Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v škole, je vypracovaný v súlade s Śtátnym vzdelávacím programom :

Tematické celky ŠKVP:

„VESELÍ CHROBÁČIKOVIA OBJAVUJÚ SVET“

SEPTEMBER: „VITAJ V KRAJINE CHROBÁČIKOV!“

 • Moji noví kamaráti
 • U nás doma
 • Kde žijem a vyrastám
 • Poznávam okolie materskej školy

Obsahový celok „Vitaj v krajine chrobáčikov!“ vytvára podmienky na úspešnú adaptáciu dieťaťa na nové prostredie materskej školy, zoznamovanie sa s rovesníkmi, zamestnancami. Našim cieľom je navodenie radostnej atmosféry v triede: uľahčovať adaptáciu na nové prostredie, pomôcť nadviazať priateľské vzťahy medzi novými deťmi, tešiť sa na spoločný pobyt detí v materskej škole, na spoločné zážitky. Utvárať interpersonálne vzťahy, posilňovať prosociálne správanie v skupine a rozvíjať komunikatívne schopnosti. Oboznamovať sa s prácou ľudí, s ľudovými tradíciami, ktorými bola Jelka charakteristická v minulosti. Vyhľadávať rozdiely medzi prostredím MŠ a rodinou, utvárať priateľské vzťahy dôležitých pre život v MŠ. Navodiť radostnú atmosféru v triede, uľahčovať adaptáciu na nové prostredie, tešiť sa na spoločný pobyt v materskej škole, na spoločné zážitky. Zamerať na cesty skúmania v okolitom prostredí a poznávania špecifík života v obci Jelka.

OKTÓBER :  „FAREBNÁ JESEŇ KLOPE NA DVERE“

 • Farby jesene
 • Šťastnú cestu vtáčiky!
 • Vitamíny zo záhrady
 • Jesenné poklady poľa
 • Babka, dedko, mám Vás rád

Pozorovaním a priamym kontaktom priblížiť deťom zmeny v prírode a okolí súvisiace s odchodom leta. Vnímať vplyv počasia na prírodu, pociťovať potrebu starať sa o prírodu. Uplatňovať individuálne farebné videnie a súlad farieb v jesennej prírode. Poznávanie a pomenovanie niektorých druhov zeleniny a ovocia. Upevňovať poznatky o farbách, pozorovať súlad farieb v jesennej prírode. Primeraným a príťažlivým spôsobom vytvárať vzájomné vzťahy k starým rodičom, prarodičom, vážiť si ich prácu. Zamerať na priame rozširovanie poznatkového systému v otvorenom prostredí. Oboznamovať s ročným obdobím jeseň, so zmenami v prírode, vplyvom počasia na prírodu.

NOVEMBER : „NEPRŠ, NEPRŠ DÁŽDIČKU!“

 • Čo dokáže vietor a dážď
 • Chránime si svoje zdravie
 • V ríši chutí a vôní
 • Príroda zaspáva-„ Všetko sa chystá na zimu..“

Prehlbovať základy zdravotnej a environmentálnej výchovy. Oboznamovať sa  so zásadami zdravého spôsobu života v súlade s prírodou, upevňovať spôsobilosti dieťaťa samostatne vykonávať činnosti súvisiace s jeho zdravím napr. zdôrazňovať význam cvičenia pre zdravie človeka, ako základ zdravého životného štýlu. Dať deťom základ k tomu, aby vedeli, prečo je pre nás dôležité čisté životné prostredie. Poznať časti ľudského tela a ich funkcie. Utvárať si správne stravovacie a hygienické návyky a pozitívny postoj ku konzumácii zdravých potravín. Uvedomovať si význam starostlivosti človeka o voľne žijúce zvieratá v zime.

DECEMBER : „JE TU ČAS VIANOČNÝ, PRE NÁS TAK SVIATOČNÝ“

 • „Mikuláš, čo v tom vreci máš?“
 • Kúzelný zvonček- čas čakania
 • Zvedavý vianočný anjelik

Priblížiť a oboznámiť deti s tradíciami a zvykmi predvianočného a vianočného obdobia. Rozvíjať a upevňovať empatické cítenie a schopnosť obdarovať. Prehlbovať pocitov spolupatričnosti. pripravovanie darčekov.  Rozprávať o Vianociach, o tradíciách, zvykoch, pečenie medovníkov, spievanie a počúvanie kolied. Zorganizovať posedenie s Mikulášom.  Navodiť atmosféru najkrajších sviatkov roka, umocniť emocionálne prežívanie v rodine a v materskej škole. Všímať si podstatné vlastnosti prírodných javov ( ľad, cencúle, mráz, metelica, odmäk), skúmať vlastnosti snehu (sypký, suchý, stlačený, ).  Experimentovať so súčasťami neživej prírody. Pociťovať radosť z pohybu v snehu a hrou so snehom. Všímať si krásu zimnej prírody.

