Školský vzdelávací program je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v škole, je vypracovaný v súlade s Śtátnym vzdelávacím programom :

 

Tematické celky ŠKVP:

„ VESELÍ CHROBÁČIKOVIA OBJAVUJÚ SVET"

       

        SEPTEMBER: „VITAJ V KRAJINE CHROBÁČIKOV!“

                                   Moji noví kamaráti

                                   U nás doma

                                   Kde žijem a vyrastám

                                   Poznávam okolie materskej školy

 

Obsahový celok „Vitaj v krajine chrobáčikov!“ vytvára podmienky na úspešnú adaptáciu dieťaťa na nové prostredie materskej školy, zoznamovanie sa s rovesníkmi, zamestnancami. Našim cieľom je navodenie radostnej atmosféry v triede: uľahčovať adaptáciu na nové prostredie, pomôcť nadviazať priateľské vzťahy medzi novými deťmi, tešiť sa na spoločný pobyt detí v materskej škole, na spoločné zážitky. Utvárať interpersonálne vzťahy, posilňovať prosociálne správanie v skupine a rozvíjať komunikatívne schopnosti. Oboznamovať sa s prácou ľudí, s ľudovými tradíciami, ktorými bola Jelka charakteristická v minulosti. Vyhľadávať rozdiely medzi prostredím MŠ a rodinou, utvárať priateľské vzťahy dôležitých pre život v MŠ. Navodiť radostnú atmosféru v triede, uľahčovať adaptáciu na nové prostredie, tešiť sa na spoločný pobyt v materskej škole, na spoločné zážitky. Zamerať na cesty skúmania v okolitom prostredí a poznávania špecifík života v obci Jelka.

 

 

        OKTÓBER :  „FAREBNÁ JESEŇ KLOPE NA DVERE“

  Farby jesene

  Šťastnú cestu vtáčiky!

  Vitamíny zo záhrady

  Jesenné poklady poľa

  Babka, dedko, mám Vás rád

 

Pozorovaním a priamym kontaktom priblížiť deťom zmeny v prírode a okolí súvisiace s odchodom leta. Vnímať vplyv počasia na prírodu, pociťovať potrebu starať sa o prírodu. Uplatňovať individuálne farebné videnie a súlad farieb v jesennej prírode. Poznávanie a pomenovanie niektorých druhov zeleniny a ovocia. Upevňovať poznatky o farbách, pozorovať súlad farieb v jesennej prírode. Primeraným a príťažlivým spôsobom vytvárať vzájomné vzťahy k starým rodičom, prarodičom, vážiť si ich prácu. Zamerať na priame rozširovanie poznatkového systému v otvorenom prostredí. Oboznamovať s ročným obdobím jeseň, so zmenami v prírode, vplyvom počasia na prírodu.

 

 

        NOVEMBER : „NEPRŠ, NEPRŠ DÁŽDIČKU!“

 Čo dokáže vietor a dážď

 Chránime si svoje zdravie

 V ríši chutí a vôní

 Príroda zaspáva-„ Všetko sa chystá na zimu..“

 

Prehlbovať základy zdravotnej a environmentálnej výchovy. Oboznamovať sa  so zásadami zdravého spôsobu života v súlade s prírodou, upevňovať spôsobilosti dieťaťa samostatne vykonávať činnosti súvisiace s jeho zdravím napr. zdôrazňovať význam cvičenia pre zdravie človeka, ako základ zdravého životného štýlu. Dať deťom základ k tomu, aby vedeli, prečo je pre nás dôležité čisté životné prostredie. Poznať časti ľudského tela a ich funkcie. Utvárať si správne stravovacie a hygienické návyky a pozitívny postoj ku konzumácii zdravých potravín. Uvedomovať si význam starostlivosti človeka o voľne žijúce zvieratá v zime.

 

 

        DECEMBER : „JE TU ČAS VIANOČNÝ, PRE NÁS TAK SVIATOČNÝ"

  „Mikuláš, čo v tom vreci máš?“

  Kúzelný zvonček- čas čakania

  Zvedavý vianočný anjelik

 

Priblížiť a oboznámiť deti s tradíciami a zvykmi predvianočného a vianočného obdobia. Rozvíjať a upevňovať empatické cítenie a schopnosť obdarovať. Prehlbovať pocitov spolupatričnosti. pripravovanie darčekov.  Rozprávať o Vianociach, o tradíciách, zvykoch, pečenie medovníkov, spievanie a počúvanie kolied. Zorganizovať posedenie s Mikulášom.  Navodiť atmosféru najkrajších sviatkov roka, umocniť emocionálne prežívanie v rodine a v materskej škole. Všímať si podstatné vlastnosti prírodných javov ( ľad, cencúle, mráz, metelica, odmäk), skúmať vlastnosti snehu (sypký, suchý, stlačený, ).  Experimentovať so súčasťami neživej prírody. Pociťovať radosť z pohybu v snehu a hrou so snehom. Všímať si krásu zimnej prírody.

