PRIJÍMANIE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Usmernenie k prijímaniu detí do materskej školy- školský rok 2022/2023

Riaditeľstvo Materskej školy-Óvoda v Jelke oznamuje rodičom, že zápis do materskej školy na školský rok 2022/2023 sa uskutoční:
- elektronicky:  od 01.05.2022 do 04.05.2022, e-mailová adresa: msjelka@gmail.com
- osobne: od 02.05.2022 do 04.05.2022, včase od 9,00 hod. do 13,00 hod. v hospodárskej časti materskej školy.
 
Tlačivá sú k dispozícii na webovej stránke materskej školy, alebo si môžete prevziať osobne v dňoch 28.04.2022 a 29.04.2022. od 10,00 hod. do 12,00 hod. 
Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2022 je predprimárne vzdelávanie povinné. 
 
Pri osobnom zápise rodič musí dodržiavať hygienicko-epidemiologické predpisy. 
Tlačivá sú k dispozícii na: www.ms-ovoda-jelka.eu., Tlačivá na stiahnutie ( Žiadosť o prijatie do materskej školy, Dotazník pre rodičov, Súhlas zákonného zástupcu). 
 
POZOR! Na tlačivách musí byť podpis oboch rodičov.
 
Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí / neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 30. júna 2022.

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma:
- dieťa ,ktoré dovŕšilo  piaty rok veku
- dieťa pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.
 
Ostatné podmienky prijímania:
- dieťa smoživitela osirelé (individuálna situácia dieťaťa)
- dieťa má  v tunajšej MŠ súrodenca,
- v závislosti od voľnej kapacity podľa veku dieťaťa,
- ak zákonný zástupca podal žiadosť o prijatie do materskej školy v dvoch po sebe nasledujúcich rokoch.
 
 
Materskú školu môžu navštevovať len deti, ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerané samostatné.