Zápis do 1. ročníka základnej školy

Riaditeľstvo Základnej školy, Školská 399/1, Jelka oznamuje, že zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční v termínoch:

  • elektronicky:  od 01. apríla 2023 do 30. apríla 2023 prostredníctvom

https://moja.skolanawebe.sk/skola/zsjelka/prihlaska_zs

– overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami + (občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list a preukaz poistenca dieťaťa) sa uskutoční v termíne 12., 13. a 14. apríla 2023 v čase od 13.00 do 18.00 h v budove školy.

  • osobne: 12., 13. a 14. apríla 2023 od 13.00 do 18.00 h v budove ZŠ Jelka

Rodičia, ktorí vykonajú zápis elektronicky sa tak isto dostavia s dieťaťom v uvedenom termíne na osobné stretnutie, kde sa overia všetky poskytnuté údaje.

 

K zápisu je potrebné priniesť:

– rodný list dieťaťa + preukaz poistenca

– občiansky preukaz rodiča

– vyplnený dotazník prváka, ktorý obdržíte v materskej škole, alebo si ho môžete stiahnuť z webovej stránky školy – www.zsjelka.sk

– poplatok 20,- € za súbor zošitov pre prváka

 

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného centra  poradenstva a prevencie (CPaP)

do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do školy, najneskôr do 14.06. 2023.