ZÁPIS  DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY 

    Riaditeľstvo Materskej školy- Óvoda v Jelke  oznamuje rodičom/zákonným zástupcom/  , že zápis detí do MŠ  na školský rok 2019/2020 sa uskutoční od  01.apríla 2019 do 12. apríla 2019 v čase od 10,00  do 13,00 hodiny v hospodárskej časti  budovy materskej školy. Deti je možné zapísať do tried s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským

Podmienky prijímania:  Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. a vyhlášky č. 308/2009 Z. z.  o materskej škole na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú treba predložiť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími problémami, treba predložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch do šiestich rokov .

Prednostne sa prijímajú deti:

  • ktoré dovŕšili  piaty rok veku,
  • ktorým bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • ktorým bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,

Deti sa prijímajú do naplnenia kapacity jednotlivých tried.

V prípade  zvýšeného záujmu o prijatie detí  na predprimárne vzdelávanie  do materskej školy  uprednostníme pri prijímaní:

  • dieťa  z obce Jelka
  • dieťa samoživiteľa, osirelé dieťa / individuálna situácia dieťaťa /,
  • ak zákonný zástupca podal žiadosť o prijatie dieťaťa v dvoch po sebe nasledujúcich  rokoch.

 

Bližšie informácie: na uvedených tel. číslach, alebo priamo na riaditeľstve MŠ- Óvoda.

Žiadosť si zákonný zástupca prevezme v materskej škole/ tlačivo môžete stiahnuť aj z webovej stránky materskej školy: www.ms-ovoda-jelka.eu /a predloží riaditeľke  spolu     s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Spôsob podania žiadosti: osobne, písomne poštou, e-mailom.

Písomné rozhodnutie o prijatí/ neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2019/2020  vydá riaditeľka materskej školy do 31. 05.2019                                                                                                                                     

Prosíme doniesť  rodný list dieťaťa.  Ďakujeme
 
Értesítjük a szülöket, hogy a beiratkozás a 2019/2020 -as tanévre áprílis 1-töl áprílis 12-ig , 10. 00 órától 13.00 óráig lesz az óvodában. Kérjük hozzák magukkal a beíratandó gyermek születési anyakönyvi kivonatát. Köszönjük !
 

Tlačivá na stiahnutie:

Žiadosť o prijatie do materskej školy.docx (20744)

Dotazník do pedagogického denníka.doc (46080)

Suhlas_zakonneho_zastupcu_MS.doc (35328)

Óvodai jelentkezölap.pdf (136242)

Kérdöív a beiratkozáshoz (1).doc (46592)

***********************************************************************************************************************************************************************************
 
 

ZÁPIS DO I. ROČNÍKA ZŠ  JELKA

 
Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský  rok 2019/2020 sa koná dňa 5. apríla 2019 / piatok / od 12.00- 18.00 hod. v budove ZŠ v Jelke .
 
 
***********************************************************************************************************************************************************************************