Materská škola je 6 triedna, je samostatným právnym subjektom. Navštevuje ju 135 detí. Predprimárne vzdelávanie sa uskutočňuje formou celodenného niekoľkoročného predškolského vzdelávania. Poskytujeme celodennú starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s pokračovaním povinného predprimárneho vzdelávania. Materská škola poskytuje rodičom aj poldennú formu výchovy a vzdelávania, v rozsahu štyroch až päť hodín denne v dopoludňajších hodinách. 

Pracujeme podľa Školského vzdelávacieho programu: "Chrobáčiky objavujú svet", ktorý je vypracovaný v súľade s platným štátnym vzdelávacím programom vydaným a schváleným MŠVVaŠ SR. Vymedzuje špecifické ciele materskej školy, kľúčové kompetencie vo všestrannom rozvoji osobnosti detí a rámcový obsah vzdelávania v materskej škole, zohľadňujúc pritom miestne podmienky a potreby. Našim cieľom pri tvorbe Školského vzdelávacieho programu bol dosiahnuť také základy, pomocou ktorých budeme mať priestor a možnosť vytvoriť modernú materskú školu, v ktorej:

- podstatou je dieťa, poznanie jeho potrieb, vývoja, záujmov, schopností a možností vzdelávania

- obsah je flexibilný a tým zabezpečí využívanie tvorivosti pedagogických zamestnancov

- podporuje sa vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu

- každému dieťaťu pristupujeme individuálne podľa ich schopností a potrieb

- využívajú sa inovatívne metódy a formy výchovno- vzdelávacej činnosti

- učiteľ je pre rodiča partner

- dieťa si osvojí také schopnosti a zručnosti, pomocou ktorých zvláda rôzne životné situácie.

 

 


Prevádzka MŠ:     6.30-16.30

 

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.