Správa o VVČ

Predkladá :

Ildikó Vidrová- riaditeľka MŠ Jelka                                                     

            

 

               Prerokované v pedagogickej rade MŠ  dňa  : 23.10.2014

 

              Stanovisko pedagogickej rady školy :

                       Pedagogická rada školy odporúča Rade školy pri MŠ Jelka  schváliť  Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  MŠ Jelka  za školský rok 2013/2014

 

 

              Prerokované v Rade školy pri MŠ Jelka dňa  : 29.10.2014

   

 

                Stanovisko rady školy :

                                     Rada školy odporúča Obce Jelka schváliť Správu o výsledkoch a podmienkach  výchovno-vzdelávacej činnosti  MŠ Jelka za školský rok 2013/2014

                   Stanovisko zriaďovateľa :

                                     Obec Jelka  schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  MŠ Jelka za školský rok 2013/2014

 

1. Základné identifikčné údaje o materskej škole  : § 2 ods.1 písm. a.

 

Názov školského zariadenia:  Materská škola - Óvoda

Adresa:                                     Mierová 960/18 , 925 23 Jelka

Telefón:                                     031 78 76 159, 0918528 881

Fax:                                           nemá

e-mail:                                       msjelka@gmail.com

Web:                                         www. ms-ovoda-jelka.eu

Zriaďovateľ :                           Obec Jelka

Forma hospodárenia:              Rozpočtová organizácia obce Jelka

Riaditeľ školy:                          Ildikó Vidrová

Zástupca riaditeľa:                  Anikó Kovácsová

Vedúca ŠSZ:                             Marta Süllová

 

Vyučovací jazyk:                     slovenský

                                         maďarský

 

Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:

 

Rada školy pri MŠ Jelka  :

 

Meno a priezvisko:

Funkcia:

Delegovaný za:

Bc.Mészárosová Renáta

predseda

za pedagogických zamestnancov

Anikó Kovácsová

tajomník

za pedagogických zamestnancov

Juhásová Eva

 

za nepedagogických zamestnancov

Farkas Péter

 

za zriaďovateľa

Gasparecz Tihamér

 

za zriaďovateľa

Szlováková Andrea

 

za rodičov

Ravaszová Ildikó

 

za rodičov

 

Rada školy pri MŠ bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy zákonných zástupcov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy a detí v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov. Vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci v materskej škole.

        RŠ zasadala štvrťročne. Predsedníčka Renáta Mészárosová, Bc.   zasadnutia viedla v priateľskom duchu, členovia boli aktívni  a zasadnutia boli prínosom aj pre vedenie školy.  Na sedeniach bola prítomná aj riaditeľka školy, ktorá informovala o Výsledkoch VVČ v šk. roku 2013/2014, koncepcii školy , pláne rozpočtu , čerpaní  rozpočtu, aktivitách školy, krúžkovej činnosti, zápise detí do MŠ, technických nedostatkoch.

 

 

Metodické orgány:  Predsedníčkou Metodického združenia na škole je učiteľka Bc. Mészárosová Renáta. MZ zasadala podľa plánu, čo je súčasťou Plánu práce školy.

 

 

 

 

 Poradné orgány riaditeľky MŠ :

 

 Pedagogická rada:

-          Pedagogická rada zasadala podľa určeného plánu – rozhodovala o zásadných

      otázkach výchovy a vzdelávania,  

-     schvaľovala a hodnotila plán práce školy

-          riešila plánované koncepčné otázky výchovy a vzdelávania,

-          prijímala rozhodnutia

na skvalitnenie pedagogickej, metodickej a odbornej práce učiteľov,

-          vytvárala priestor pre pedagógov na prenos informácii, skúsenosti a poznatkov,

-          bola priestorom na vzdelávanie pedagógov

 

Gremiálna rada:

 Vedenie školy sa schádzalo 1x do mesiaca v prípade potreby aj častejšie

-          a riešilo otázky týkajúce sa rozpočtu školy, čerpania finančných prostriedkov,

-          plnenie príjmov – výber príspevku od rodičov ,riešilo materiálne zabezpečenie

výchovy a vzdelávania, stolovania a stravovania, prostriedkov na hygienu,

-          zaoberalo sa pracovnoprávnymi a mzdovými otázkami, technický stav budov

-          a majetku a jeho údržbu, evidencie školského majetku a jeho inventarizáciu, zaoberalo sa ochranou zamestnancov (preventívne prehliadky,

školenia, zabezpečenie OOPP).