Rýchlenie vetvičiek vo váze (všímať si vplyv tepla a vody na pučanie zmrznutej vetvičky ). Zhotovovať jednoduché kŕmidlá pre vtáčikov.

JANUÁR : „PANI ZIMA KRAĽUJE….“

 • Naša  planéta ZEM – moja vlasť, čo ľúbim
 • “Tik- tak, takto beží čas“- časové vzťahy
 • Ako sa obliekame v zime?
 • Zimné radovánky

Rozvíjať poznatky o ročnom období zima, oboznámenie so zmenami v prírode, experimentovať so snehom a ľadom. Charakterizovať zimného obdobia v spojení s činnosťami, ktoré v tomto období uskutočňujeme-zimné športy, radovánky. Vytvárať podmienky pre zdokonaľovanie lokomočných pohybov v špecifickom prostredí. Rozvíjanie a upevňovanie poznatkov o časových pojmoch v rámci celého dňa prostredníctvom zmysluplnej výchovno-vzdelávacej činnosti, podporovanej doplnkovými aktivitami. Približovať pojmy: včera, dnes, zajtra, ráno, obed, večer v spojení s činnosťami, ktoré sa v tejto dobe robia. Oboznamovať sa  s vesmírom. Uvedomovať si, že miesto, kde žijeme je len nepatrnou časťou našej planéty. Zoznámiť sa s našou zemou, ako súčasťou slnečnej sústavy.  Rozvíjať kladný vzťah k prostrediu v ktorom žijeme, zoznamovať sa s jej históriou, pamiatkami. Orientovať sa v číselnom rade, prejavovať poznatky o počte a určovať množstvo.

FEBRUÁR : „ZIMNÁ VÍLA ČARUJE…..“

 • Kto s čím pracuje?
 • Z čoho sú predmety ?
 • Hviezdy a planéty- vesmír očami detí
 • Starostlivosť o voľne žijúce zvieratá  a vtáky v zime
 • (Rozprávkový karneval- fašiangy)

Rozvíjať a upevňovať poznatky o voľne žijúcich zvieratách a o starostlivosti o zvieratá a vtáky v zime. Pozorovať, aktívne sa zúčastňovať na príprave a oslavách sviatkov na základe pozorovania a prežívania. Pozorovať a prežívať atmosféru fašiangových a karneválových osláv v MŠ. Pozorovať a oboznamovať sa s tradičnými, mnohokrát zabudnutými ľudovými tradíciami a zvykmi. Prakticky si vyskúšať i niektoré materiály a prácu s nimi:hlina-hrnčiarstvo,prútiky-košikárstvo,drôtik-drotárstvo,včelie plásty-včelárstvo. Poznávať, rozoznávať a pomenovať tradičné remeslá. Oboznámiť sa s rôznymi profesiami a ich významom.

Spoznávať rôzne materiály, predmety dennej potreby, oboznámiť sa so spôsobom výroby a využitia.

Spoznávať vesmír, planéty, vesmírne telesá prostredníctvom video-ukážok, prezentácií, detských encyklopédií. Utvárať si predstavy o fungovaní vesmíru.

MAREC: „JAR K NÁM LETÍ“

 • Tajomstvá knižiek- „Kde bolo, tam bolo…“
 • „V zdravom tele zdravý duch“ – starostlivosť o zdravie
 • Príroda sa prebúdza- „ Vyjdi, vyjdi slniečko….“
 • Domáce zvieratá a ich mláďatá

Deti sa prostredníctvom rôznych literárnych žánrov oboznamujú s ľudovými tradíciami. Objavovať literárne bohatstvo ľudovej slovesnosti, pestovať vzťah ku knihe, chápať základné vlastnosti, mravnosti, rozvíjať citový život detí literatúrou. Oboznamovať sa  s knihou, priblížiť atmosféru knižnice, rozvíjať sústredenosť pri počúvaní čítaného textu. Prezerať ilustrácie v knihách, viesť detí k šetrnému zaobchádzaniu s knihou. Rozvíjať poznatky o ďalšom ročnom období, zoznamovať sa   s prvými jarnými kvetmi, pozorovať zmeny v prírode v súvislosti s ročným obdobím. Prehlbovať vzťah k ľudovým tradíciám a pochopenie významu práce pre človeka. Vytvárať si pozitívny vzťah k prírode, pozorovať prebúdzajúcu sa prírodu, nachádzať a vnímať jej čaro a jedinečnosť, prostredníctvom zmyslového vnímania vystihnúť typické znaky ročného obdobia. Pomenovať zvieratiek a ich mláďatá, oboznámenie sa s ich úžitkom.

