Motto:

"Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť som sa naučil v materskej  škole." 

                                                                                        / R. Fulgham/

  

 

  

Vítame Vás na stránkach našej materskej školy. Najväčším pokladom pre človeka je dieťa. Dieťa  potrebuje veľa lásky, podpory, pomoci a dobrých ľudí okolo seba. Aby ho chránili, otvárali mu knihu poznania a ukázali cestu ako prekonať prekážky a ako zdravo a plnohodnotne žiť. Predprimárne obdobie  je obdobím, kedy sa u dieťaťa vytvárajú základy vzťahov a postojov k sebe samému, iným ľuďom, k práci i prostrediu. Z tohto hľadiska je to obdobie v živote človeka najdôležitejšie.

Výchova dieťaťa v materskej škole predstavuje doplnok jeho rodinnej výchovy aj v dobe uplatňovania humanizácie a demokratizácie výchovy. Našim poslaním je  odborné poskytovanie výchovy a vzdelávania deťom až po ich vstup do základnej školy, v súlade s potrebami, možnosťami ako i záujmami pozitívneho rozvoja každého dieťaťa.  

Cieľom predprimárného vzdelávania je dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu,a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Utvárať prosociálne cítenie a správanie. Rozvíjať túžbu pohybovať sa, uvedomovať si vlastnú identitu, správať sa empaticky, vyjadrovať a komunikovať svoje myšlienky a názory, hľadať a objavovať súvislosti medzi jednotlivými informáciami, prejavovať zvedavosť a spontánny záujem o spoznávanie nového.Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie začleňovanie do skupiny a kolektívu.

Našu materskú školu nájdete na adrese Mierová 960/18, Jelka.

*******************************************************************************************************************

  Üdvözöljük honlapunkon.

" Milyen embert is akarunk formálni?

A válasz egyszerű: egészséges testű, akaraterős,

jó ítéletű, értelmes, tettre kész,

szép célokért hevülő és áldozó embereket,

akik  megtudják érteni és élni a szépet

és nagyot minden téren,

akik az életüket ki tudják tölteni tartalommal,

akik megértik a dolgok összefüggéseit,akik átérzik azt, hogy emberi közösségben élnek, amely csak a kölcsönösségen, méltányosságon

és jóakaraton épülhet."

                           Szent-Györgyi Albert

A gyermekek nevelése egyéni meggondolást és bánásmódot igényel, miközben figyelembe kell vennünk a társadalom általános igényeit is.

Olyan korszakban élünk, melyben igen bonyolult a társadalmi élet, és amely nagymértékben támaszkodik az inteligenciára és a képzettségre. Kultúránk általánosan elfogadott eszményképe a sokoldalúan fejlett ember. Ez számunkra annyit jelent, hogy minden gyermekben ki kell bontakoztatnunk a testi, szellemi és az erkölcsi képességek, tulajdonságok lehetséges maximumát.

Kiegyensúlyozottá, harmonikussá szeretnénk gyermekeinket nevelni. Táplálnunk kell bennük az alkotó készséget és megoldóképességet.

Azt szeretnénk, hogy  a ránk bízott gyermekek nyílt, barátságos, érdeklődő és érzelemteli iskolásokká válnának.

Feladatunk kinyitni a gyermeki lelkeket. Megmutatni azt az utat, ahol a " mese" véget ér és beletorkollik az élet valóságába.

Megítélésünk szerint az intézményes nevelés - mint másodlagos szocializációs szintér - alapvető feladata  a gyermekek optimális fejlődésének biztosítása, testi, lelki szükségletek kielégítése, egészséges  életmód kialakítása, felkészítés a közösségi életre, az iskoli tanulási képességeket meghatározó funkciók fejlesztése.

Nevelési céljaink meghatározásánál abból a meggyőződésből indulutunk ki, hogy a korai fejlődés tudatos támogatására szükség van.Céljaink megvalósításában alapvetően támasztkodunk az óvodás gyermekek természetes megnyilvánulási formáira, a mozgásra és játékra, mint a fejlődést meghatározó tényezőkre.