Zápis do MŠ 2024

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Riaditeľstvo Materskej školy-Óvoda, Mierová 960/18 Jelka oznamuje rodičom/zákonným zástupcom, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2024/2025 sa uskutoční od 02.05.2024 do 06.05.2024 od 9,00 hod. do 13,00 hod. Tlačivá sú k dispozícii na webovej stránke materskej školy, alebo si môžete prevziať osobne v dňoch 22.04.2024 a 23.04.2024 od 11,00 hod. do 12,00 hod. v hospodárskej časti budovy materskej školy. Deti je možné zapísať do tried s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským. Pre dieťa, ktoré dosiahne 5 rokov veku do 31.08.2024 je predprimárne vzdelávanie povinné.

Podmienky prijímania: Na predprimárne vzdelávanie do materskej školy sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č. 245/2022 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú treba predložiť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, treba predložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Materskú školu môžu navštevovať len deti, ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné.

Prednostne sa prijímajú deti:

Do Materskej školy – Óvoda, so sídlom Mierová 960/18, Jelka, IČO: 37 985 035 (ďalej len „materská škola“)  sa v závislosti od voľnej kapacity prednostne prijíma:

 1. Dieťa na povinné predprimárne vzdelávanie s trvalým pobytom v obci Jelka a dieťa umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu (§ 59a Školského zákona).
 2. Po prijatí všetkých detí na povinné predprimárne vzdelávanie podľa 1. bodu, bude do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté dieťa na povinné predprimárne vzdelávanie s trvalým pobytom v inej obci, ako je obec Jelka.

Do materskej školy, po prijatí všetkých detí na povinné predprimárne vzdelávanie, bude do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté:

