Školský vzdelávací program je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v škole, je vypracovaný v súlade s Śtátnym vzdelávacím programom :

 

Tematické celky ŠKVP:

„ VESELÍ CHROBÁČIKOVIA OBJAVUJÚ SVET"

       

        SEPTEMBER: „VITAJ V KRAJINE CHROBÁČIKOV!“

                                   Moji noví kamaráti

                                   U nás doma

                                   Kde žijem a vyrastám

                                   Poznávam okolie materskej školy

 

Navodiť radostnú atmosféru v triede, uľahčovať adaptáciu na nové prostredie, tešiť sa na spoločný pobyt detí v materskej škole, na spoločné zážitky. Utvárať interpersonálne vzťahy, posilňovať prosociálne správanie v skupine a rozvíjať komunikatívne schopnosti. Vytvoriť pocit bezpečia, spolunažívania danými pravidlami- tvorba pravidiel s deťmi – s vytváraním priestoru pre sebahodnotenie a vyjadrenie pozitív k sebe a k ostatným  s možnosťou ovplyvňovať negatívne prejavy a konania. Poznať a pomenovať predmety dennej potreby, poznať ich vlastnosti, význam a účel.

 

        OKTÓBER :  „FAREBNÁ JESEŇ KLOPE NA DVERE“

  Farby jesene

  Šťastnú cestu vtáčiky!

  Vitamíny zo záhrady

  Jesenné poklady poľa

  Babka, dedko, mám Vás rád

 

Pozorovaním a priamym kontaktom priblížiť deťom zmeny v prírode a okolí súvisiace s odchodom leta. Chápať význam prírody pre život ľudí, utvárať silný citový vzťah k živej a neživej prírode, pociťovať potrebu starať sa o prírodu. Uplatňovať individuálne farebné videnie a súlad farieb v jesennej prírode. Primeraným a príťažlivým spôsobom vytvárať vzájomné vzťahy k starým rodičom, prarodičom, vážiť si ich prácu.

 

        NOVEMBER : „NEPRŠ, NEPRŠ DÁŽDIČKU!“

 Čo dokáže vietor a dážď

 Chránime si svoje zdravie

 V ríši chutí a vôní

 Príroda zaspáva-„ Všetko sa chystá na zimu..“

 

Dať deťom základ k tomu, aby vedeli, čo je to životné prostredie, prečo je pre nás dôležité, prečo niekedy ochorieme a ako tomu predchádzať, poznať časti ľudského tela a ich funkcie. Utvárať si správne stravovacie a hygienické návyky a pozitívny postoj ku konzumácii zdravých potravín. Uvedomovať si význam starostlivosti človeka o voľne žijúce zvieratá v zime.

 

        DECEMBER : „JE TU ČAS VIANOČNÝ, PRE NÁS TAK SVIATOČNÝ"

  „Mikuláš, čo v tom vreci máš?“

  Kúzelný zvonček- čas čakania

  Zvedavý vianočný anjelik

 

Navodiť atmosféru najkrajších sviatkov roka, umocniť emocionálne prežívanie v rodine a materskej škole, prejaviť spolupatričnosť a posilňovať prosociálne správanie vo vzťahu k ľuďom. Umocniť radosť detí z pohybu hrami na snehu a so snehom, poznávať krásy zimnej prírody.

 

        JANUÁR : „PANI ZIMA KRAĽUJE...."

  Naša  planéta ZEM – moja vlasť, čo ľúbim

  “Tik- tak, takto beží čas“- časové vzťahy

  Ako sa obliekame v zime?

  Zimné radovánky

 

Orientovať sa v časových vzťahoch, správne určiť a pomenovať časti dňa. Rozvíjať prostredníctvom rôznych činností kladný vzťah k okoliu, k prostrediu, v ktorom žijeme, zoznamovať sa s históriou obce, s jej pamiatkami, kultúrnym životom. Orientovať sa v číselnom rade, prejavovať poznatky o počte predmetov, určovať množstvo. Prostredníctvom hier a hrových činností, návštevou základných škôl v dedine priblížiť deťom prostredie školy a navodiť slávnostnú atmosféru zápisu do 1. ročníka.

 

        FEBRUÁR : „ZIMNÁ VÍLA ČARUJE....."

  Kto s čím pracuje?

  Z čoho sú predmety ?

  Hviezdy a planéty- vesmír očami detí

  Starostlivosť o voľne žijúce zvieratá  a vtáky v zime

  (Rozprávkový karneval- fašiangy)

 

Na základe pozorovania práce dospelých pomenovať a opísať rôzne druhy práce, hodnotiť jej význam a výsledky. Prostredníctvom videoukážky, filmu a prezerania detskej encyklopédie si utvárať elementárne predstavy o veľkej vzdialenosti hviezd od Zeme a voľne rozprávať o svojich pocitoch a predstavách vyvolaných týmto pozorovaním. Uvedomovať si význam starostlivosti človeka o voľne žijúce zvieratá a vtáci v zime. Pomáhať deťom vžiť sa do úloh dobrých a zlých postáv, nebáť sa premeny na rozprávkovú bytosť a tešiť sa z atmosféry karnevalu.

