O nás

O nás

Motto:“Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť som sa naučil v materskej škole.“
R. Fulgham

Vítame Vás na stránkach našej materskej školy. Najväčším pokladom pre človeka je dieťa. Dieťa potrebuje veľa lásky, podpory, pomoci a dobrých ľudí okolo seba. Aby ho chránili, otvárali mu knihu poznania a ukázali cestu ako prekonať prekážky a ako zdravo a plnohodnotne žiť. Predprimárne obdobie je obdobím, kedy sa u dieťaťa vytvárajú základy vzťahov a postojov k sebe samému, iným ľuďom, k práci i prostrediu. Z tohto hľadiska je to obdobie v živote človeka najdôležitejšie.

Výchova dieťaťa v materskej škole predstavuje doplnok jeho rodinnej výchovy aj v dobe uplatňovania humanizácie a demokratizácie výchovy. Našim poslaním je odborné poskytovanie výchovy a vzdelávania deťom až po ich vstup do základnej školy, v súlade s potrebami, možnosťami ako i záujmami pozitívneho rozvoja každého dieťaťa.

 

Cieľom predprimárného vzdelávania je dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu,a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Utvárať prosociálne cítenie a správanie. Rozvíjať túžbu pohybovať sa, uvedomovať si vlastnú identitu, správať sa empaticky, vyjadrovať a komunikovať svoje myšlienky a názory, hľadať a objavovať súvislosti medzi jednotlivými informáciami, prejavovať zvedavosť a spontánny záujem o spoznávanie nového.Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie začleňovanie do skupiny a kolektívu.

Našu materskú školu nájdete na adrese Mierová 960/18, Jelka.

Materská škola je 6 triedna, je samostatným právnym subjektom. Navštevuje ju 135 detí. Predprimárne vzdelávanie sa uskutočňuje formou celodenného niekoľkoročného predškolského vzdelávania. Poskytujeme celodennú starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s pokračovaním povinného predprimárneho vzdelávania. Materská škola poskytuje rodičom aj poldennú formu výchovy a vzdelávania, v rozsahu štyroch až päť hodín denne v dopoludňajších hodinách.

Pracujeme podľa Školského vzdelávacieho programu: „Chrobáčiky objavujú svet“, ktorý je vypracovaný v súľade s platným štátnym vzdelávacím programom vydaným a schváleným MŠVVaŠ SR. Vymedzuje špecifické ciele materskej školy, kľúčové kompetencie vo všestrannom rozvoji osobnosti detí a rámcový obsah vzdelávania v materskej škole, zohľadňujúc pritom miestne podmienky a potreby. Našim cieľom pri tvorbe Školského vzdelávacieho programu bol dosiahnuť také základy, pomocou ktorých budeme mať priestor a možnosť vytvoriť modernú materskú školu, v ktorej:

– podstatou je dieťa, poznanie jeho potrieb, vývoja, záujmov, schopností a možností vzdelávania

– obsah je flexibilný a tým zabezpečí využívanie tvorivosti pedagogických zamestnancov

– podporuje sa vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu

– každému dieťaťu pristupujeme individuálne podľa ich schopností a potrieb

– využívajú sa inovatívne metódy a formy výchovno- vzdelávacej činnosti

– učiteľ je pre rodiča partner

– dieťa si osvojí také schopnosti a zručnosti, pomocou ktorých zvláda rôzne životné situácie.

Prevádzka MŠ: 6.30-16.30