APRÍL : „LEN SI DETI VŠIMNITE, ČO JE KRÁSY NA SVETE“

 • Sviatok jari – Veľká noc
 • Rozkvitnutá záhrada,
 • My sme malí ochranári- Deň Zeme, Mesiac lesov
 • Cestujeme, objavujeme
 • (Tešíme sa do školy)

Aktívne sa zúčastniť na príprave a oslavách sviatkov jari, podporovať udržiavanie ľudových tradícií a vyjadriť ich prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových  prostriedkov. Rozvíjať v deťoch pocit spolužitia so živou prírodou a schopnosť vážiť si život vo všetkých jeho formách. Zaujať ochranárske postoje k živej i neživej prírode. Zoznamovať sa s rozmanitosťou života na zemi, využívať informácie z encyklopédií a kníh. Rozšíriť poznatky o veľkosti a rozmanitosti sveta. Stimulovať vzťah a ochranársky postoj k prírodnému prostrediu. Chápať nebezpečenstvá súvisiace s cestnou premávkou. Poznať a dodržiavať pravidlá cestnej premávky týkajúce sa chodcov, cyklistov, kolobežkárov.  Prostredníctvom hier a hrových činností, návštevou základných škôl priblížiť deťom prostredie školy a navodiť slávnostnú atmosféru zápisu do 1. ročníka.

 

MÁJ : „SLNKO TEPLÉ ZASVIETILO, CHROBÁČIKY ZOBUDILO“

 • Farebný svet
 • Úsmev mojej mamy
 • Tajomstvá pri rieke- Deň vtáctva a stromov
 • Život hmyzu
 • Lúčne kvety rozkvitali, chrobáčikov privolali

Upevňovať citový vzťah k rodine, vyjadriť lásku k mame rôznymi umeleckými výrazovými. Prostriedkami. Podieľať sa aktívne na príprave osláv Dňa matiek. Emotívnou formou viesť deti k pochopeniu významu rodiny pre život jednotlivca. Na základe pozorovania a praktických skúseností poznať význam vzduchu a vody pre život na zemi všímať si vplyv počasia na človeka, zvieratá i rastliny. Chápať, že ľudská činnosť môže životné prostredie chrániť, ale aj poškodzovať. Všímať si hmyz, pozorovať ich chovanie v rôznych ekosystémoch. Vytvárať podmienky na spoznávanie okolitej prírody. Pozorovaním, bádaním, experimentovaním deti objavujú tajomstvá prebúdzajúcej sa prírody, jej farebnosť , rôznorodosť a úžitkovosť. Priblížiť deťom rôznorodosť  živočíšnej a rastlinnej ríše. Priame spoznávanie drobných živočíchov , vtáctva, lúčnych kvetov pri rieke Malý Dunaj alebo na školskom dvore prinesie deťom poznatky o živej prírode v našom regióne.

JÚN  : „HEJ HOLÁ, ŠKOLA UŽ VOLÁ…“

 • „Čo deťom k šťastiu treba“- MDD
 • Chceme zdravo žiť, cvičiť a byť fit
 • Slnko, voda, oheň, vzduch
 • „Škôlka naša, lúčime sa..“

Diskutovať na tému multikulturálnej rozmanitosti ľudstva, života detí v rôznych kútoch zeme a zaujať k nim hodnotiace postoje. Upevňovať zdravie detí pobytom v zdravom prírodnom prostredí, športovými a pohybovými aktivitami ich viesť k pohybovej kultúre a užívania si spoločných chvíľ s kamarátmi. Prijať v rozhovore s inými deťmi názorovú odlišnosť, prijateľným spôsobom obhajovať svoje vlastné názory. Vnímať a rozlišovať charakteristické znaky prírody v lete, rôznymi spôsobmi zachytiť zážitky a dojmy. Spoločne prežívať radosť a zábavu realizovaním spoločenských aktivít pri rozlúčke s materskou školou.

JÚL : „HURÁ , PRÁZDNINY……..“

 • Letné športové aktivity
 • Otužovanie prostredníctvom vody, slnka
 • Farbičky- čarbičky
 • Bábkové divadlo, TV, PC, DVD, CD

Hrami a hrovými činnosťami realizovanými v prírodnom prostredí spríjemniť prázdninový pobyt v materskej škole, nadväzovať nové kamarátske vzťahy. Využívať letné počasie k realizovaniu sezónnych činností-otužovanie s vodou, slnkom. Prirodzenú spontaneitu podporiť dostatočným množstvom pohybu na školskom dvore. Uplatňovať individuálne farebné videnie. Ovládať základy práce s digitálnymi technológiami, digitálnymi hrami či používane digitálne animované programy určené predanú vekovú skupinu. Podporovať rozlišovanie typických znakov ročného  obdobia v spolupráci s ostatnými deťmi, chápať rozdiely v počasí. Zdôvodniť význam prírodného  prostredia na základe pozorovania a zážitkov z prírody.