PRIJÍMANIE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Usmernenie k prijímaniu detí do materskej školy- školský rok 2023/2024

Riaditeľstvo Materskej školy-Óvoda v Jelke oznamuje rodičom, že zápis do materskej školy na školský rok 2023/2024 sa uskutoční:
- elektronicky:  od 02.05.2023 do 04.05.2023, e-mailová adresa: msjelka@gmail.com
- osobne: od 02.05.2023 do 04.05.2023, včase od 9,00 hod. do 13,00 hod. v hospodárskej časti materskej školy.
 
Tlačivá sú k dispozícii na webovej stránke materskej školy, alebo si môžete prevziať osobne v dňoch 26.04.2023 a 27.04.2023. od 10,30 hod. do 12,00 hod. 
 
 
Tlačivá sú k dispozícii na: www.ms-ovoda-jelka.eu (Žiadosť o prijatie do materskej školy, Dotazník pre rodičov, Súhlas zákonného zástupcu). 
Žiadame rodičov, aby k tlačivám priložili fotokópiu rodného listu dieťaťa a fotokópiu občianskeho preukazu rodiča/ zákonného zástupcu. 
 
POZOR! Na tlačivách musí byť podpis oboch rodičov.
 
Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí / neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 30. júna 2023.

 

Materskú školu môžu navštevovať len deti, ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerané samostatné. 
 

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Riaditeľstvo Materskej školy-Óvoda, Mierová 960/18 Jelka oznamuje rodičom/zákonným zástupcom, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2023/2024 sa uskutoční od 02.05.2023 do 04.05.2023 od 9,00 hod. do 13,00 hod. Tlačivá sú k dispozícii na webovej stránke materskej školy, alebo si môžete prevziať osobne v dňoch 26.04.2023 a 27.04.2023 od 10,30 hod. do 12,00 hod. v hospodárskej časti budovy materskej školy. Deti je možné zapísať do tried s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským. Pre dieťa, ktoré dosiahne 5 rokov veku do 31.08.2023 je predprimárne vzdelávanie povinné.

Podmienky prijímania: Na predprimárne vzdelávanie do materskej školy sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č. 245/2022 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú treba predložiť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, treba predložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Prednostne sa prijímajú deti:

  • pre ktorých plnenie predprimárneho vzdelávania je povinné
  • pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

Deti sa prijímajú do naplnenia kapacity materskej školy. V prípade zvýšeného záujmu o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy uprednostníme pri prijímaní:

  • dieťa samoživiteľa, osirelé (individuálna situácia dieťaťa)
  • ak zákonný zástupca podal žiadosť o prijatie dieťaťa v dvoch po sebe nasledujúcich rokoch
  • v závislosti od voľnej kapacity podľa veku dieťaťa

Materskú školu môžu navštevovať len deti, ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné.

Bližšie informácie: na uvedenom telefónnom čísle, alebo na riaditeľstve materskej školy

Spôsob podania žiadostí: e-mailom, osobne, písomne poštou

Písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2023/2024 vydá riaditeľka materskej školy do 30.06.2023

                                                      Anikó Kovácsová-riaditeľka materskej školy