Rýchlenie vetvičiek vo váze (všímať si vplyv tepla a vody na pučanie zmrznutej vetvičky ). Zhotovovať jednoduché kŕmidlá pre vtáčikov.

 

 

        JANUÁR : „PANI ZIMA KRAĽUJE...."

  Naša  planéta ZEM – moja vlasť, čo ľúbim

  “Tik- tak, takto beží čas“- časové vzťahy

  Ako sa obliekame v zime?

  Zimné radovánky

 

Rozvíjať poznatky o ročnom období zima, oboznámenie so zmenami v prírode, experimentovať so snehom a ľadom. Charakterizovať zimného obdobia v spojení s činnosťami, ktoré v tomto období uskutočňujeme-zimné športy, radovánky. Vytvárať podmienky pre zdokonaľovanie lokomočných pohybov v špecifickom prostredí. Rozvíjanie a upevňovanie poznatkov o časových pojmoch v rámci celého dňa prostredníctvom zmysluplnej výchovno-vzdelávacej činnosti, podporovanej doplnkovými aktivitami. Približovať pojmy: včera, dnes, zajtra, ráno, obed, večer v spojení s činnosťami, ktoré sa v tejto dobe robia. Oboznamovať sa  s vesmírom. Uvedomovať si, že miesto, kde žijeme je len nepatrnou časťou našej planéty. Zoznámiť sa s našou zemou, ako súčasťou slnečnej sústavy.  Rozvíjať kladný vzťah k prostrediu v ktorom žijeme, zoznamovať sa s jej históriou, pamiatkami. Orientovať sa v číselnom rade, prejavovať poznatky o počte a určovať množstvo.

 

 

        FEBRUÁR : „ZIMNÁ VÍLA ČARUJE....."

  Kto s čím pracuje?

  Z čoho sú predmety ?

  Hviezdy a planéty- vesmír očami detí

  Starostlivosť o voľne žijúce zvieratá  a vtáky v zime

  (Rozprávkový karneval- fašiangy)

 

Rozvíjať a upevňovať poznatky o voľne žijúcich zvieratách a o starostlivosti o zvieratá a vtáky v zime. Pozorovať, aktívne sa zúčastňovať na príprave a oslavách sviatkov na základe pozorovania a prežívania. Pozorovať a prežívať atmosféru fašiangových a karneválových osláv v MŠ. Pozorovať a oboznamovať sa s tradičnými, mnohokrát zabudnutými ľudovými tradíciami a zvykmi. Prakticky si vyskúšať i niektoré materiály a prácu s nimi:hlina-hrnčiarstvo,prútiky-košikárstvo,drôtik-drotárstvo,včelie plásty-včelárstvo. Poznávať, rozoznávať a pomenovať tradičné remeslá. Oboznámiť sa s rôznymi profesiami a ich významom.

Spoznávať rôzne materiály, predmety dennej potreby, oboznámiť sa so spôsobom výroby a využitia.

Spoznávať vesmír, planéty, vesmírne telesá prostredníctvom video-ukážok, prezentácií, detských encyklopédií. Utvárať si predstavy o fungovaní vesmíru.

 

 

        MAREC: „JAR K NÁM LETÍ"

  Tajomstvá knižiek- „Kde bolo, tam bolo...“

  „V zdravom tele zdravý duch“ – starostlivosť o zdravie

  Príroda sa prebúdza- „ Vyjdi, vyjdi slniečko....“

  Domáce zvieratá a ich mláďatá

 

Deti sa prostredníctvom rôznych literárnych žánrov oboznamujú s ľudovými tradíciami. Objavovať literárne bohatstvo ľudovej slovesnosti, pestovať vzťah ku knihe, chápať základné vlastnosti, mravnosti, rozvíjať citový život detí literatúrou. Oboznamovať sa  s knihou, priblížiť atmosféru knižnice, rozvíjať sústredenosť pri počúvaní čítaného textu. Prezerať ilustrácie v knihách, viesť detí k šetrnému zaobchádzaniu s knihou. Rozvíjať poznatky o ďalšom ročnom období, zoznamovať sa   s prvými jarnými kvetmi, pozorovať zmeny v prírode v súvislosti s ročným obdobím. Prehlbovať vzťah k ľudovým tradíciám a pochopenie významu práce pre človeka. Vytvárať si pozitívny vzťah k prírode, pozorovať prebúdzajúcu sa prírodu, nachádzať a vnímať jej čaro a jedinečnosť, prostredníctvom zmyslového vnímania vystihnúť typické znaky ročného obdobia. Pomenovať zvieratiek a ich mláďatá, oboznámenie sa s ich úžitkom.

