň – od 15,30 do 16,30 hod., párny týždeň od 12,00 do 14,00 hod./.

Vedúca školskej jedálne: Ildikó Nagyová.

Úradné dni pre verejnosť: streda od 8,00 do 14,00 hod.

Čas prevádzky materskej školy je prerokovaná so zákonnými zástupcami na prvej plenárnej schôdzi  a odsúhlasená zriaďovateľom .

V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená z hygienických dôvodov na štyri týždne. V tomto období vykonávajú prevádzkové zamestnankyne veľké upratovanie a pedagogické zamestnankyne si čerpajú dovolenku podľa plánu. Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľka MŠ zákonným zástupcom dva mesiace vopred- v mesiaci máj.

Denný poriadok

Usporiadanie denných činností, pravidelne sa opakujúcich v konkrétnej triede je spracované vo forme denného poriadku 

Denný poriadok je zverejnený pre zákonných zástupcov na nástenke v šatni príslušnej triedy.

 Preberanie detí

Dieťa od zákonného zástupcu preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia, až po jeho odovzdanie učiteľke, ktorá ju strieda v práci, zákonnému zástupcovi, alebo inej splnomocnenej osobe. Zákonný zástupca privedie dieťa do materskej školy spravidla do 8.00 hod. a prevezme ho zvyčajne po 15.00 hod. V prípade dochádzky dieťaťa v inom čase, ak je nutné, dohodne zákonný zástupca čaj jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil činnosť ostatných detí. Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca písomne splnomocniť aj svoje maloleté dieťa nie mladšie ako 10 rokov, alebo inú osobu, ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá.

Všetky osoby, ktoré zákonný zástupca splnomocní na preberanie dieťaťa z materskej školy, musia byť uvedené v splnomocnení, ktoré platí vždy v príslušnom školskom roku.

 Učiteľka môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy. Prijíma  len deti , u ktorých po vykonaní ranného filtra nezistila známky akútneho ochorenia. Ak sa pri rannom filtri zistia príznaky ochorenia, dieťa môže prijať len na základe odporúčania od ošetrujúceho lekára.

„Preberanie“ detí medzi učiteľkami v čase schádzania a rozchádzania je možné len písomne na základe aktuálneho zoznamu detí s podpisom preberajúceho a odovzdávajúceho učiteľa. Záznam o preberaní a odovzdávaní detí je súčasťou Evidencie dochádzky. 

 Organizácia v šatni

Do šatne majú prístup zákonní zástupcovia a splnomocnené osoby v čase od 6.00 do 8.00 hod. a od 14.30 do 16.30 hod. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti v spolupráci s učiteľkou.

Za poriadok a estetickú úpravu v šatni zodpovedá učiteľka príslušnej triedy, za hygienu a uzamknutie vchodu určená prevádzková zamestnankyňa.

Odporúča sa priniesť dieťaťu pohodlné oblečenie na prezlečenie do triedy, na prezutie ortopedické sandále. 

Zákonný zástupca sa nezdržiava dlho v šatni a nezdržiava triednu učiteľku pri edukačnej činnosti. Pokiaľ má záujem o konzultáciu, dohodne si termín a čas, aby to vyhovovalo obidvom stranám. Zlepší to komunikáciu a napomôže k doriešeniu  problému. Rodič nesmie manipulovať s inventárom materskej školy. Bez súhlasu riaditeľky nevyvesuje oznamy a ponuky na nástenky príslušných tried.

Organizácia v umyvárni

Všetky triedy majú samostatné sociálne zariadenie.

Každé dieťa má vlastný hrebeň, uterák, zubnú kefku a pohár. Za pravidelnú výmenu uterákov, čistenie hrebeňov a suchú podlahu zodpovedá príslušná prevádzková zamestnankyňa. Deti sa v umyvárni zdržiavajú len za prítomnosti učiteľky, ktorá ich učí základným hygienickým návykom a sebaobsluhe. Pravidelne sa osobná hygiena uskutočňuje pred každým jedlom, po pobyte vonku a po popoludňajšom odpočinku. V rámci sebaobslužných činností sa realizuje čistenie zubov v triedach pre 5-6 ročné deti. Pod odborným dohľadom triednej učiteľky sú deti vedené k správnemu spôsobu umývania zubov a ostatných návykov stomatohygieny. Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľka príslušnej triedy a prevádzková zamestnankyňa.

