Rozhodnutie riaditeľky o prevádzke školského stravovania

Rozhodnutie riaditeľky Materskej školy – Óvoda, Mierová 960/18, Jelka

o prevádzke školského stravovania

            Riaditeľstvo Materskej školy – Óvoda, Mierová 960/18, Jelka

vydá rozhodnutie, v ktorom spresní podmienky prípravy a výdaja stravy v čase mimoriadnej situácie:

1.)       Príprava a výdaj stravy bude zabezpečené len deťom zúčastnených na výchovno-vzdelávacej činnosti priamo v budove  materskej školy.

2.)       Ak dieťa nebude odhlásené zo stravovania podľa podmienok ustanovených v zápisnom liste na stravovanie platnom na školský rok 2023/2024, náklady na prípravu jedla znáša jeho zákonný zástupca.

            Balenie a výdaj neodhlásenej stravy bude odmietnuté.

Ostatné náležitosti zápisného lista sú platné.

3.)       Toto rozhodnutie nadobúda platnosť dňa 01.09.2023.

V Jelke, dňa 23.08.2023