Oznam – zápis do 1.ročníka pre školský rok 2021/2022

 

Riaditeľstvo Základnej školy, Školská 399/1, Jelka oznamuje, že zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termínoch:

  • elektronicky:  od 01. apríla 2021 do 30. apríla 2021 prostredníctvom https://moja.skolanawebe.sk/skola/zsjelka/prihlaska_zs  – overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami + (občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list a preukaz poistenca dieťaťa) sa uskutoční v termíne 27., 28. a 29.apríla 2021 v čase od 13.00 do 18.00 h v budove školy.

V prípade priaznivej epidemiologickej situácie:

  • osobne: 27.,28. a 29. apríl 2020 od 13.00 h do 18.00 h v budove ZŠ Jelka 
  • Pri osobnom zápise je potrebné dodržať všetky hygienicko-epidemiologické opatrenia – respirátor, rukavice, vlastné pero.

Je potrebné  doniesť občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list a preukaz poistenca dieťaťa.

 

  • Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenie výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do školy, najneskôr do 11.06. 2021.
  • Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do 11.06. 2021.
  • Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasti žiadosti zákonného zástupcu, ktorými sú súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast sa nebudú vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do 11.06. 2021.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte riaditeľstvo školy na: info@zsjelka.sk, prípadne na 0911 030 343 alebo 0911 030 342.

 

Tlačivá  potrebné k zápisu máte možnosť si stiahnuť a priniesť ich vyplnené.

Dokumenty na stiahnutie: