Rozhodnutie riaditeľky Materskej školy- Óvoda, Mierová 960/18, Jelka o prevádzke školského stravovania

Riaditeľstvo Materskej školy – Óvoda, Mierová 960/18, Jelka  vydá rozhodnutie, v ktorom spresní podmienky prípravy a výdaja stravy v čase mimoriadnej situácie:    

1.    Príprava a výdaj stravy bude zabezpečené len deťom zúčastnených na výchovno-vzdelávacej činnosti priamo v budove  materskej školy. 

2.   Ak dieťa nebude odhlásené zo stravovania podľa podmienok ustanovených v zápisnom liste na stravovanie platnom na školský rok 2020/2021, náklady na prípravu jedla znáša jeho zákonný zástupca. Balenie a výdaj neodhlásenej stravy bude odmietnuté. Ostatné náležitosti zápisného lista sú platné .

3.  Toto rozhodnutie nadobúda platnosť dňa 01.09.2020.

***********************************************************************************************************************************************************

Školská jedáleň ako súčasť Materskej školy - Óvoda, Mierová 960/18, Jelka

Jedálny lístok ŠJ pri MŠ : www.jedalen.ikelp.sk, https://www.jedalen.sk/

 

        Školská jedáleň je účelové zariadenie, ktoré poskytuje služby pre školy a školské zariadenia v oblasti stravovania. Je súčasťou školskej výchovno-vzdelávacej sústavy.

        Systém stravovania v zariadeniach školského stravovania je koncipovaný tak, aby podávaná strava zodpovedala výživovým odporúčaným dávkam podľa vekových skupín, ako aj materiálno – spotrebným normám a receptúram, vypracovaným MŠVVaŠ SR.

        Školská jedáleň poskytuje deťom denne pripravené čerstvé, energeticky a nutrične vyvážené jedlo, ktoré im, podobne ako doma, chutí viac alebo menej.

Jedálny lístok  počas piatich stravovacích dní v jednozmennej prevádzke

obsahuje:

  • dve hlavné mäsové jedlá
  • jedno hlavné jedlo so zníženou dávkou mäsa
  • dve hlavné jedlá múčne a zeleninové

 

 

Zamestnanci ŠJ:      

 

Vedúca ŠJ:                                       Ildikó Nagyová

Kuchárka:                                        Eva Vinczeová

Kuchárka:                                        Mária Ravaszová

 

Pracovná doba:

 

Kuchárky:            Po – Pia:               7,00 – 15,00 hod

Vedúca ŠJ:           Po – Pia:               6,00 – 12,30 hod

 

Časové rozdelenie výdaja stravy pre deti MŠ:

 

Desiata:                08,45 – 09,20 hod

Obed:                   11,30 – 12,15 hod

Olovrant:              14,15 – 14,45 hod

 

Prihlásenie – odhlásenie dieťaťa zo stravy je potrebné  najneskôr do 6,00 hod v aktuálnom stravovacom dni. Možnosti:

  • telefonicky, SMS na tel. č.: +421 0903843803
  • osobne v ŠJ ako súčasť MŠ – Óvoda Jelka

 

V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára 

v čase   od 12,30 – 13,00 hod.

 

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

 

Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred, najneskôr do 30. dňa predchádzajúceho mesiaca formou:

  • vklad na účet: SK 21 0200 0000 3500 1303 2132
  • poštová poukážka

 

 

         Zariadenia spoločného stravovania od 14.12.2019 majú povinnosť informovať svojich stravníkov o krajine pôvodu mäsa, z ktorého uvarili pokrmy. Vyplýva to z vládnej novely zo dňa 12.09.2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

Pôvod mäsa, z ktorého varíme v našej školskej jedálni:

  • hovädzie mäso – Slovenská republika
  • bravčové mäso – Slovenská republika
  • hydina              – Slovenská republika