Povinné predprimárne vzdelávanie

Pre dieťa , ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021 je predprimárne vzdelanie povinné.

Podľa § 28a ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dieťa, ktoré po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť pokračuje v povinnom predprimárnom vzdelávaní na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vydaniu rozhodnutia o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania predchádza predloženie nasledovných dokladov zákonným zástupcom alebo zástupcom zariadenia:

  • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
  • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a
  • informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia nepredloží všetky tri doklady alebo jeden z dokumentov (z poradenského zariadenia alebo od všeobecného lekára pre deti a dorast) bude nesúhlasný, riaditeľ materskej školy vo veci vydania rozhodnutia o pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ani nezačne konanie.

Tlačivá na stiahnutie:

Žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania
Stiahnúť
Informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa na pokračovanie v plnení predprimárneho vzdelávania v materskej škole:
Stiahnúť
Žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa o individuálne vzdelávanie zo zdravotných dôvodov:
Stiahnúť
Žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa o individuálne vzdelávanie z iných dôvodov:
Stiahnúť
Potvrdenie pre pediatra
Stiahnúť