PRIJÍMANIE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY


Usmernenie k prijímaniu detí do materskej školy- školský rok 2021/2022

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné. 
Od školského roku 2021/2022 bude môcť dieťa plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj formou individuálneho vzdelávania.
Ak bude v čase prijímania detí do materskej školy pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, odporúča sa komunikácia elektronickou formou.
Žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy  na školský rok 2021/2022 sa budú podávať v čase od 3. mája 2021 do 7. mája 2021. Tlačivá   si môžete prevziať aj osobne  v hospodárskej časti budovy materskej školy  v dňoch 4. a 5. mája 2021 v čase od 9.00 hod. do 13.00 hod. bez osobnej prítomnosti detí. 
K žiadosti musí priložiť rodič potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní, v prípade , že týmto dieťaťom  bude dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, priloží rodič aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie  a odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt  /na 3 mesiace /.  Ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt
 
Rodič môže podať žiadosť: - osobne, - poštou, -e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu / msjelka@gmail.com /
 
Rodič môže žiadosť doručiť aj prostredníctvom: -elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy,- elektronického dokumentu , ktorý je autorizovaný elektronickým podpisom.
Dieťa , ktoré už navštevuje materskú školu a do 31. augusta 2021 dosiahne päť rokov veku , sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy automaticky od 1. septembra 2021 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie.
Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok, ak dieťa po dovŕšení šiesteho  roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľka materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom rodiča.
Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí / neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 15. júna 2021, ak má k dispozícii všetky podklady pre rozhodnutie, inak rozhodne o prijatí na adaptačný alebo diagnostický pobyt. Prosíme preto zákonných zástupcov aby dodatočne,najneskôr do 15. mája 2021 predložili potvrdenie o zdravotnom stave  dieťaťa od pediatra alebo vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami.
 
Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nemožno chápať ako potvrdenie o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa, ale ako potvrdenie toho, že dieťa netrpí žiadnou chororbou, ktorej prejavy alebo dôsledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v MŠ, prípadne ohrozovať výchovu a vzdelávanie ostatných detí. Súčasťou potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa je informácia lekára o absolvovaní povinného očkovania.
 
Tlačivá :

Dotaznik pre rodičov.pdf (526702)

 
 
 Legislatívne vymedzenie prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách :
Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti podľa § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a podľa § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z.“).
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma: - spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku.
 
Prednostne sa prijíma:
- dieťa ,ktoré dovŕšilo  piaty rok veku
- dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
 - dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
 
   Ostatné podmienky prijímania určené riaditeľkou materskej školy prerokované pedagogickou radou:
- dieťa má trvalý pobyt v obci Jelka,
- dieťa k 31. augustu dovrší tri roky veku,
- obaja rodičia dieťaťa sú zamestnaní,
- o dieťa sa stará osamelý zákonný zástupca, 
- dieťa má/ malo v tunajšej MŠ súrodenca,
- ak zákonný zástupca podal žiadosť o prijatie do materskej školy v dvoch po sebe nasledujúcich rokoch.
 
Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa sme zaviedli v mš postupnú adaptáciu: zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na dohodnutý čas, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami. Pri zníženej adaptačnej schopnosti môže riaditeľka  po prerokovaní so zákonným zástupcom  rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas. Dôvodom prerušenia dochádzky je aj dodatočné zistenie nezvládnutia základných hygienických návykov. 
 
 

Bližšie informácie: 0918 528 881, msjelka@gmail.com

Pri osobnom zápise je potrebné dodržať všetky hygienicko-epidemiologické opatrenia - rúško, rukavice.                                      

                                            

Deti je možné zapísať do tried s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským

            BEIRATKOZÁS AZ ÓVODÁBA

A jókai óvoda igazgatósága értesíti a szülőket/törvényes képviselőket, hogy a gyermekek óvodába való beíratása a 2021/2022-es tanévre az alábbi idöpontokban lesz:

Elektronikai  formában: 2021. május 3-tól  2021. május 7-ig

Személyesen a gyermekek részvétele nélkül: 20201. május 4. és 5 . (kedd, szerda ) 10,00-töl 13,00-ig

A személyes beíratás esetén be kell tartani az összes higiéniai- epidemiológiai előírást – szájmaszk, védőkesztyű.

A beíratáshoz szükséges nyomtatványok óvodánk weboldaláról letölthetők.: www.ms-ovoda-jelka.eu.

 

Abban az esetben, ha a gyermek óvodába való felvételét igazoló határozat kiadásáig a törvényes képviselő utólagosan nem adja le a gyermek egészségi állapotáról szóló igazolást, a gyermek csak adaptációs óvodalátogatásra lesz felvéve. A speciális nevelő-oktató szükségleteket igénylő gyermek esetében nem kérjük az illetékes nevelési tanácsadó véleményét. Amennyiben a speciális nevelő-oktató szükségleteket igénylő gyermek törvényes képviselője nem biztosítja be utólagosan a gyermek egészségi állapotáról szóló igazolást, valamint az illetékes nevelési tanácsadó véleményét, akkor a gyermek csak diagnosztikai óvodalátogatásra lesz felvéve.

A gyermekeket szlovák illetve magyar oktatási nyelvű osztályokba lehet beíratni 3-tól 6 éves korig.

Az óvodába való felvétel során előnyben részesülnek azok a gyerekek, akik:

-        betöltötték ötödik életévüket

-        halasztást kaptak a kötelező iskolalátogatást illetően

A felvett gyermekek száma attól függ, hogy az egyes osztályok mennyi szabad kapacitással rendelkeznek. Magas érdeklődés esetén előnyben részesülnek azok a gyermekek, akik:

-        Jóka község lakosai

-        egyedülálló szülő vagy árva gyermek ( a gyermek individuális helyzete)

-        amennyiben a törvényes képviselő két egymás utáni évben beadta a kérvényt a gyermek óvodába való felvételéről.

További információk: a fent található telefonszámokon.

A kérvény beadásának módja: elektronikus útonmsjelka@gmail.com

A gyermek felvételét/elutasítását igazoló határozatot a 2021/2022-es tanévre az óvoda igazgatónője adja ki 2021 júnis .15-ig.                                        

 Óvodai jelentkezölap.pdf (136242)

 
 

 

***********************************************************************************************************************************************************************************
 
 

 

 
 
 
***********************************************************************************************************************************************************************************