                                  

             

 Rodičovská rada     :

                                                                             Rada rodičov riešila na svojom zasadnutí         úlohy vyplývajúce z plánu spolupráce a ich finančného zabezpečenia,

-           rozhodovala o financiách, ktorými hradila školské a mimoškolské aktivity detí, doplnenie a obnovu školského

zariadenia, vybavenie tried učebnými pomôckami a hračkami, o postupe a finančných prostriedkov na údržbu a estetizáciu vnútorného a vonkajšieho

-          prostredia materskej školy

 

Operatívna rada   :                                 

                                                                          – sa schádzala podľa  potreby na prípravu a zabezpečenie                                    krátkodobých úloh a plánovaných akcii  na najbližšie obdobie za účasti zástupcov jednotlivých tried z radov pedagogických zamestnancov

 

Pravidelné porady riaditeľov na Obecnom  úrade sa uskutočňovali 1x do mesiaca.

 

Prácu poradných orgánov  považujem za konštruktívnu, všetci členovia sú aktívni a schopní kooperácie a priateľskej dohody, čím sa zefektívnil spôsob riadenia školy.

Spôsob spoluprácu so starostom obce hodnotíme ako bezkonfliktnú , priateľskú a ústretovú k problémom predškolskej edukácii.

 

 

2.      Údaje o počte detí v materskej škole § 2, ods.1 písm. b

 

Počet detí  (stav k 30. 06. 2014)  :     102                 ( 63 VJS  a 39 VJM)

Počet tried:                                          5                    (3+2)

Počet detí so špeciálno- výchovno- vzdelávacími potrebami :  žiadne

Počet detí odchádz. do 1. ročníka ZŠ :   (  31 z tried s VJS, 14 z triedy s VJM)

Počet detí s odkladom povinnej školskej dochádzky :  0,      DOPŠD : žiadne

Počet zapísaných detí k 31.03.2014:  52

Predpokladaný počet detí k 01.09.2012: 104

Počet neprijatých detí :                         1

Počet vydaných osvedčení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania: 45

 

3.   Zamestnanci materskej školy: § 2 ods1,písm.g

 

Celkový počet zamestnancov:             16

- z toho pedagogickí zamestnanci:      10

- z toho nepedagogickí zamestnanci:    6

 

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov: 100%

 

Vidrová Ildikó                      kvalifikovaná              učiteľka s I. atestáciou

 Bc.   Mészárosová Renáta   kvalifikovaná              samostatná učiteľka

Kovácsová Anikó                 kvalifikovaná              samostatná učiteľka

Pálová Viola                         kvalifikovaná              samostatná učiteľka

Mészárosová Beáta               kvalifikovaná              samostatná učiteľka

Bondorová Lívia                   kvalifikovaná              samostatná učiteľka

Lelkešová Andrea                 kvalifikovaná              samostatná učiteľka

Nagyová Margita                  kvalifikovaná              samostatná učiteľka

Bc.Gaálová Ružena               kvalifikovaná             samostatná učiteľka

Bc.Trnavská Katarína            kvalifikovaná             začínajúca učiteľka

 

 

Me   Meno nepedagogického zamestnanca:

Pracovné zaradenie:

Nagyová Ildikó

ekonómka

Süllová Marta

vedúca ŠJ

Vinczeová Eva

kuchárka

Turániová Terézia

pomocná kuchárka

Dömötörová Mária

upratovačka

Juhásová Eva

upratovačka

 

        4.    Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov:§ 2, ods.1, písm. h

  

 

Kontinuálne vzdelávanie otvára pedagógom nové príležitosti získavať odborné vedomosti, zlepšovať svoje zručnosti a spôsobilosti, ako aj udržiavať a rozširovať vlastné profesijné kompetencie.  Cieľom vzdelávacích programov je rozšíriť spektrum požívaných výchovno-vzdelávacích metód o inovatívne metódy a pomôcky v prospech rozvoja kľúčových kompetencií dieťaťa  predškolského veku.  V školskom roku 2013/2014 pedagogickí zamestnanci absolvovali  niekoľko akreditovaných vzdelávacích programov cez MPC Trnava/ na základe Plánu kontinuálneho vzdelávania MŠ  pre školský rok 2013/2014/, zúčastnili sa na rôznych podujatiach ako sú konferencie workschopy, odborné semináre, vypracovali prednášky, referáty na PP.

