Rodičovské  združenie pri MŠ - Óvoda v Jelke  je  občianské združenie.

 

RZMŠ Jelka je združenie rodičov, zákonných zástupcov detí  pri Materskej škole na Mierovej ulici v Jelke

Poslaním spolupracovať s pedagogickými pracovníkmi pri výchove a vzdelávaní detí, ktoré je založené na princípe humanizmu, vlastenectva, vedeckosti a demokrácie,

- zabezpečovať :ochranu práv detí, ktoré sú zakotvené v Deklarácii práv dieťaťa medzinárodnej organizácie UNESCO s dôrazom na rešpektovanie jeho osobnosti,

- ochranu  záujmov rodičov týchto detí,

- ochranu učiteľov s morálnym kreditom proti nátlakovým skupinám a intrigánstvu,

- podporovať úsilie vedenia MŠ, ped. zamestnancov vo výchovno- vzdelávacom procese,

- zúčastňuje sa na riešení výchovných a vzdelávacích problémov,

-podieľa sa na ochrane zdravia detí a podporuje ich zdravý telesný a psychický vývin,

-pomáha pri organizovaní mimoškolských aktivít, školských výletov, exkurzii,

-spolupracuje pri technickom vybavení MŠ .

Zloženie výboru RADY RODIČOV pri MŠ- óvoda v šk. roku 2019/2020:

Výkonný výbor: Predseda: Kovács Ildikó

                           Podpredseda. : Kovács Jozef

                           Hospodár: Ing. Vicziánová Danka          

Členovia výboru:  MUDr. Hoffer Mária

                             Viola Szilvia

                             Mészáros Mária

                             Schavelová Edita

                             Lukáčová Eva

                             Gudas Veronika 

                              Banková Anita

                              Gálová Tamara

                              Nagy Mária

                               

                            

                               

                                                                       

  Revízna komisia:                      

                             Mgr. Nagyová Elvira

                             

       

                             

                               

Hospodárenie RZ:   Príjmi RZ tvoria príspevky , výnosy z akcií združenia, výnos jeho majetku, dobrovoľné príspevky členov nad rámec povinných príspevkov, účelové dary a príspevky. Členské príspevky sa platia do posledného dňa mesiaca septembra príslušného roku. Finančné príspevky sa ukladajú v peňažnom ústave na bežný účet. Podpisové právo má  predseda a pokladník. Čerpanie finančných prostriedkov sa sleduje pravidelne na základe  dokladov, záznamov v peňažnom denníku. Správu podá pokladník na každej schôdzi triedneho združenia.