Rozhodnutie riaditeľky Materskej školy – Óvoda, Mierová 960/18, Jelka

o prevádzke školského stravovania

 

            Riaditeľstvo Materskej školy – Óvoda, Mierová 960/18, Jelka

vydá rozhodnutie, v ktorom spresní podmienky prípravy a výdaja stravy v čase mimoriadnej situácie:

 

1.)       Príprava a výdaj stravy bude zabezpečené len deťom zúčastnených na výchovno-vzdelávacej činnosti priamo v budove  materskej školy.

 

2.)       Ak dieťa nebude odhlásené zo stravovania podľa podmienok ustanovených v zápisnom liste na stravovanie platnom na školský rok 2023/2024, náklady na prípravu jedla znáša jeho zákonný zástupca.

            Balenie a výdaj neodhlásenej stravy bude odmietnuté.

Ostatné náležitosti zápisného lista sú platné.

 

3.)       Toto rozhodnutie nadobúda platnosť dňa 01.09.2023.

 

 

V Jelke, dňa 23.08.2023

 

 

***********************************************************************************************************************************************************

Školská jedáleň ako súčasť Materskej školy - Óvoda, Mierová 960/18, Jelka

Jedálny lístok ŠJ pri MŠ : www.jedalen.ikelp.sk, https://www.jedalen.sk/

 

        Školská jedáleň je účelové zariadenie, ktoré poskytuje služby pre školy a školské zariadenia v oblasti stravovania. Je súčasťou školskej výchovno-vzdelávacej sústavy.

        Systém stravovania v zariadeniach školského stravovania je koncipovaný tak, aby podávaná strava zodpovedala výživovým odporúčaným dávkam podľa vekových skupín, ako aj materiálno – spotrebným normám a receptúram, vypracovaným MŠVVaŠ SR.

        Školská jedáleň poskytuje deťom denne pripravené čerstvé, energeticky a nutrične vyvážené jedlo, ktoré im, podobne ako doma, chutí viac alebo menej.

Jedálny lístok  počas piatich stravovacích dní v jednozmennej prevádzke

obsahuje:

  • dve hlavné mäsové jedlá
  • jedno hlavné jedlo so zníženou dávkou mäsa
  • dve hlavné jedlá múčne a zeleninové

 

 

Zamestnanci ŠJ:      

 

Vedúca ŠJ:                                       Ildikó Nagyová

Kuchárka:                                        Eva Vinczeová

Kuchárka:                                        Mária Ravaszová

Pomocná sila:                                 Helena Šarköziová

 

Pracovná doba:

 

Kuchárky:            Po – Pia:               7,00 – 15,00 hod

Vedúca ŠJ:         Po – Pia:                6,00 – 12,30 hod

 

Časové rozdelenie výdaja stravy pre deti MŠ:

 

Desiata:                08,45 – 09,20 hod

Obed:                   11,30 – 12,15 hod

Olovrant:              14,15 – 14,45 hod

 

Prihlásenie – odhlásenie dieťaťa zo stravy je potrebné  najneskôr do 6,00 hod v aktuálnom stravovacom dni. Možnosti:

  • telefonicky, SMS na tel. č.: +421 0903843803
  • osobne v ŠJ ako súčasť MŠ – Óvoda Jelka

 

V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára 

v čase   od 12,30 – 13,00 hod.

Po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a v čase mimoriadnej situácie balenie a výdaj neodhlásenej stravy bude odmietnuté. 

 

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

 

Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred, najneskôr do 30. dňa predchádzajúceho mesiaca formou:

  • vklad na účet: SK 21 0200 0000 3500 1303 2132
  • poštová poukážka

 

 

         Zariadenia spoločného stravovania od 14.12.2019 majú povinnosť informovať svojich stravníkov o krajine pôvodu mäsa, z ktorého uvarili pokrmy. Vyplýva to z vládnej novely zo dňa 12.09.2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

Pôvod mäsa, z ktorého varíme v našej školskej jedálni:

  • hovädzie mäso – Slovenská republika
  • bravčové mäso – Slovenská republika
  • hydina              – Slovenská republika