PRIJÍMANIE DETÍ  NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V ŠK. R. 2020/2021

 

 
Riaditeľstvo MŠ- Óvoda v Jelke  oznamuje rodičom, ktorí si podávali žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok 2020/2021, že potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa treba  odovzdať do 19. júna 2020. Ak  do daného termínu zákonný zástupca dodatočne nepriloží  potvrdenie  o zdravotnom stave ( druhá strana tlačiva " Žiadosť o prijatie  dieťaťa na predprimárne vzdelávanie" )  , dieťa  bude prijaté na adaptačný pobyt . 
Písomné rozhodnutie o prijatí, alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  vydá riaditeľstvo MŠ- Óvoda  do 15. júla 2020.
Ak do času vydania rozhodnutia o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími  potrebami do materskej školy  zákonný zástupca  dodatočne  nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave  dieťaťa a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva  a prevencie , dieťa so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami bude prijaté na diagnostický pobyt.

 

Žiadosť o prijatie do materskej školy.docx (21409)   

 
 
 Legislatívne vymedzenie prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách :
Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti podľa § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a podľa § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z.“).
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma: - spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku.
 
Prednostne sa prijíma:
- dieťa ,ktoré dovŕšilo  piaty rok veku
- dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
 - dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
 
   Ostatné podmienky prijímania určené riaditeľkou materskej školy prerokované pedagogickou radou:
- dieťa má trvalý pobyt v obci Jelka,
- dieťa k 31. augustu dovrší tri roky veku,
- obaja rodičia dieťaťa sú zamestnaní,
- o dieťa sa stará osamelý zákonný zástupca, 
- dieťa má/ malo v tunajšej MŠ súrodenca,
- ak zákonný zástupca podal žiadosť o prijatie do materskej školy v dvoch po sebe nasledujúcich rokoch.
 
 
 Riaditeľka MŠ rozhodne do 15. júla 2020 o prijatí/ neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, ak má k dispozícii všetky podklady pre rozhodnutie, inak rozhodne o prijatí na adaptačný alebo diagnostický pobyt.
Prosíme preto  zákonných zástupcov aby dodatočne,  najneskôr do konca mája  predložili potvrdenie o zdravotnom stave  dieťaťa od pediatra alebo vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami.
 
Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nemožno chápať ako potvrdenie o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa, ale ako potvrdenie toho, že dieťa netrpí žiadnou chororbou, ktorej prejavy alebo dôsledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v MŠ, prípadne ohrozovať výchovu a vzdelávanie ostatných detí. Súčasťou potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa je informácia lekára o absolvovaní povinného očkovania.
 
Prijímaniu dieťaťa, ktoré má odložený začiatok povinnej školskej dochádzky, predchádza vydanie rozhodnutia o odklade riaditeľkou základnej školy.
 
Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa sme zaviedli v mš postupnú adaptáciu: zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na dohodnutý čas, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami. Pri zníženej adaptačnej schopnosti môže riaditeľka  po prerokovaní so zákonným zástupcom  rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas. Dôvodom prerušenia dochádzky je aj dodatočné zistenie nezvládnutia základných hygienických návykov. 
 
 
 
 

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

Riaditeľstvo Materskej školy- Óvoda v Jelke oznamuje rodičom /zákonným zástupcom/, že zápis detí do MŠ na školský rok 2020/2021 sa uskutoční v termínoch:
 
Elektronicky : od 27. apríla 2020 do 30. apríla 2020,
Osobne:  27. apríla 2020- pondelok od 9.00 do 12.00 hod.
                 29 . apríla 2020- streda od 9.00 do 12.00 hod. v budove materskej školy
 
 Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do mš sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa komunikácia elektronickou formou,  pri osobnom podaní klásť veľký  dôraz na dodržiavanie hygienicko- epidemiologických opatrení.   Potvrdenie o zdravotnom stave nebudeme vyžadovať. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave ,dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt. Ak ide o prijatie  dieťaťa so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva  a prevencie. Ak zákonní zástupcovia dieťaťa so ŠVVP  dodatočne nepriložia  potvrdenie o zdravotnom stave  a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie ,dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.
 