 

 

        APRÍL : „LEN SI DETI VŠIMNITE, ČO JE KRÁSY NA SVETE"

  Sviatok jari – Veľká noc

  Rozkvitnutá záhrada,

  My sme malí ochranári- Deň Zeme, Mesiac lesov

  Cestujeme, objavujeme

  (Tešíme sa do školy)

 

Aktívne sa zúčastniť na príprave a oslavách sviatkov jari, podporovať udržiavanie ľudových tradícií a vyjadriť ich prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových  prostriedkov. Rozvíjať v deťoch pocit spolužitia so živou prírodou a schopnosť vážiť si život vo všetkých jeho formách. Zaujať ochranárske postoje k živej i neživej prírode. Zoznamovať sa s rozmanitosťou života na zemi, využívať informácie z encyklopédií a kníh. Rozšíriť poznatky o veľkosti a rozmanitosti sveta. Stimulovať vzťah a ochranársky postoj k prírodnému prostrediu. Chápať nebezpečenstvá súvisiace s cestnou premávkou. Poznať a dodržiavať pravidlá cestnej premávky týkajúce sa chodcov, cyklistov, kolobežkárov.  Prostredníctvom hier a hrových činností, návštevou základných škôl priblížiť deťom prostredie školy a navodiť slávnostnú atmosféru zápisu do 1. ročníka.  

 


        MÁJ : „SLNKO TEPLÉ ZASVIETILO, CHROBÁČIKY ZOBUDILO"

  Farebný svet

  Úsmev mojej mamy

  Tajomstvá pri rieke- Deň vtáctva a stromov

  Život hmyzu

  Lúčne kvety rozkvitali, chrobáčikov privolali

 

Upevňovať citový vzťah k rodine, vyjadriť lásku k mame rôznymi umeleckými výrazovými. Prostriedkami. Podieľať sa aktívne na príprave osláv Dňa matiek. Emotívnou formou viesť deti k pochopeniu významu rodiny pre život jednotlivca. Na základe pozorovania a praktických skúseností poznať význam vzduchu a vody pre život na zemi všímať si vplyv počasia na človeka, zvieratá i rastliny. Chápať, že ľudská činnosť môže životné prostredie chrániť, ale aj poškodzovať. Všímať si hmyz, pozorovať ich chovanie v rôznych ekosystémoch. Vytvárať podmienky na spoznávanie okolitej prírody. Pozorovaním, bádaním, experimentovaním deti objavujú tajomstvá prebúdzajúcej sa prírody, jej farebnosť , rôznorodosť a úžitkovosť. Priblížiť deťom rôznorodosť  živočíšnej a rastlinnej ríše. Priame spoznávanie drobných živočíchov , vtáctva, lúčnych kvetov pri rieke Malý Dunaj alebo na školskom dvore prinesie deťom poznatky o živej prírode v našom regióne.

 

        JÚN  : „HEJ HOLÁ, ŠKOLA UŽ VOLÁ...“

 „Čo deťom k šťastiu treba“- MDD

 Chceme zdravo žiť, cvičiť a byť fit

 Slnko, voda, oheň, vzduch

 „Škôlka naša, lúčime sa..“

 

Diskutovať na tému multikulturálnej rozmanitosti ľudstva, života detí v rôznych kútoch zeme a zaujať k nim hodnotiace postoje. Upevňovať zdravie detí pobytom v zdravom prírodnom prostredí, športovými a pohybovými aktivitami ich viesť k pohybovej kultúre a užívania si spoločných chvíľ s kamarátmi. Prijať v rozhovore s inými deťmi názorovú odlišnosť, prijateľným spôsobom obhajovať svoje vlastné názory. Vnímať a rozlišovať charakteristické znaky prírody v lete, rôznymi spôsobmi zachytiť zážitky a dojmy. Spoločne prežívať radosť a zábavu realizovaním spoločenských aktivít pri rozlúčke s materskou školou.

 

 

        JÚL : „HURÁ , PRÁZDNINY........"

  Letné športové aktivity

  Otužovanie prostredníctvom vody, slnka

  Farbičky- čarbičky

  Bábkové divadlo, TV, PC, DVD, CD

 

Hrami a hrovými činnosťami realizovanými v prírodnom prostredí spríjemniť prázdninový pobyt v materskej škole, nadväzovať nové kamarátske vzťahy. Využívať letné počasie k realizovaniu sezónnych činností-otužovanie s vodou, slnkom. Prirodzenú spontaneitu podporiť dostatočným množstvom pohybu na školskom dvore. Uplatňovať individuálne farebné videnie. Ovládať základy práce s digitálnymi technológiami, digitálnymi hrami či používane digitálne animované programy určené predanú vekovú skupinu. Podporovať rozlišovanie typických znakov ročného  obdobia v spolupráci s ostatnými deťmi, chápať rozdiely v počasí. Zdôvodniť význam prírodného  prostredia na základe pozorovania a zážitkov z prírody.