Organizácie pri jedle

Stravovanie detí je zabezpečené zo zariadenia spoločného stravovania pri MŠ  v Jelke v súlade s denným poriadkom .

Strava sa deťom podáva v triedach v dvoch etapách za pomoci pracovníkov ŠJ: desiata: od 8,45 do 9,00 hod. v 1. a 4. triede , od 9,00 do 9,20 hod. v v 2.,3. a. 5. triede. Obed: prvá etapa: od 11,30 do 12,00 hod. v 2.,3.a 5. triede, druhá etapa: od 11,45 do 12,15 hod v 1. a 4. triede.

Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stravovania zodpovedá vedúca školskej jedálne. Zabezpečuje tiež zisťovanie počtu stravníkov a pitný režim. Za organizáciu a výchovno-vzdelávaciu činnosť pri jedle zodpovedá učiteľka. Vedie deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stravovania, v maximálnej miere pri tom  uplatňuje individuálny prístup k deťom. Počas jedla nenásilne deti usmerňuje, podľa želania rodičov deti prikrmuje. Nenúti ich jesť. Deti 3 ročné používajú pri jedle lyžičku, 4-5 ročné lyžičku a vidličku, postupne aj nôž. Deti 5-6 ročné používajú samostatne kompletný príbor.

Na pitný režim sú zabezpečené nápoje – pitná voda, nesladený čaj, hygienicky vyhovujúcim spôsobom.

O zložení jedálneho lístka ako aj o nutričnej hodnote podávanej stravy za príslušný týždeň sú zákonný zástupcovia informovaní na nástenke v šatni detí.

Ak dieťa musí mať z objektívnych zdravotných dôvodov vylúčené zo stravy určité potraviny, je zákonný zástupca povinný podať u vedúcej školskej jedálne žiadosť o výnimku v stravovaní dieťaťa. K žiadosti, ktorá musí obsahovať osobné údaje o dieťati, prikladá doklad od lekár, na ktorom budú uvedené potraviny, ktoré dieťa nesmie jesť (mliečne výrobky, potraviny obsahujúci škrob atď.).

Časový harmonogram podávania jedla:

• desiata :           8.45 – 9.20 hod.

• obed :              11.30 – 12.15 hod.

• olovrant :         14.15 – 14.45 hod.

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi zákonný zástupca 24 hod. vopred, po nedeli alebo sviatku do 8.00 hod. v zošite na to určenom vo vstupe do pavilónu, prípadne u vedúcej školskej jedálne. V prípade, ak zákonný zástupca nemôže z rôznych dôvodov odhlásiť svoje dieťa osobne v materskej škole, môže odhlásiť dieťa zo stravy telefonicky na t. č. nasledujúco: 78 76 159  alebo  0918528 881

Ak sa tak nestane, uhrádza zákonný zástupca plnú stravnú jednotku. Ak zákonný zástupca dieťa včas neodhlási zo stravy, môže si obed za prvý deň prevzatia do obedára v čase od 11.00 hod. – do 11.15 hod. a od 12.15 hod. do 13.00 hod.

 Pobyt detí vonku

Pobyt vonku obsahuje pobytové aktivity detí, v rámci školského dvora, alebo vychádzky. Môže tu byť zaradená edukačná aktivita , ak je v rámci  nej z obsahového hľadiska rôznym spôsobom zastúpené oboznamovanie s prírodou a prírodnými javmi. V záujme zdravého psychosomatického vývinu detí sa realizuje každý deň.  Uskutočňuje sa v každom vhodnom počasí. Podľa § 7  písm. b) vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z.  pobyt vonku môže byť skrátený alebo vynechaný pri mimoriadne nepriaznivých meteorologických podmienkach, ktorými sú  silný nárazový vietor, víchrica ,prudký  dážď (nie mrholenie), teploty pod -10 °C , alebo nadmerné znečistenie ovzdušia. V jarných a letných mesiacoch sa pobyt vonku upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia a zaraďuje sa 2-krát počas dňa, v dopoludňajších a odpoludňajších hodinách, je zabezpečený pitný režim, slnečníky a šiltovky pre deti.  Pobyt vonku učiteľka premyslí a naplánuje tak, aby bol pre deti zaujímavý a príťažlivý. Pri pobyte vonku sa dodržiava harmonogram vychádzok  a pobytu deti na školskom dvore. Pohyb po ceste bez chodníka je zakázaný / reflexné vesty- prvá a posledná dvojica/.  Neodmysliteľnými činnosťami počas pobytu vonku sú tvorivé aktivity s pieskom, pohybové hry s loptou a iné pohybové, športové a hudobno-pohybové hry, ako aj kreslenie kriedovým pastelom na betón atď. Pomôcky na pobyt vonku sa udržujú v čistote , za ich funkčnosť a dobrý stav zodpovedá triedna učiteľka. Učiteľka venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľky materskej školy.