Tlačivá  potrebné k zápisu máte možnosť si stiahnuť tu a posielať na emailovú adresu : msjelka@gmail.com alebo v  danom termíne priniesť  vyplnené do mš.

Pri osobnom zápise je potrebné dodržať všetky hygienicko-epidemiologické opatrenia - rúško, rukavice.

Dokumenty na stiahnutie:

                                                  

Dotaznik pre rodičov.pdf (526702)

hlas_zákonného_zástupcu_MS.doc (35328)                                             

 

Deti je možné zapísať do tried s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským

  • .

Bližšie informácie: 0918 528 881, msjelka@gmail.com

Žiadosť -tlačivo môžete stiahnuť z webovej stránky materskej školy: www.ms-ovoda-jelka.

Spôsob podania žiadosti:  písomne , e-mailom.

Písomné rozhodnutie o prijatí/ neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021  vydá riaditeľka materskej školy do 15. 07.2020              

 

BEIRATKOZÁS AZ ÓVODÁBA

A jókai óvoda igazgatósága értesíti a szülőket/törvényes képviselőket, hogy a gyermekek óvodába való beíratása a 2020/2021-es tanévre az alábbi idöpontokban lesz:

Elektronikai  formában: 2020.április 27-től 2020.április 30-ig

Személyesen a gyermekek részvétele nélkül: 2020.április 27. (hétfő) 9,00-tól 12,00-ig

                                                                      2020.április 29.(szerda) 9,00-tól 12,00-ig az óvodában

A személyes beíratás esetén be kell tartani az összes higiéniai- epidemiológiai előírást – szájmaszk, védőkesztyű.

A beíratáshoz szükséges nyomtatványok óvodánk weboldaláról letölthetők.: www.ms-ovoda-jelka.eu.

Az óvodába való felvétel feltételei: A gyermek egészségi állapotáról szóló igazolást nem kérjük.

Abban az esetben, ha a a gyermek óvodába való felvételét igazoló határozat kiadásáig a törvényes képviselő utólagosan nem adja le a gyermek egészségi állapotáról szóló igazolást, a gyermek csak adaptációs óvodalátogatásra lesz felvéve. A speciális nevelő-oktató szükségleteket igénylő gyermek esetében nem kérjük az illetékes nevelési tanácsadó véleményét. Amennyiben a speciális nevelő-oktató szükségleteket igénylő gyermek törvényes képviselője nem biztosítja be utólagosan a gyermek egészségi állapotáról szóló igazolást, valamint az illetékes nevelési tanácsadó véleményét, akkor a gyermek csak diagnosztikai óvodalátogatásra lesz felvéve.

A gyermekeket szlovák illetve magyar oktatási nyelvű osztályokba lehet beíratni 3-tól 6 éves korig.

Az óvodába való felvétel során előnyben részesülnek azok a gyerekek, akik:

-        betöltötték ötödik életévüket

-        halasztást kaptak a kötelező iskolalátogatást illetően

A felvett gyermekek száma attól függ, hogy az egyes osztályok mennyi szabad kapacitással rendelkeznek. Magas érdeklődés esetén előnyben részesülnek azok a gyermekek, akik:

-        Jóka község lakosai

-        egyedülálló szülő vagy árva gyermek ( a gyermek individuális helyzete)

-        amennyiben a törvényes képviselő két egymás utáni évben beadta a kérvényt a gyermek óvodába való felvételéről.

További információk: a fent található telefonszámokon.

A kérvény beadásának módja: elektronikus útonmsjelka@gmail.com

A gyermek felvételét/elutasítását igazoló határozatot a 2020/2021-es tanévre az óvoda igazgatónője adja ki 2020.07.15-ig.                                        

 Óvodai jelentkezölap.pdf (136242)

 
 

 

***********************************************************************************************************************************************************************************
 
 

 

 
 
 
***********************************************************************************************************************************************************************************