 1. Dieťa, ktoré do 31.08., ktorý prechádza začiatku školského roka, v ktorom sa má plniť predprimárne vzdelávanie, dovŕši 4 roky veku a jeho zákonný zástupca vykonáva prácu vo verejnom záujme v obci Jelka, zabezpečuje zdravotnú starostlivosť v obci Jelka alebo zabezpečuje vzdelávanie alebo výchovu v základnej škole alebo v materskej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Jelka.
 2. Po prijatí všetkých detí na predprimárne vzdelávanie podľa 1. bodu, bude do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté dieťa, ktoré do 31.08., ktorý prechádza začiatku školského roka, v ktorom sa má plniť predprimárne vzdelávanie, dovŕši 3 roky veku a jeho zákonný zástupca vykonáva prácu vo verejnom záujme v obci Jelka, zabezpečuje zdravotnú starostlivosť v obci Jelka alebo zabezpečuje vzdelávanie alebo výchovu v základnej škole alebo v materskej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Jelka.
 3. Po prijatí všetkých detí na predprimárne vzdelávanie podľa 2. bodu, bude do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté dieťa, ktoré do 31.08., ktorý prechádza začiatku školského roka, v ktorom sa má plniť predprimárne vzdelávanie, dovŕši 4 roky veku, má trvalý pobyt v obci Jelka a jeho zákonný zástupca, ktorému je zverené do osobnej alebo striedavej starostlivosti je osamelým rodičom.
 4. Po prijatí všetkých detí na predprimárne vzdelávanie podľa 3. bodu, bude do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté dieťa, ktoré do 31.08., ktorý prechádza začiatku školského roka, v ktorom sa má plniť predprimárne vzdelávanie, dovŕši 4 roky veku a je umiestnené v zariadení na území obce Jelka na základe rozhodnutia súdu.
 5. Po prijatí všetkých detí na predprimárne vzdelávanie podľa 4. bodu, bude do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté dieťa, ktoré do 31.08., ktorý prechádza začiatku školského roka, v ktorom sa má plniť predprimárne vzdelávanie, dovŕši 4 roky veku, má trvalý pobyt v obci Jelka a jeho zákonní zástupcovia sú v pracovnoprávnom vzťahu alebo sú samostatne zárobkovo činné osoby a ani jeden z jeho zákonných zástupcov nečerpá materskú, otcovskú alebo rodičovskú dovolenku.
 6. Po prijatí všetkých detí na predprimárne vzdelávanie podľa 5. bodu, bude do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté dieťa, ktoré do 31.08., ktorý prechádza začiatku školského roka, v ktorom sa má plniť predprimárne vzdelávanie, dovŕši 4 roky veku, má trvalý pobyt v obci Jelka a jeho súrodenec si plní predprimárne vzdelávanie v materskej škole.
 7. Po prijatí všetkých detí na predprimárne vzdelávanie podľa 6. bodu, bude do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté dieťa, ktoré do 31.08., ktorý prechádza začiatku školského roka, v ktorom sa má plniť predprimárne vzdelávanie, dovŕši 4 roky veku a má trvalý pobyt v obci Jelka.
 8. Po prijatí všetkých detí na predprimárne vzdelávanie podľa 7. bodu, bude do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté dieťa, ktoré do 31.08., ktorý prechádza začiatku školského roka, v ktorom sa má plniť predprimárne vzdelávanie, dovŕši 4 roky veku.
 9. Po prijatí všetkých detí na predprimárne vzdelávanie podľa 8. bodu, bude do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté dieťa, ktoré do 31.08., ktorý prechádza začiatku školského roka, v ktorom sa má plniť predprimárne vzdelávanie, dovŕši 3 roky veku, má trvalý pobyt v obci Jelka a jeho zákonný zástupca, ktorému je zverené do osobnej alebo striedavej starostlivosti je osamelým rodičom.
 10. Po prijatí všetkých detí na predprimárne vzdelávanie podľa 9. bodu, bude do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté dieťa, ktoré do 31.08., ktorý prechádza začiatku školského roka, v ktorom sa má plniť predprimárne vzdelávanie, dovŕši 3 roky veku a je umiestnené v zariadení na území obce Jelka na základe rozhodnutia súdu.
 11. Po prijatí všetkých detí na predprimárne vzdelávanie podľa 10. bodu, bude do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté dieťa, ktoré do 31.08., ktorý prechádza začiatku školského roka, v ktorom sa má plniť predprimárne vzdelávanie, dovŕši 3 roky veku, má trvalý pobyt v obci Jelka a jeho zákonní zástupcovia sú v pracovnoprávnom vzťahu alebo sú samostatne zárobkovo činné osoby a ani jeden z jeho zákonných zástupcov nečerpá materskú, otcovskú alebo rodičovskú dovolenku.
 12. Po prijatí všetkých detí na predprimárne vzdelávanie podľa 11. bodu, bude do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté dieťa, ktoré do 31.08., ktorý prechádza začiatku školského roka, v ktorom sa má plniť predprimárne vzdelávanie, dovŕši 3 roky veku, má trvalý pobyt v obci Jelka a jeho súrodenec si plní predprimárne vzdelávanie v materskej škole.
 13. Po prijatí všetkých detí na predprimárne vzdelávanie podľa 12. bodu, bude do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté dieťa, ktoré do 31.08., ktorý prechádza začiatku školského roka, v ktorom sa má plniť predprimárne vzdelávanie, dovŕši 3 roky veku a má trvalý pobyt v obci Jelka.
 14. Po prijatí všetkých detí na predprimárne vzdelávanie podľa 13. bodu, bude do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté dieťa, ktoré do 31.08., ktorý prechádza začiatku školského roka, v ktorom sa má plniť predprimárne vzdelávanie, dovŕši 3 roky veku.
 15. Po prijatí všetkých detí na predprimárne vzdelávanie podľa 14. bodu, bude do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté dieťa, ktoré do 31.08., ktorý prechádza začiatku školského roka, v ktorom sa má plniť predprimárne vzdelávanie, dovŕši 2 roky veku len vo výnimočných prípadoch.

 Bližšie informácie: na uvedenom telefónnom čísle, alebo na riaditeľstve materskej školy
Spôsob podania žiadostí: e-mailom, osobne, písomne poštou

Písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2024/2025 vydá riaditeľka materskej školy do 30.06.2024

Anikó Kovácsová
Riaditeľka materskej školy

 

Dokumenty k stiahnutiu

SK_Ziadost-o-prijatie-do-materskej-skoly-2024.docx
Stiahnúť
SK_Dotaznik-pre-rodicov-2024.docx
Stiahnúť
SK_suhlas_zakonneho_zastupcu_MS-2024.doc
Stiahnúť
SK_Cestne-vyhlasenie-ZZ.docx
Stiahnúť
SK_Vzajomna-dohoda.docx
Stiahnúť
SK2_Ziadost-o-pokracovanie-PPV.docx
Stiahnúť
SK2_Inf.-suhlas-rodica-s-pokracovanim.docx
Stiahnúť
SK2_Suhlas-lekara-s-pokracovanim.docx
Stiahnúť