 

   Akcie, podujatia organizované pre deti

        

 

  

  V školskom roku 2013/2014 sme uskutočnili v spolupráci s Rodičovským združením niekoľko kultúrnych, pohybových a vzdelávacích aktivít  pod názvom „Radosť pre deti „ :

 

Výchova a vzdelávanie v našej  materskej škole sa realizuje podľa školského vzdelávacieho programu Veselí chrobáčikovia objavujú svet, vypracovaného v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0- predprimárne vzdelávanie. Všetky aktivity a podujatia, ktoré sa uskutočnili v uplynulom školskom roku, vychádzali z plánu práce školy a školského vzdelávacieho programu.

 

September je v materskej škole predovšetkým mesiacom adaptácie detí na nové prostredie, kamarátov, pani učiteľky. Našim hlavným zámerom je vytvoriť pre deti príjemnú atmosféru, bezpečné prostredie, milým a láskavým prístupom im uľahčiť odlúčenie od rodiny.

 

V októbri je naša pozornosť intenzívnejšie zameraná na jesennú prírodu a na prácu s prírodným materiálom. V rámci tvorivých dielní deti s pomocou učiteliek zhotovovali výtvarné práce z jesenných plodov, ovocia a zeleniny a tekvíc. Krásne jesenné kreácie zdobili interiér materskej školy takmer celú jeseň, taktiež farebné šarkany, vyrobené v jednotlivých triedach. Október je aj mesiacom úcty k starším, k čomu vedieme aj deti v materskej škole prostredníctvom rôznych aktivít. Deti sa naučili piesne, básne ,pripravovali darčeky pre svojich starých rodičov. V tomto mesiaci sa deti zúčastnili interaktívneho divadelného predstavenia Kozliatka a vlk, ktoré im poskytlo krásny rozprávkový zážitok. Koncom mesiaca sme zorganizovali tekvicovú slávnosť v záhrade materskej školy. Do tejto už tradičnej akcie sme zapojili aj rodičov, ktorí spolu so svojimi ratolesťami pripravili rôzne rozprávkové bytosti z tekvíc. Veselé postavičky zdobili záhradku školy celý týždeň  a rozveselili okoloidúcich.

 

November sa niesol v znamení hudobno-pohybových činností. Deti sa zúčastnili pohybovej show Knick-Knack, vystúpenia žongléra, ktorý im predviedol zaujímavé kúsky s netradičnými pomôckami a náčiním, ktoré si mohli  aj samé odskúšať. Deti z tried s výchovným jazykom maďarským sa zúčastnili  koncertu hudobnej skupiny Kicsi hang v základnej škole. V novembri k nám zavítali hudobníci z bratislavského hudobného divadla Cirkus Muzicus a hudobná interprétka Anita Ágoston z Budapešti, ktorá vo svojom programe Čarovné chvíle zaspievala piesne zo známych kreslených filmov a detských príbehov.

 

December je v materskej škole  mesiacom tajností, prekvapení a krásnych zážitkov. Séria osláv sa začínala netradične, nakoľko nás v minulom roku nenavštívil Mikuláš. Naopak, my sme sa vybrali za ním do Galanty na Ranč na Striebornom jazere. Mikuláš potešil deti balíčkom prekvapení za ich odvahu predstúpiť pred neho a zaspievať či zarecitovať. V decembri nechýbali divadelné predstavenia pre deti – divadlo Pod hríbom nám zahralo Zimný príbeh, divadlo Kuttyom-fitty krásnu vianočnú rozprávku Betlehémska hviezda. Deti z veľkých tried sa zúčastnili na predstavení medzinárodného interaktívneho divadla v Bratislave, kde si pozreli divadelnú adaptáciu klasickej rozprávky H.Ch. Andersena, Divé labute. Spolu s učiteľkami si pripravili vianočné pozdravy, darčeky, nacvičovali  program na vianočnú besiedku pre rodičov, piekli medovníčky, ozdobovali triedy, okná, stromčeky. V období Adventu sme privítali žiakov zo základnej školy, ktorí nás potešili pekným programom. Po tradičných vianočných trhoch sa v  každej triede uskutočnili vianočné besiedky.

januári sa deti z veľkých tried pripravujú na zápis do 1.ročníka základnej školy. Súčasťou prípravy bola aj návšteva školy a účasť na otvorenej hodine, ktorú organizujú učiteľky prvých ročníkov v spolupráci s učiteľkami materskej školy.

