Szülői tanács

Rodičovské  združenie pri MŠ – Óvoda v Jelke  je  občianské združenie.

RZMŠ Jelka je združenie rodičov, zákonných zástupcov detí  pri Materskej škole na Mierovej ulici v Jelke

Poslaním spolupracovať s pedagogickými pracovníkmi pri výchove a vzdelávaní detí, ktoré je založené na princípe humanizmu, vlastenectva, vedeckosti a demokrácie,

 • zabezpečovať :ochranu práv detí, ktoré sú zakotvené v Deklarácii práv dieťaťa medzinárodnej organizácie UNESCO s dôrazom na rešpektovanie jeho osobnosti,
 • ochranu  záujmov rodičov týchto detí,
 • ochranu učiteľov s morálnym kreditom proti nátlakovým skupinám a intrigánstvu,
 • podporovať úsilie vedenia MŠ, ped. zamestnancov vo výchovno- vzdelávacom procese,
 • zúčastňuje sa na riešení výchovných a vzdelávacích problémov,
 • podieľa sa na ochrane zdravia detí a podporuje ich zdravý telesný a psychický vývin,
 • pomáha pri organizovaní mimoškolských aktivít, školských výletov, exkurzii,
 • spolupracuje pri technickom vybavení MŠ .

Zloženie výboru RADY RODIČOV pri MŠ- óvoda v šk. roku 2019/2020:

Výkonný výbor: 

 • Predseda: Kovács Ildikó
 • Podpredseda. : Kovács Jozef
 • Hospodár: Ing. Vicziánová Danka

Členovia výboru:  MUDr. Hoffer Mária

 • Viola Szilvia
 • Mészáros Mária
 • Schavelová Edita
 • Lukáčová Eva
 • Gudas Veronika
 • Banková Anita
 • Gálová Tamara
 • Nagy Mária