 Odpočinok

Počas odpočinku dbá učiteľka na primeranú oblečenie detí, na správne rozloženie ležadiel, na čistotu posteľnej a osobne bielizne detí.  Zabezpečí pravidelné vetranie, ktoré neohrozí zdravie detí, v čase od 10,30 do 11,30 hod. cez  veľké okná počas spánku privetrávaním a nepriamo(mimo detí v časti, kde sú umiestnené stoly), v letných mesiacoch sa spí pri otvorených oknách. Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku. Odpočinok sa realizuje v závislosti od potrieb detí s minimálnym trvaním 30 minút. So staršími deťmi, najmä -6 ročnými, sa zvyšná časť odpočinku venuje pokojnejším hrám a výchovno-vzdelávacím činnostiam, napríklad pozeraniu detských filmov, kníh, kresleniu, modelovaniu atď. Dĺžka odpočinku v jednotlivých triedach je uvedená v denných poriadkoch.

 Organizácia krúžkovej činnosti

Krúžková činnosť v materskej škole sa realizuje s prihliadnutím na usporiadanie dňa detí. Záujmové krúžky sa realizujú pod vedením pedagogických zamestnancov materskej školy alebo lektorov, ktorí sú spôsobilí vykonávať záujmové aktivity s deťmi. Za obsah a kvalitu realizovania krúžkovej činnosti sú zodpovedné pedagogické zamestnankyne a kvalifikovaní lektori, ktorí na začiatku školského roka predložia riaditeľke materskej školy na schválenie plán činnosti. Krúžková činnosť sa organizuje na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu.   

Náboženská výchova – Adriana Pongráczová                 

   Organizácia ostatných aktivít:

• Výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe plánu práce školy a informovaného súhlasu       

   zákonného zástupcu, najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečné, hygienické a

   fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého obeda pre deti. Pred uskutočnením

   výletu alebo exkurzie pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom organizačne

   zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít vrátane poučenia zúčastnených osôb a detí o

   bezpečnosti a ochrane zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky

   dospelé zúčastnené osoby svojim podpisom. Na výlety a exkurzie s deťmi predškolského

   veku sa môžu použiť aj hromadné dopravné prostriedky. 

   Riaditeľka písomne oznámi zriaďovateľovi organizovanie podujatia.

 Úsporný režim chodu materskej školy

Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov v prípade nízkej dochádzky detí do materskej školy z dôvodu zvýšenej chorobnosti, hlavne v zimných mesiacoch, riaditeľka môže rozhodnúť o spájaní tried v jednotlivých pavilónoch. Spájajú sa tie triedy, kde je to ekonomicky najvýhodnejšie. Pri rozhodnutí o spájaní tried sa dbá na zabezpečenie kvalitnej výchovy a vzdelávania. Nadbytok zamestnancov v takomto prípade riaditeľka rieši udelením náhradného voľna alebo čerpaním dovolenky.

 Spolupráca s rodičmi

Spolupráca sa uskutočňuje formou informatívneho pohovoru s triednou učiteľkou, konzultáciou s riaditeľkou , účasťou rodičov na rodičovských združeniach, triednych aktívov a iných aktivitách usporadúvaných školou, prostredníctvom oznamov v šatni .

Zamestnanci školy sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o deťoch, nepodávajú  informácie žiadnym cudzím osobám.

Telefónne čísla rodičov budú použité len v prípade rýchleho kontaktu- náhle ochorenie, úraz.

 

Článok 4

Podmienky na zistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

Materská škola je pri výchove a vzdelávaní a pri činnostiach súvisiacich s výchovou a vzdelávaním povinná:

1. Prihliadať na základné fyziologické potreby detí.

2. Vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologických javov.

3. Poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.

 4. Viesť evidenciu školských úrazov, ku ktorým došlo počas výchovno-vzdelávacej činnosti a pri činnostiach organizovaných školou, pri vzniku školského úrazu vyhotoviť záznam o školskom úraze. Pri úraze zabezpečí učiteľka I. pomoc a lekárske ošetrenie. O úraze a uskutočnených opatreniach neodkladne informuje zákonného zástupcu dieťaťa.

5. Podľa § 24 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže byť v MŠ umiestnené len dieťa, ktoré:

    • je spôsobilé na pobyt v kolektíve,

    • neprejavuje príznaky prenosného ochorenia,

    • nemá nariadené karanténne opatrenie.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní, vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa všeobecný lekár pre deti a dorast, zákonný zástupca ho predloží pred prvým nástupom dieťaťa do MŠ.

Skutočnosti uvedené v predchádzajúcich bodoch potvrdzuje písomných vyhlásením zákonný zástupca dieťaťa. Vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň. Vyhlásenie predkladá zákonný zástupca dieťaťa pred prvým vstupom dieťaťa do MŠ a po neprítomnosti dieťaťa v MŠ dlhšej ako tri dni.

6. Ak dieťa počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a informuje zákonného zástupcu dieťaťa, respektíve splnomocnenú osobu.

7. Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 21 detí od štyroch do piatich rokov alebo 22 detí starších ako päť rokov. Pri vyššom počte detí alebo pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľka zabezpečí ďalšieho zamestnanca materskej školy, ktorý pod vedením učiteľa dbá na bezpečnosť detí. S triedou s deťmi mladšími ako tri roky, s deťmi vo veku od troch do štyroch rokov a s deťmi so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje vychádzka detí vždy za prítomnosti dvoch zamestnancov.

8. Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľ. Ak krúžkovú činnosť vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov lektor, za bezpečnosť detí zodpovedá lektor.

9. Pri činnostiach, ktoré sa vykonávajú ako súčasť výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy a ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľka zabezpečí počet pedagogických zamestnancov takto:

a)      na plavecký výcvik je najviac osem detí na jedného pedagogického zamestnanca,

b)      na lyžiarsky výcvik je najviac desať detí na jedného pedagogického zamestnanca,

c)      pri saunovaní je najviac desať detí na jedného pedagogického zamestnanca,

d)     v škole v prírode je počet detí podľa vyhlášky MŠ SR č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode,

e)      na výletoch a exkurziách treba dozor pedagogických zamestnancov a jednej poverenej plnoletej osoby s počtom detí podľa § 28 ods. 10 školského zákona.

10. Elektrické spotrebiče, vypínače, zásuvky a elektrické vedenie musí byť zabezpečené proti možnosti použitia deťmi.

11.V priestoroch MŠ je zakázané fajčenie, vyplýva to z § 7 zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. o  ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, znenie podľa úpravy  z roku  2009 v znení neskorších predpisov.

 

Článok 5

Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej škol

1. Pri každom svojvoľnom poškodení alebo zničení majetku materskej školy sa bude požadovať úhrada od zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré poškodenie spôsobilo. Vzťahuje sa to aj na splnomocnenú osobu, ktorá prichádza do materskej školy pre dieťa.

2. Pokiaľ škoda vznikla nedostatočným dozorom učiteľky nad dieťaťom, náhrada škody sa od zákonných zástupcov dieťaťa nebude požadovať.

3. Vchody do materskej školy sú zaistené zámkami. Kľúče od jednotlivých pavilónov má riaditeľka materskej školy a  upratovačky, ktoré pavilóny ráno odomykajú  a večer zamykajú. V priebehu prevádzky materskej školy za uzamknutie budov zodpovedá upratovačka alebo iný, riaditeľkou poverený prevádzkový zamestnanec.

 4. V pavilónoch materskej školy je bez sprievodu zamestnanca materskej školy akýkoľvek pohyb cudzej osoby zakázaný.

5. Vetranie miestností na prízemí balkónovými dverami sa uskutočňuje len v prítomnosti zamestnanca materskej školy.

6. Popoludní, po skončení prevádzky v triede je učiteľka povinná skontrolovať uzatvorenie okien.

7. Po ukončení prevádzky materskej školy je učiteľka povinná odložiť didaktickú techniku na vopred určené, uzamykateľné miesto.

8. Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v dohode o hmotnej zodpovednosti, ktorá je so zamestnancom uzatvorená písomne.