 

Február je v materskej škole mesiacom fašiangov a zábavy. Pripravili sme pre deti divadelné predstavenia, zábavno-náučný príbeh: Hugo a jeho sladkosti, a v podaní Šamorínskeho bábkového divadla veselú interaktívnu rozprávku: Škriatok Piatok. Ako mimoriadne úspešnú akciu hodnotíme návštevu divadla v Senci, kde našim deťom žiaci z  umeleckej školy pani Renaty Madarászovej- Rovňákovej  vo svojom hudobno-tanečnom programe Cililing v zimnej záhrade pripravili krásny umelecký zážitok. Vo februári sa zorganizovala aj rodičovská zábava a na konci fašiangového obdobia, 3.marca detský karneval.

 

Marec bol v uplynulom roku veľmi bohatý na rôzne akcie a podujatia. Nakoľko je marec mesiacom kníh, našu pozornosť sme intenzívnejšie zamerali na knihy a na pestovanie vzťahu ku knihe rôznymi metódami a aktivitami. Boli to: rozprávkové predpoludnia v triedach, čítanie rozprávok, beseda o prečítanom a prezeranie ilustrácií, maňuškové hry v podaní učiteliek, príprava vlastnej knižky, návšteva v miestnej knižnici. V marci mali deti možnosť pozrieť si trochu oneskorený fašiangový program divadla Kuttyom-fittykočovné divadlo z Prešova im zahralo rozprávku s názvom Zbojnícka kráľovná. Na dvore materskej školy sme organizovali športový deň, v rámci ktorého si deti vyskúšali rôzne disciplíny, ktoré sme zvolili tak, aby sa  rozvíjali ich pohybové schopnosti a fyzická zdatnosť. 5-6 ročné deti navštívili dopravné ihrisko v Galante, kde sa oboznamovali s niektorými základnými dopravnými pravidlami, značkami, situáciami.  Posledný marcový deň k nám zavítali sokoliari, ktorí deťom priblížili život dravých vtákov.

 

Začiatkom apríla sme usporiadali environmentálnu súťaž s jarnou tematikou, kde deti prezentovali svoje poznatky a vedomosti  o tomto ročnom období.  V apríli k nám opäť zavítalo divadlo Pod hríbom s adaptáciou rozprávky o Perníkovej chalupke a v podaní hercov z Európskeho detského divadla si deti pozreli rozprávku O neskrotnej princeznej. Koncom mesiaca sme znovu navštívili divadlo v Senci z príležitosti záverečného vystúpenia žiakov umeleckej školy Renaty Madarászovej – R..

 

Máj v materskej škole patrí predovšetkým matkám. Deti spolu s učiteľkami nacvičovali program, vyrábali darčeky, aby mohli preukázať svoju lásku k mamičkám. V každej triede sme usporiadali besiedku ku dňu matiek. Koncom mesiaca sme privítali pani M. Velšicovú, ktorá k nám každý rok zavíta so svojím veselým hudobným programom.

 

 

Jún, ako vždy, sa začínal  sviatkom detí, ktorý sme aj v minulom roku slávili celý týždeň pod názvom Týždeň radosti a súťaženia. V rámci tohto týždňa sme pre deti pripravili rôzne pohybové a kultúrne programy: kreslenie na asfalt pred obchodným domom JEDNOTA, športovú olympiádu na miestnom športovom ihrisku, ukážku požiarnickej techniky pod názvom Pozor, horí!, krásny výlet na ranč Agárdi v Hrubej Borši, deň veselosti na dvore materskej školy. Deti si pozreli vystúpenie spolužiakov- absolventov tanečnej školy, ktorí  svoj  talent predviedli aj na otvorenej hodine pre rodičov. Predškoláci krásne reprezentovali našu materskú školu na obecných slávnostiach. 26. jún bol dňom rozlúčky predškolákov. Po slávnostnom odovzdávaní vysvedčenia a darčekov, po krásnom programe deti odchádzali zo škôlky dojaté a so slzami v očiach.

 

 

 

 

 

 

6.Projekty , do ktorých je  materská škola zapojená: § 2, ods.1, písm. j

 

 

Veselé zúbky je projekt, ktorého cieľom je zaujímavou formou vzbudiť v deťoch záujem o čistenie zúbkov a výraznou mierou tak prispieť k vytváraniu návykov v oblasti správnej starostlivosti o zuby nielen u detí, ale aj u ich rodičov a pedagógov. Projekt sa skladá z troch fáz: v prvej fáze naša materská škola obdržala balíček veselých zúbkov, ktorého súčasťou boli knižky Veselé zúbky a Zúbková sada. V druhej fáze sme zorganizovali Deň veselých zúbkov, kde sa deti mohli naučiť správny postup čistenia si zúbkov prostredníctvom prezentácie na interaktívnej tabuli. Treťou fázou je zorganizovanie Celoslovenského dňa veselých zúbkov, na ktorom sa môžu zúčastniť všetky deti a rodičia.

