ZMENA- Presný termín zápisu do MŠ  pre školský rok 2020/2021 bude uverejnený neskôr !!!!

 
 Zápis detí do materskej školy bude prebiehať  v mesiaci máj 2020.Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do mš sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa komunikácia elektronickou formou, prípadne  iným spôsobom v závislosti od  priestorových možností s dôrazom na dodržiavanie hygienicko- epidemiologických opatrení.   Potvrdenie o zdravotnom stave nebudeme vyžadovať. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave ,dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt. Ak ide o prijatie  dieťaťa so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva  a prevencie. Ak zákonní zástupcovia dieťaťa so ŠVVP  dodatočne nepriložia  potvrdenie o zdravotnom stave  a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie ,dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.
 

Tlačivá  potrebné k zápisu máte možnosť si stiahnuť tu a posielať na emailovú adresu : msjelka@gmail.com alebo v mesiaci máj ich priniesť  vyplnené do mš.

Pri osobnom zápise je potrebné dodržať všetky hygienicko-epidemiologické opatrenia - rúško, rukavice.

Dokumenty na stiahnutie:

Žiadosť o prijatie do materskej školy.docx (21409)                                                     

Dotaznik pre rodičov.pdf (526702)

hlas_zákonného_zástupcu_MS.doc (35328)                                             

 Óvodai jelentkezölap.pdf (136242)

 

ZÁPIS  DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY 

 
 

    Riaditeľstvo Materskej školy- Óvoda v Jelke  oznamuje rodičom/zákonným zástupcom/  , že zápis detí do MŠ  na školský rok 2020/2021 sa uskutoční  v mesiaci  máj 2020. 

Deti je možné zapísať do tried s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským

Podmienky prijímania:  Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. a vyhlášky č. 308/2009 Z. z.  o materskej škole na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch do šiestich rokov .

Prednostne sa prijímajú deti:

  • ktoré dovŕšili  piaty rok veku,
  • ktorým bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • ktorým bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,

Deti sa prijímajú do naplnenia kapacity jednotlivých tried.

V prípade  zvýšeného záujmu o prijatie detí  na predprimárne vzdelávanie  do materskej školy  uprednostníme pri prijímaní:

  • dieťa  z obce Jelka
  • dieťa samoživiteľa, osirelé dieťa / individuálna situácia dieťaťa /,
  • ak zákonný zástupca podal žiadosť o prijatie dieťaťa v dvoch po sebe nasledujúcich  rokoch.

Bližšie informácie: 0918 528 881, msjelka@gmail.com

Žiadosť -tlačivo môžete stiahnuť z webovej stránky materskej školy: www.ms-ovoda-jelka.

Spôsob podania žiadosti:  písomne poštou, e-mailom.

Písomné rozhodnutie o prijatí/ neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021  vydá riaditeľka materskej školy do 31. 06.2020                 

Tlačivá na stiahnutie:

Žiadosť o prijatie do materskej školy.docx (21409)                                                     

Dotaznik pre rodičov.pdf (526702)

hlas_zákonného_zástupcu_MS.doc (35328)                                             

 Óvodai jelentkezölap.pdf (136242)

 

***********************************************************************************************************************************************************************************
 
 

 

 
 
 
***********************************************************************************************************************************************************************************