 

        MAREC: „JAR K NÁM LETÍ"

  Tajomstvá knižiek- „Kde bolo, tam bolo...“

  „V zdravom tele zdravý duch“ – starostlivosť o zdravie

  Príroda sa prebúdza- „ Vyjdi, vyjdi slniečko....“

  Domáce zvieratá a ich mláďatá

 

Deti sa prostredníctvom rôznych literárnych žánrov oboznamujú s ľudovými tradíciami.Objavovať literárne bohatstvo ľudovej slovesnosti, pestovať vzťah ku knihe, chápať základné vlastnosti mravnosti, rozvíjať citový život detí literatúrou. Vytvárať si pozitívny vzťah k prírode, pozorovať prebúdzajúcu sa prírodu, nachádzať a vnímať jej čaro a jedinečnosť, prostredníctvom zmyslového vnímania vystihnúť typické znaky ročného obdobia.

 

        APRÍL : „LEN SI DETI VŠIMNITE, ČO JE KRÁSY NA SVETE"

  Sviatok jari – Veľká noc

  Rozkvitnutá záhrada,

  My sme malí ochranári- Deň Zeme, Mesiac lesov

  Cestujeme, objavujeme

  (Tešíme sa do školy)

 

Aktívne sa zúčastniť na príprave a oslavách sviatkov jari, podporovať udržiavanie ľudových tradícií a vyjadriť ich prostredníctvom rôznych umelec. výraz. prostriedkov. Rozvíjať v deťoch pocit spolužitia so živou prírodou a schopnosť vážiť si život vo všetkých jeho formách, zaujať ochranárske postoje k živej i neživej prírode. Zoznamovať sa s rozmanitosťou života na zemi, využívať informácie z encyklopédií a kníh.. Prostredníctvom hier a hrových činností, návštevou základných škôl v dedine priblížiť deťom prostredie školy a navodiť slávnostnú atmosféru zápisu do 1. ročníka.


        MÁJ : „SLNKO TEPLÉ ZASVIETILO, CHROBÁČIKY ZOBUDILO"

  Farebný svet

  Úsmev mojej mamy

  Tajomstvá pri rieke- Deň vtáctva a stromov

  Život hmyzu

  Lúčne kvety rozkvitali, chrobáčikov privolali

 

Upevňovať citový vzťah k rodine, vyjadriť lásku k mame rôznymi umeleckými výraz. prostriedkami, podieľať sa aktívne na príprave osláv Dňa matiek. Emotívnou formou viesť deti k pochopeniu významu rodiny pre život jednotlivca. Na základe pozorovania a praktických skúseností poznať význam vzduchu a vody pre život na zemi, všímať si vplyv počasia na človeka, zvieratá i rastliny. Chápať, že ľudská činnosť môže životné prostredie chrániť, ale aj poškodzovať. Všímať si hmyz, pozorovať ich chovanie v rôznych ekosystémoch.

 

        JÚN  : „HEJ HOLÁ, ŠKOLA UŽ VOLÁ...“

 „Čo deťom k šťastiu treba“- MDD

 Chceme zdravo žiť, cvičiť a byť fit

 Slnko, voda, oheň, vzduch

 „Škôlka naša, lúčime sa..“

 

Diskutovať na  tému multikultúrnej rozmanitosti ľudstva, života detí v rôznych kútoch zeme a zaujať k nim hodnotiace postoje. Upevňovať zdravie detí pobytom v zdravom prírodnom prostredí, športovými a pohybovými aktivitami ich viesť k pohybovej kultúre a užívania si spoločných chvíľ s kamarátmi. Spoločne prežívať radosť a zábavu realizovaním spoločenských aktivít pri rozlúčke s materskou školou.

 

        JÚL : „HURÁ , PRÁZDNINY........"

  Letné športové aktivity

  Otužovanie prostredníctvom vody, slnka

  Farbičky- čarbičky

  Bábkové divadlo, TV, PC, DVD, CD

 

Hrami a hrovými činnosťami realizovanými v prírodnom prostredí spríjemniť prázdninový pobyt v materskej škole, nadväzovať nové kamarátske vzťahy. Využívať letné počasie k realizovaniu sezónnych činností – otužovaniu vodou, slnkom. Prirodzenú spontaneitu podporiť dostatočným množstvom pohybu na školskom dvore.