 

Deň Zeme je veľmi významný pre svet, pretože v tento deň si ľudia pripomenú ako je dôležité chrániť prírodu. Deti z našej MŠ  si tento deň pripomenuli výtvarným a pracovným stvárnením prírody, čistením školskej záhradky, zbieraním smeti na dvore, poukázali na nebezpečenstvo znečistenia prírody a dôležitosť  starostlivosti o našu Zem.

 

Zelená škola je medzinárodný projekt, ktorého cieľom je viesť k zdravšej, zelenšej a aktívnejšej škole a spoločnosti, podporovať činnosti vedúce k environmentálnemu správaniu.

 

Recyklohry - je školský recyklačný program s cieľom zvýšiť povedomie u detí o triedení odpadov  a tiež zaistiť si recykláciu drobných elektrozariadení v čo najvyššej miere.

Olympijský festival Slovenska– v uplynulom školskom roku sa naša škola zapojila do projektu OFS pod tradičným heslom: Rýchlejšie, vyššie, silnejšie, čestne a v priateľstve. Učiteľky z veľkých tried zorganizovali Detský olympijský deň pre našich škôlkárov na miestnom športovom ihrisku. V úlohách sa realizovali športy a športové činnosti, ktoré podnecujú a vyvolávajú kladné vnútorné pocity u detí. Deti mohli preukázať svoju šikovnosť, nápaditosť, vôľu zvíťaziť, čestne súťažiť, pracovať v tíme a pre tím a preukázať  vedomosti o symbolike Olympijských hier. Cieľom projektu bolo podnietiť všetkých zodpovedných k tomu, aby výraznejším spôsobom vytvárali podmienky na športovanie detí a mládeže, propagovali šport ako cestu k zdraviu a harmonickému rozvoju, k telesnej zdatnosti a psychickej odolnosti.

Póla radí deťom- je preventívny projekt Policajného zboru SR, ktorý je určený pre deti predškolského veku. Cieľom projektu je naučiť deti bezpečne sa správať v rizikových situáciách, pripravovať ich k zodpovednosti za svoje zdravie a svoje veci. Prostredníctvom tohto projektu sú deti primeraným spôsobom informované o rizikách, s ktorými sa môžu v bežnom živote stretnúť.

Šanca pre deti – v školskom roku 2013/14 prebiehal v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Galante projekt, do ktorého sa zapojila aj naša materská škola. Projekt bol zameraný na diagnostiku detí, teda na odhaľovanie deficitov a oslabení funkcií, ktorých dozrievanie je dôležité pri nástupe dieťaťa do školy.

Digiškola – je národný projekt s presným názvom: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho  školstva. Cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky, tak ako aj zriadenie a vybavenie digitálnych tried. V rámci projektu získala naša materská škola interaktívnu tabuľu, notebook a farebnú laserovú tlačiareň.

Projekt AMV ponúka pedagógom možnosť spoznať nové informačné technológie a zdroje informácií, naučiť sa rozlišovať mediálne obsahy a využiť ich vo výchove, zvládnuť nástrahy modernej komunikácie a predovšetkým získať spôsobilosť vo svojej priamej edukačnej činnosti využívať vhodné metódy a formy, ktoré aktivizujú dieťa k činnosti prostredníctvom zážitku a vlastnej skúsenosti. Na podporu využívania aktivizujúcich metód vo výchove by mali slúžiť aj interaktíne didaktické pomôcky či interaktívne tabule. Absolvovanie vzdelávania pedagogických zamestnancov v rámci projektu a tým získanie nových kompetencií bude prínosom predovšetkým pre deti.

Materská škola je zapojená do projektu „ Bezpečná škôlka“, ktorý je zameraný na dopravnú výchovu.

 Materská škola je zapojená aj do Európskeho programu podpory spotreby ovocia a zeleniny v školách s finančnou podporou Európskeho spoločenstva „ Školské ovocie“.

 Školská jedáleň pri MŠ je zapojená do projektu Danone Školskej Mliečnej Ligy od roku 2004. Stravníkom ponúka alternatívny typ stravovania – zvýšená konzumácia ovocia a zeleniny počas celého dňa, pitný režim v triedach.