Zápis do ZŠ

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

Riaditeľstvo Základnej školy, Školská 399/1, Jelka oznamuje, že zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční v termínoch:

 • elektronicky:  od 01. apríla 2023 do 30. apríla 2023 prostredníctvom https://moja.skolanawebe.sk/skola/zsjelka/prihlaska_zs
 • overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami + (občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list a preukaz poistenca dieťaťa) sa uskutoční v termíne 12., 13. a 14. apríla 2023 v čase od 13.00 do 18.00 h v budove školy.
 • osobne: 12., 13. a 14. apríla 2023 od 13.00 do 18.00 h v budove ZŠ Jelka

Rodičia, ktorí vykonajú zápis elektronicky sa tak isto dostavia s dieťaťom v uvedenom termíne na osobné stretnutie, kde sa overia všetky poskytnuté údaje.

K zápisu je potrebné priniesť:

 • rodný list dieťaťa + preukaz poistenca
 • občiansky preukaz rodiča
 • vyplnený dotazník prváka, ktorý obdržíte v materskej škole, alebo si ho môžete stiahnuť z webovej stránky školy – www.zsjelka.sk
 • poplatok 20,- € za súbor zošitov pre prváka

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného centra  poradenstva a prevencie (CPaP)
do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do školy, najneskôr do 14.06. 2023.

Zápis do školy 2023/2024

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole pre školský rok 2023/2024 sa bude konať v čase od 1. apríla do 30. apríla 2023.
Pre koho sú povinné zápisy do školy? Ako budú prebiehať?

Zápis do školy - termíny

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.
Každé dieťa, ktoré do 31. augusta 2023 (vrátane) dovŕši vek šesť rokov , musí jeho zákonný zástupca (ďalej rodič) prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky.

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky sa koná v čase od 1. do 30. apríla 2023, pričom konkrétne miesto a konkrétny čas konania zápisu v konkrétnej základnej škole určí zriaďovateľ každého druhu školy.
Ak ide o základné školy zriadené obcou, obec miesto a konkrétny čas zápisu určuje všeobecne záväzným nariadením; ostatní zriaďovatelia tak, aby bola táto informácia dostupná čo najväčšiemu okruhu verejnosti.

Riaditeľ základnej školy spolu s termínom zápisu zverejní aj podmienky prijímania detí na základné vzdelávanie v základnej škole.

Môžem prihlásiť do školy aj dieťa, ktoré ešte nemá 6 rokov?

Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré nedovŕši šiesty rok veku a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie, a to vždy po súhlasnom vyjadrení príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasnom vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast.
Plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole zákonný zástupca preukazuje „potvrdením“ príslušnej materskej školy.

Kam zapísať dieťa do školy?

Dieťa bude plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, teda v spádovej škole, ak rodič pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu.
Dieťa môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.
Spádovými základnými školami sú len základné školy zriadené obcou/mestom. „Spádovosť“ sa netýka cirkevných ani súkromných základných škôl a ani základných škôl zriadených regionálnymi úradmi školskej správy.

Prihláška dieťaťa do školy

Základná škola vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje o dieťati a rodičoch v rozsahu ustanovenom školským zákonom, a to:

a) osobné údaje o dieťati v rozsahu
 • meno, priezvisko a rodné priezvisko (je žiaduce, aby bolo uvedené v tvare totožnom ako na rodnom liste),
 • dátum a miesto narodenia,
 • adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
 • rodné číslo,
 • štátna príslušnosť,
 • národnosť
b) osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa v rozsahu:
 • titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko,
 • adresa bydliska a druh pobytu,
 • kontakt na účely komunikácie.

Prihláška sa môže podať elektronicky alebo listinnou formou.

Prihlášku podpisujú obidvaja rodičia

Podľa § 144a zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:
 • jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa,
 • ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa,
 • alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),
 • jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať)
 • alebo vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením).

Na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie.

Odklad školskej dochádzky

Zákonom č. 245/2008 Z. Z. z. v znení účinnom od 01. 01. 2021 sa zrušil inštitút odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky ako aj inštitút dodatočného odloženia plnenia povinnej školskej dochádzky.

Materská škola už nemôže odporúčať rodičom pred zápisom na povinnú školskú dochádzku požiadať o odklad, môže im len odporúčať požiadať o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, pričom ich musia upozorniť, že k žiadosti o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania musia doložiť aj:

písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
b) písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a
c) informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.
Aj keď chcete dať dieťaťu „odklad“, tak je potrebné ho zapísať do prvého ročníka základnej školy. Zápis jednoducho absolvujete.

Nultý ročník

V školskom roku 2023/2024 sa v základnej škole nultý ročník nemôže zriadiť.

Prípravný ročník môže byť od školského roku 2023/2024 zriadený len v základnej škole pre žiakov podľa § 2 písm. k) školského zákona, t. j. pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, a to len, ak pôjde o žiakov:

so zdravotným znevýhodnením, t. j. žiakom so zdravotným postihnutím, žiakom chorým a zdravotne oslabeným, žiakom s vývinovými poruchami a žiakom s poruchou správania,
ktorí k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov,
ktorí nedosiahli školskú spôsobilosť a nie je u nich predpoklad zvládnutia prvého ročníka základnej školy so vzdelávacím programom podľa § 95 ods. 1 písm. b) školského zákona.
Absolvovanie prípravného ročníka sa považuje za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky.